Върни се горе

Корупция

Конвенцията, съставена на основание член К.3, параграф 2, буква в) от Договора за Европейския съюз, за борба с корупцията, в която участват длъжностни лица на Европейските общности или длъжностни лица на държавите-членки на Европейския съюз ( Обн. с ОВ. бр.195 от 25 Юни 1997г.), дава определение на два вида корупция - пасивна и активна.

По смисъла на конвенцията пасивна корупция е умишленото действие на служител, което пряко или чрез посредник иска или получава облаги от какъвто и да е вид за себе си или за трета страна, или което приема обещание за такава облага, за да извърши или да не извърши действие по служба, или да наруши служебните си задължения при осъществяване на функциите си.

По смисъла на конвенцията, активна корупция е умишленото действие на всяко лице, което обещава или дава, пряко или чрез посредник, облага от какъвто и да е вид на служител, за себе си или за трета страна, за да извърши или да не извърши действие по служба, или да наруши служебните си задължения при осъществяване на функциите си.

Съгласно определението, съдържащо се в Гражданската конвенция за корупцията, ратифицирана със закон, приет от 38-ото Народно събрание на 10 май 2000 г., в сила от 1 ноември 2003 г., корупция е „искането, предлагането, даването или приемането, пряко или косвено, на подкуп или всяка друга неследваща се облага или обещаването на такава, което засяга надлежното изпълнение на някое задължение или поведението, което се изисква от приемащия подкупа, неполагащата се облага или обещаването на такава.” 

Корупция по смисъла на Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество е налице, когато в резултат на заеманата висша публична длъжност лицето злоупотребява с власт, нарушава или не изпълнява служебни задължения с цел пряко или косвено извличане на неследваща се материална или нематериална облага за себе си или за други лица.

Механизми за подаване на сигнали за корупция

Сигнали за корупция и за конфликт на интереси могат да се подават по следните начини:

  • На адреса на министерството ( гр. София 1040, бул. "Христо Ботев" № 55 ) до ръководителя на Инспектората
  • Чрез пощенска кутия за сигнали за корупция и конфликт на интереси, намираща се в сградата на Министерството на земеделието – бул.”Христо Ботев” № 55 (Приемна)

Необходима информация при подаване на сигнал

Сигналите, които се подават в Министерство на земеделието следва да са относими само и единствено към нарушения, извършени от служители на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на земеделието.

Сигналите трябва да съдържат достатъчно информация, която да потвърждава изнесените от сигналоподателя данни за нарушения. При необходимост следва да се представят допълнителни данни и информация по законоустановения ред.

Анонимни сигнали не се разглеждат и не се препращат по компетентност. 
Изискванията относно съдържанието на сигналите са разписани в Глава шеста от ЗПКОНПИ, чл. 48., публикуван по-долу.

Съгласно чл. 40, ал.1 от ЗПКОНПИ, органът по избора или назначаването публикува на интернет страницата си декларациите на лицата, заемащи висши публични длъжности, и списък на лицата, които не са подали декларации в срок. 

Съгласно чл. 41, ал.1 от същия закон органът по избора или назначаването поддържа публичен регистър на декларациите за несъвместимост и декларациите за промяна на декларирани обстоятелства в декларациите за несъвместимост за лицата по чл. 35, ал. 1.