Върни се горе

Директор

Искра Вълчева

Функции

 1. Подпомага министъра при осъществяването на политиката в областта на международните отношения, двустранното и многостранното международно сътрудничество в областта на земеделието, храните, горите и рибарството, както и при участието му в работата на международни организации в тези области;
 2. Координира и осъществява мониторинг на изпълнението на ангажиментите на Република България в областта на земеделието като държава членка - подготовка на отчети, информации и доклади за изпълнението на плана за действие за съответната година с мерките, произтичащи от членството на Република България в ЕС;
 3. Участва в работата на Съвета по европейските въпроси;
 4. Координира и ръководи работата на Работна група 7 "Земеделие" и Работна група 8 "Рибарство" по Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз;
 5. Подпомага министъра при неговото участие в Съвета на ЕС по земеделие и рибарство и координира изготвянето и съгласуването на позицията за заседанията;
 6. Отговаря за участието на Република България в Съвета на ЕС по земеделие и рибарство, в Комитета на постоянните представители и в Специалния комитет по селско стопанство, като координира изготвянето на позициите и указанията за заседанията и следи за последователността на изразяваната от българската страна позиция;
 7. Координира участието на българските експерти в заседанията на работните групи към Съвета и на комитетите и работните групи към Европейската комисия в областта на земеделието и рибарството;
 8. Поддържа база данни за проведените заседания, съдържащи позиции, указания, становища и отчетни доклади на участниците в заседанията на институциите на ЕС, и въвежда одобрените от Съвета по европейските въпроси позиции по съответните досиета в областта на земеделието и рибарството в компютърната информационна система на Министерския съвет;
 9. Отговаря за подготовката на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г. в областта на земеделието и рибарството;
 10. Изпълнява задълженията по Постановление № 165 на Министерския съвет от 2004 г. за организацията и координацията на обмена на информация за технически регламенти и правила за услуги на информационното общество и за установяване на процедурите, свързани с прилагането на някои национални технически правила за продукти, законно предлагани на пазара на друга държава членка (обн., ДВ, бр. 64 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 91 от 2005 г., бр. 40 от 2006 г., бр. 48 от 2009 г. и бр. 52 от 2011 г.), като контактна точка за системата на Министерството на земеделието, храните и горите по Директива (ЕС) 2015/1535 на Европейския парламент и на Съвета от 9 септември 2015 г., установяваща процедура за предоставянето на информация в сферата на техническите регламенти и правила относно услугите на информационното общество, и отговаря за нотификацията пред Министерството на икономиката;
 11. Изготвя правни становища за съответствието на проектите на нормативни актове с правото на ЕС и прилагането му в областта на земеделието и рибарството;
 12. Изготвя отговори и позиции в рамките на процедурите за нарушение по чл. 258, 259 и 260 от Договора за функционирането на ЕС;
 13. Участва в изготвянето или съгласуването на позиции по преюдициални запитвания по чл. 267 от Договора за функционирането на ЕС;
 14. Изпълнява функцията на Национален администратор на Информационната система за управление и наблюдение на селскостопанските пазари;
 15. Отговаря за подготовката на двустранни и многостранни международни документи в областта на земеделието, храните, горите и рибарството;
 16. Отговаря за изпълнението на задълженията на министерството по двустранните и многостранните международни документи;
 17. Отговаря за цялостната подготовка на международните срещи в страната и в чужбина на министъра, заместник-министрите, началника на политическия кабинет и на главния секретар;
 18. Организира и участва в работата на смесени комисии за търговско, икономическо и научно-техническо сътрудничество и на смесени работни групи;
 19. Осъществява официалната международна кореспонденция на ръководството на министерството;
 20. Подготвя и участва в работата на международни организации в областта на земеделието, храните, горите и рибарството;
 21. Координира подготовката и участва в провеждането на международни конференции, семинари, кръгли маси и други, както и на международни панаири и изложения на селскостопански и хранителни стоки;
 22. Ежемесечно събира, синтезира и изпраща на Министерството на външните работи и на Министерския съвет актуална информация за международните мероприятия в системата на МЗХГ;
 23. Участва в съгласуването на проекти на финансови меморандуми и други споразумения в сферата на компетентност на министерството, с които се предоставя финансова помощ от ЕС и от други международни донори.