Върни се горе

Директор

Станислава Йотова-Христова

Функции

  1. Организира и изпълнява дейността по възлагане на обществените поръчки;
  2. Разработва документациите по процедурите за възлагане на обществени поръчки; 
  3. Води регистър за сключените договори по реда на Закона за обществените поръчки;
  4. Подготвя становища по представените проекти на актове във връзка с прилагането на Закона за обществените поръчки; 
  5. Организира подготвянето и изпращането на информацията, предвидена за вписване в Регистъра на обществените поръчки към Агенцията по обществени поръчки;
  6. Отговаря за разработването, изменението и допълнението на вътрешните правила за провеждане на обществени поръчки;
  7. Съхранява документацията по провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки.