Върни се горе

Директор

Искра Вълчева

Функции

1. Подпомага министъра при осъществяването на политиката в областта на международните отношения, двустранното и многостранното международно сътрудничество в областта на земеделието, храните, горите и рибарството, както и при участието му в работата на международни организации в тези области;

2. Координира и осъществява мониторинг на изпълнението на ангажиментите на Република България в областта на земеделието като държава членка – подготовка на отчети, информации и доклади за изпълнението на плана за действие за съответната година с мерките, произтичащи от членството на Република България в ЕС;

3. Участва в работата на Съвета по европейските въпроси;

4. Координира и ръководи работата на Работна група 7 „Земеделие“ и Работна група 8 „Рибарство“ по Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз;

5. Подпомага министъра при неговото участие в Съвета на ЕС по земеделие и рибарство и координира изготвянето и съгласуването на позицията за заседанията;

6. Отговаря за участието на Република България в Съвета на ЕС по земеделие и рибарство, в Комитета на постоянните представители и в Специалния комитет по селско стопанство, като координира изготвянето на позициите и указанията за заседанията и следи за последователността на изразяваната от българската страна позиция;

7. Координира участието на българските експерти в заседанията на работните групи към Съвета и на комитетите и работните групи към ЕК в областта на земеделието и рибарството;

8. Събира и предава на Министерството на финансите разходооправдателни документи във връзка с отчета на пътните разходи на участниците от системата на министерството в заседанията на подготвителните органи на Съвета на ЕС;

9. Поддържа база данни за проведените заседания, които съдържат позиции, указания, становища и отчетни доклади на участниците в заседанията на институциите на ЕС, и въвежда одобрените от Съвета по европейските въпроси позиции по съответните досиета в областта на земеделието и рибарството в компютърната информационна система на МС;

10. Подпомага министъра при осъществяването на цялостната комуникация, писмена или по електронен път, на министерството със службите на ЕК по въпроси в областта на земеделието и рибарството;

11. Съгласува или изготвя становища по проекти на всички актове, постъпили за съгласуване от министерства, от други структури на изпълнителната власт и от НС, както и документи, които са изготвени от други административни звена на министерството и второстепенни разпоредители с бюджет, от компетентността на дирекцията;

12. Изпълнява задълженията по Постановление № 165 на Министерския съвет от 2004 г. за организацията и координацията на обмена на информация за технически регламенти и правила за услуги на информационното общество и за установяване на процедурите, които са свързани с прилагането на някои национални технически правила за продукти, законно предлагани на пазара на друга държава членка, като контактна точка за системата на министерството по Директива (ЕС) 2015/1535 на Европейския парламент и на Съвета от 9 септември 2015 г., установяваща процедура за предоставянето на информация в сферата на техническите регламенти и правила относно услугите на информационното общество, и отговаря за нотификацията пред Министерството на икономиката;

13. Изпълнява функцията на Национален администратор на Информационната система за управление и наблюдение на селскостопанските пазари;

14. Отговаря за подготовката на двустранни и многостранни международни документи в областта на земеделието, храните, горите и рибарството;

15. Отговаря за изпълнението на задълженията на министерството по двустранните и многостранните международни документи;

16. Отговаря за цялостната подготовка на международните срещи в страната и в чужбина на министъра, заместник-министрите, началника на политическия кабинет и на главния секретар;

17. Организира и участва в работата на смесени комисии за търговско, икономическо и научно-техническо сътрудничество и на смесени работни групи;

18. Осъществява официалната международна кореспонденция на ръководството на министерството;

19. Подготвя и участва в работата на международни организации в областта на земеделието, храните, горите и рибарството;

20. Координира подготовката и участва в провеждането на международни конференции, семинари, кръгли маси и други, както и на международни панаири и изложения на селскостопански и хранителни стоки;

21. Ежемесечно събира, синтезира и изпраща на Министерството на външните работи и на МС актуална информация за международните мероприятия в системата на МЗм;

22. Участва в съгласуването на проекти на финансови меморандуми и други споразумения в сферата на компетентност на министерството, с които се предоставя финансова помощ от ЕС и от други международни донори.