Върни се горе

Финансовите контрольори осъществяват предварителен контрол за законосъобразност на всички документи и действия, свързани с финансовата дейност; осъществяват проверки и преди вземането на решения за поемане на задължения и извършване на разход. При осъществяването на предварителния контрол финансовите контрольори изразяват мнение за законосъобразност преди поемане на задължения или за извършване на разходи.

Финансовите контрольори са на пряко подчинение на министъра.