Върни се горе

Директор

Ирина Лазарова

Функции

 1. Подпомага министъра при провеждане на националната политика по прилагане на Общата селскостопанска политика /ОСП/ на Европейския съюз в областта на пазарните мерки и на организациите на производители;
 2. Изготвя стратегии, планове за действие, оценки на прилагането и други програмни документи в областта на пазарните мерки и на организациите на производители;
 3. Разработва и съгласува проекти на нормативни и административни актове, свързани с прилагането на пазарни мерки и свързани с организациите на производители;
 4. Изготвя и съгласува схемите и мерките за пазарна подкрепа на земеделските производители и предложения за тяхното финансиране, съгласно законодателството на Европейския съюз;
 5. Оказва методическа помощ на дирекциите в министерството и на Разплащателната агенция при прилагане на пазарните мерки и на политиката за създаване на организации на производители;
 6. Осъществява взаимодействието със съответните служби на Европейската комисия, Съвета на ЕС и Европейския парламент във връзка с политиката по прилагане на ОСП в областта пазарните мерки и на организациите на производители;
 7. Организира и подпомага дейността по признаване на организации на производители, асоциации на организации на производители и междубраншови организации;
 8. Упражнява контрол на признатите организации на производители за спазване на критериите за признаване и поддържа бази данни за тях;
 9. Участва във въвеждането и контрола на системи за договаряне в определени сектори на земеделието;
 10. Участва в подготовката и провеждането на преговорите за либерализация на търговията със селскостопански стоки между Европейския съюз и трети страни във връзка със съществуващи или сключване на нови споразумения;
 11. Участва в изпълнението на функциите и задълженията на Република България във връзка с членството на Европейския съюз в Световната търговска организация;
 12. Организира и координира изпълнението на дейностите по прилагането на търговските механизми на ОСП и режима на стоките извън Анекс 1 на Договора за функционирането на Европейския съюз.