Върни се горе

Директор

Мая Трифонова

Функции

1. отговаря за снабдяването, съхраняването, стопанисването и използването на стоково-материалните ценности;
2. организира и осъществява цялостното техническо обслужване на министерството с транспорт, както и дейностите по регистрация на моторни превозни средства, застраховане, поддръжка и ремонт, годишни прегледи, както и организира реда за ползването на същите;
3. осигурява разпределението на помещенията в сградата на министерството за ползване от служители на дадено административно звено след одобрение на главния секретар;
4. осигурява офис оборудването, техниката, необходимите канцеларски материали, хартия и тонери на служителите в министерството;
5. участва в инвентаризацията и организира процедурите по бракуване и ликвидиране на материалните активи, които са собственост на министерството;
6. организира и осигурява почистването и отговаря за санитарно-хигиенните условия в административните сгради на министерството и прилежащите им терени, както и организира извършването на текущата поддръжка на административната сграда на министерството, на инвентара и техниката;
7. организира и отговаря за извършването на ремонт и реконструкция на обекти - държавна собственост, предоставени за управление на министерството;
8. организира изготвянето на техническата документация за възлагане на проектиране и строителство на нови обекти и реконструкцията на съществуващите;
9. изпълнява дейности от компетентността на дирекцията по Правилника за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС;
10. организира и контролира упражняването на инвеститорски контрол и строителен надзор върху обектите на министерството, включително върху финансираните от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС обекти на министерството;
11. подпомага министъра при изпълнението на държавната политика за концесии в областите на неговата компетентност;
12. изготвя становища по проекти на актове, които са свързани с прилагането на Закона за концесиите;
13. подпомага министъра при организирането и осъществяването на контрола по изпълнението на концесионни договори в областите на неговата компетентност;
14. осигурява извършването на дейностите по Закона за концесиите, които са свързани с откриване на партиди, вписването на данни и публикуването на документи в Националния концесионен регистър;
15. (отм. - ДВ, бр. 9 от 2024 г., в сила от 01.02.2024 г.)
16. (отм. - ДВ, бр. 9 от 2024 г., в сила от 01.02.2024 г.)
17. (отм. - ДВ, бр. 9 от 2024 г., в сила от 01.02.2024 г.)
18. (отм. - ДВ, бр. 9 от 2024 г., в сила от 01.02.2024 г.)
19. (отм. - ДВ, бр. 9 от 2024 г., в сила от 01.02.2024 г.)
20. (отм. - ДВ, бр. 9 от 2024 г., в сила от 01.02.2024 г.)
21. (отм. - ДВ, бр. 9 от 2024 г., в сила от 01.02.2024 г.)