Върни се горе

и.д. Директор

Радослав Радев

Функции

Дирекция „Информационно и комуникационно обслужване“:

1. координира и участва при изпълнението на дейностите и мерките, които са свързани с провеждането на секторна стратегия за електронното управление в министерството и във второстепенните разпоредители с бюджет към министъра в съответствие с Актуализираната стратегия за развитието на електронното управление в Република България (2019 – 2023);

2. участва при изпълнението на мерките и дейностите, които са включени в Стратегията за цифровизация на земеделието и селските райони на Република България до 2027 г., от компетентността на дирекцията;

3. координира дейностите по прилагането на ЗЕУ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му в министерството и при необходимост във второстепенните разпоредители с бюджет към министъра;

4. координира изпълнението на решенията на Съвета по електронно управление към Държавната агенция за електронно управление в обхвата на структурите на министерството и второстепенните разпоредители с бюджет към министъра;

5. отговаря за въвеждането и внедряването на системи в структурата на министерството, които са свързани с електронното правителство, и за въвеждането на правила и технологии за информационна сигурност и оперативна съвместимост на документите и данните, обменяни между администрациите;

6. отговаря за интеграцията на информационните системи на министерството към централните системи на електронното правителство в съответствие с изискванията на наредбите за оперативна съвместимост и информационна сигурност;

7. предлага конкретни мерки за осигуряване на минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност и организира и координира изпълнението им в министерството и във второстепенните разпоредители с бюджет към министъра;

8. осигурява съвместно със служителя по сигурността на информацията защитата на класифицираната информация в електронен вид;

9. координира реинженеринга на процесите по предоставяне на административни услуги с цел преминаване към предоставянето им и по електронен път;

10. отговаря за интеграцията на информационните системи на министерството с цел унификация на данни и електронни услуги;

11. координира и оказва съдействие при предоставяне на електронни административни услуги;

12. отговаря за общосистемната интеграция на електронния документооборот и електронната идентификация в структурата на министерството;

13. организира процеса по управление на удостоверенията за електронен подпис;

14. участва и съгласува дейностите в министерството и при необходимост във второстепенните разпоредители с бюджет към министъра по доставка на хардуер, софтуер и системни решения в съответствие с изискванията за оперативна съвместимост и информационна сигурност;

15. организира и осигурява техническата поддръжка на информационно- комуникационната инфраструктура на министерството, системния софтуер и хардуера;

16. поддържа служебните регистри на потребителите за достъп до компютърната мрежа на министерството и компютърната техника;

17. поддържа и актуализира вътрешна информационна система – интранет;

18. проучва, съгласува и контролира закупуването на нов хардуер, както и внедряването на регистри, база данни и нови съвременни технологии с цел повишаване на сигурността и ефективността на съществуващите информационни и комуникационни системи и въвеждането на нови софтуерни решения в министерството и при необходимост – във второстепенните разпоредители с бюджет към министъра, в съответствие с изискванията на ЗЕУ, Закона за киберсигурност и Наредбата за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност;

19. осигурява необходимите условия за изпълнение на препоръките на Комисията за защита на личните данни в съответствие със Закона за защита на личните данни от компетентността на дирекцията;

20. координира изпълнението на политиките и инициативите, свързани с набори от данни по приоритетни области, които се публикуват в отворен формат на Портала за отворени данни.