Върни се горе

Директор

Петър Вутов

Функции

 1. Подпомага министъра при провеждането на държавната политика в областта на поземлените отношения и комасацията;
 2. Координира дейността по изпълнението на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд (ЗВСГЗГФ) и Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ) и подзаконовите нормативни актове по прилагането им;
 3. Поддържа актуална база данни на картата на възстановената собственост (КВС) и регистрите към нея в цифров вид на централно ниво и дава методически указания;
 4. Организира и контролира ползването на земи от Държавния поземлен фонд (ДПФ);
 5. Подготвя предложения до министъра по искания за обезщетения и оземляване със земи от ДПФ и от Държавния горски фонд (ДГФ);
 6. Оказва методическо ръководство при изработване на плановете за уедряване;
 7. Разглежда предложения за промяна на предназначението на земеделските земи и подготвя проекти на решения по тях, координира и контролира дейността на комисиите по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ;
 8. Подготвя методически указания и инструкции, свързани с поземлените отношения и комасацията;
 9. Участва в разработването на нормативни актове, регламентиращи поземлената собственост и поземлените отношения;
 10. Координира и контролира предаването на данните и материалите, получени в изпълнение на ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ, на Агенцията по геодезия, картография и кадастър по реда на § 6, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за кадастъра и имотния регистър;
 11. Координира поддържането и контролира актуализацията на регистъра на трайно изоставените земеделски земи, обобщава и анализира данните от него;
 12. Изготвя годишен баланс на земеделските земи и горите;
 13. Координира поддържането на регистър на земите от ДПФ и ДГФ;
 14. Контролира създаването и поддържането на регистър по дейностите, свързани с промяна на предназначението на земеделските земи;
 15. Създава и поддържа специализирани карти за земеделските земи;
 16. Предоставя цифрова информация и услуги от КВС за територията на страната; 
 17. Разглежда искания за финансиране на разработки и прилагане на проекти и технологии за възстановяване и подобряване на продуктивните качества на земеделските земи и рекултивация на нарушени терени;
 18. Изготвя становища и отговори на сигнали, предложения и жалби на физически и юридически лица по въпроси, свързани с поземлената собственост, поземлените отношения и комасацията.