Върни се горе

Директор

Лилия Стоянова

Функции

1. Подпомага министъра при провеждането на държавната политика в областта на поземлените отношения и комасацията;

2. Изготвя, участва в разработването и съгласува проекти на нормативни актове, регламентиращи стопанисването и управлението на земите от държавния поземлен фонд (ДПФ), поземлената собственост, комасацията и опазването на земеделските земи;

3. Подпомага министъра при извършването на контрол, координира и оказва методическа помощ по прилагането на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд (ЗВСГЗГФ) и Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ) и подзаконовите нормативни актове по прилагането им;

4. Подготвя указания и инструкции, които са свързани с поземлената собственост и комасацията;

5. Изготвя проекти на заповеди и договори за разпореждане със застроени и прилежащи площи към сгради и съоръжения по реда на Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи (ППЗОЗЗ);

6. Разглежда предложения за промяна на предназначението на земеделските земи и подготвя проекти на решения по тях, координира и контролира дейността на комисиите по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ;

7. Изготвя проекти на наказателни постановления за нарушение на разпоредбите на ЗОЗЗ и на ППЗОЗЗ;

8. Поддържа регистър на дейностите, които са свързани с промяна на предназначението на земеделските земи;

9. Разглежда искания за финансиране на разработки и прилагане на проекти и технологии за възстановяване и подобряване на продуктивните качества на земеделските земи и рекултивация на нарушени терени;

10. Изготвя проекти на заповеди за определяне на размера и границите на нарушени терени, подлежащи на рекултивация, и за приемане на техническа и биологична рекултивация;

11. Подпомага министъра при провеждане на държавната политика, управлението, стопанисването, разпореждането, включително при продажбата на прилежащи и застроени площи, към сгради и съоръжения на организациите по § 12 от преходните и заключителните разпоредби на ЗСПЗЗ, както и за контрола върху дейностите, свързани със земите от ДПФ по реда на ЗСПЗЗ и Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ);

12. Администрира регистър на земите от ДПФ;

13. Подготвя предложения до министъра по искания за процедури за обезщетения със земи от ДПФ, както и за участие на имоти от ДПФ в проекти за уедряване;

14. Координира и контролира предаването на данните и материалите, получени в изпълнение на ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ, на Агенцията по геодезия, картография и кадастър по реда на § 6, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за кадастъра и имотния регистър;

15. Осъществява обмен на кадастрални данни с Агенцията по геодезия, картография и кадастър;

16. Създава и поддържа специализирани карти за земеделските земи;

17. Поддържа база данни и архив на КВС и регистрите към нея в цифров вид на централно ниво, предоставя цифрова информация и услуги от КВС за територията на страната;

18. Участва при подписването на решенията на общинските служби по земеделие за възстановяване на собствеността и обезщетяване на собствениците по реда на ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ в изпълнение на разпоредбите на чл. 33, ал. 6 от ЗСПЗЗ и чл. 11, ал. 1 от ЗВСГЗГФ;

19. Предоставя информация на оправомощени лица при образувани производства за принудително изпълнение при несъстоятелност на задължени лица;

20. Изготвя становища и отговори на предложения и жалби по въпроси, свързани с поземлената собственост, комасацията, опазването на земеделските земи, управлението и ползването на земите от ДПФ и поддържането на КВС и регистрите;

21. Осъществява процесуално представителство по дела, които са свързани с прилагането на ЗСПЗЗ, ЗВСГЗГФ и ЗОЗЗ и подзаконовите нормативни актове по прилагането им.