Върни се горе

Директор

Станислава Йотова

Функции

Дирекция „Обществени поръчки“:

1. организира и координира дейността по провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки;

2. обобщава заявките за обществени поръчки и изготвя график за провеждането им през съответната година;

3. организира и провежда пазарни консултации за определяне на прогнозната стойност на обществените поръчки;

4. подготвя документациите за участие в процедурите за обществени поръчки в съответствие с предоставените й от звеното заявител необходими технически данни по предмета на поръчката и специфични изисквания към кандидатите или участниците;

5. отговаря за подготовката и изпращането на информацията в съответствие с изискванията на Закона за обществените поръчки (ЗОП);

6. организира сключването на договорите за обществени поръчки;

7. организира съхраняването на документацията по провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки до приключването им и предаването на документацията в архива на министерството;

8. разработва и предлага за утвърждаване от министъра вътрешни правила за организацията за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки от министерството и за контрола по изпълнението им;

9. води електронен Регистър за обществени поръчки по ЗОП и Регистър на сключените договори за възлагане на обществени поръчки в министерството;

10. осъществява процесуално представителство по дела, които са свързани с проведени процедури за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП;

11. изразява становища по въпроси, които са свързани със законосъобразността на обществени поръчки.