Върни се горе

Директор

Стоян Котов

Функции

 1. Организира, координира и участва в изготвянето, актуализирането, изпълнението, наблюдението и оценката на ПМДР 2014 – 2020 г.;
 2. Дефинира и разработва критерии и методология за избор на операции по ПМДР;
 3. Осъществява цялостния процес по провеждане на процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПМДР, в т. ч. проверки на място;
 4. Гарантира, че бенефициентите и другите отговорни органи, ангажирани по изпълнението на ПМДР, са информирани за задълженията си, произтичащи от предоставянето на помощта;
 5. При необходимост организира, координира и участва в процеса по изменение на ПМДР;
 6. Контролира изпълнението на делегираните на Държавен фонд "Земеделие" – Разплащателната агенция, функции по програмата;
 7. Изпълнява функциите на секретариат, координира и подпомага работата на Комитета за наблюдение на ПМДР, организира и участва в провеждането на неговите заседания и обобщава нужните данни и анализи за работата му, в т.ч. на постоянните работни групи към него;
 8. Участва в Комитета за координация на ВОМР по чл. 12 от Постановление № 161 на Министерския съвет от 2016 г.;
 9. Осигурява спазването на изискванията за информираност и публичност;
 10. Изготвя годишните доклади, свързани с изпълнението на програмата;
 11. Организира и координира работата по изготвянето на програмни документи в областта на морското дело и рибарството;
 12. Въвежда и актуализира информация в Информационните системи за управление и наблюдение на средствата от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС в Република България (ИСУН 2020);
 13. Въвежда, преглежда и актуализира данните по изпълнението на програмата в Компютризираната информационна система за обмен на данни на Европейската комисия – SFC 2014;
 14. Осъществява координация с програмите, финансирани от Европейските фондове;
 15. Вегистрира, отчита и докладва установените случаи на нередности по ПМДР;
 16. Осигурява провеждането на междинна и последваща оценка на ПМДР съгласно чл. 54 – 57 от Регламент (ЕС) № 1303/2013;
 17. Изпълнява и други функции, присъщи на управляващ орган, в съответствие с приложимото европейско и национално законодателство.