Върни се горе

Директор

Емил Петров

Функции

 1. Изготвя и провежда секторна стратегия за електронното управление в министерството и във второстепенните разпоредители с бюджет към министъра в съответствие със Стратегията за развитието на електронното управление в Република България (2014 - 2020);
 2. Разработва програми за изпълнението на секторната стратегия, включително ресурсното осигуряване на мерките по нея;
 3. Координира дейностите по прилагането на Закона за електронното управление (ЗЕУ) и подзаконовите нормативни актове по прилагането му в министерството и при необходимост - във второстепенните разпоредители с бюджет към министъра;
 4. Отговаря за изменението на нормативни актове, регламентиращи предоставянето на административни услуги, с цел съобразяването им със ЗЕУ и с подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
 5. Отговаря за изпълнението на решенията на Съвета по електронно управление към Държавната агенция за електронно управление в обхвата на структурите на министерството и второстепенните разпоредители с бюджет към министъра;
 6. Отговаря за реинженеринга на процесите по предоставяне на административни услуги с цел преминаване към предоставянето им и по електронен път;
 7. Отговаря за извършването на електронни административни услуги;
 8. Отговаря за общосистемната интеграция на електронния документооборот и електронната идентификация в структурата на министерството;
 9. Отговаря за въвеждането и внедряването на системи в структурата на министерството, свързани с електронното правителство, и за въвеждането на правила и технологии за информационна сигурност и оперативна съвместимост на документите и данните, обменяни между администрациите;
 10. Отговаря за интеграцията на информационните системи на министерството с цел унификация на данни и електронни услуги;
 11. Отговаря за интеграцията на информационните системи на министерството към централните системи на електронното правителство в съответствие с изискванията на наредбите за оперативна съвместимост и информационна сигурност;
 12. Осигурява съвместно със служителя по сигурността на информацията защитата на класифицираната информация в електронен вид;
 13. Участва и съгласува дейностите в министерството и при необходимост във второстепенните разпоредители с бюджет към министъра по доставка на хардуер, софтуер и системни решения в съответствие с изискванията за оперативна съвместимост и информационна сигурност;
 14. Организира и осигурява техническата поддръжка на информационно-комуникационната инфраструктура на министерството, системния софтуер и хардуера;
 15. Осигурява необходимите условия за изпълнение на препоръките на Комисията за защита на личните данни в съответствие със Закона за защита на личните данни;
 16. Осигурява поддържането и функционирането на системата за електронен документооборот;
 17. Планира и контролира дейности за ускорен преход от хартиен към безхартиен обмен на документи в обхвата на цялата организационна структура на министерството и организира процеса по управление на удостоверенията за електронен подпис;
 18. Поддържа служебните регистри на потребителите за достъп до компютърната мрежа на министерството и компютърната техника;
 19. Поддържа и актуализира вътрешна информационна система - интранет;
 20. Проучва, съгласува и контролира закупуването на нов хардуер, както и внедряването на регистри, база данни и нови съвременни технологии с цел повишаване на сигурността и ефективността на съществуващите информационни и комуникационни системи и въвеждането на нови софтуерни решения в министерството и при необходимост - във второстепенните разпоредители с бюджет към министъра, в съответствие с изискванията на ЗЕУ;
 21. Отговаря за изпълнението на политиките и инициативите, свързани с дефиниране на структурата и съдържанието на данни за публикуване в отворен формат в Портала за отворени данни от списъка с приоритетни набори от данни по ЗДОИ.