Върни се горе

Директор

Стоян Котов

Функции

Дирекция „Морско дело и рибарство“ изпълнява функциите на Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. (ПМДР). Управляващият орган е отговорен за управлението и изпълнението на програмата по прозрачен, ефективен и коректен начин в съответствие с приложимото европейско и национално законодателство, в т.ч.:

1. организира, координира и участва в изготвянето, актуализирането, изпълнението, наблюдението и оценката на ПМДР 2014 – 2020 г.;

2. дефинира и разработва критерии и методология за избор на операции по ПМДР;

3. осъществява цялостния процес по провеждане на процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПМДР, в т.ч. проверки на място, до сключване на административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;

4. гарантира, че бенефициентите и другите отговорни органи, които са ангажирани по изпълнението на ПМДР, са информирани за задълженията си, произтичащи от предоставянето на помощта;

5. контролира изпълнението на делегираните на Държавен фонд „Земеделие“ – РА, функции по програмата;

6. изпълнява функциите на секретариат, координира и подпомага работата на Комитета за наблюдение на ПМДР, организира и участва в провеждането на неговите заседания и обобщава нужните данни и анализи за работата му, в т.ч. на постоянните работни групи към него;

7. участва в Комитета за координация на ВОМР по чл. 12 от ПМС № 161 от 2016 г.;

8. организира и управлява изпълнението на подхода ВОМР в рибарските райони по ПМДР за периода 2014 – 2020 г.;

9. осигурява спазването на изискванията за информираност и публичност;

10. изготвя годишните доклади, свързани с изпълнението на програмата;

11. организира и координира работата по изготвянето на програмни документи в областта на морското дело и рибарството;

12. въвежда и актуализира информация в информационните системи за управление и наблюдение на средствата от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС в Република България (ИСУН 2020) и в Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове;

13. въвежда, преглежда и актуализира данните по изпълнението на програмата в Компютризираната информационна система за обмен на данни на ЕК – SFC 2014;

14. осъществява координация с програмите, финансирани от Европейските фондове;

15. регистрира, отчита и докладва установените случаи на нередности по ПМДР;

16. осигурява провеждането на междинна и последваща оценка на ПМДР съгласно чл. 54 – 57 от Регламент (ЕС) № 1303/2013;

17. извършва последващ контрол за законосъобразност на проведените от бенефициента процедури за избор на изпълнител;

18. организира и контролира работата на Националната рибарска мрежа за периода 2014 – 2020 г.;

19. подготвя програмните документи, които са свързани с управление на средствата от Европейския фонд за морско дело и рибарство за периода 2021 – 2027 г. ;

20. осъществява процесуалното представителство по дела, по които страна е ръководителят на управляващия орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.;

21. изпълнява и други функции, присъщи на управляващ орган, в съответствие с приложимото европейско и национално законодателство.