Върни се горе

Нормативна уредба

 • Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007;
 • Делегиран Регламент (ЕС) № 2017/891 на Комисията от 13 март 2017 година за допълване на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци, за допълване на Регламент (ЕС) № 1306/2013  на Европейския парламент и на Съвета по отношение на санкциите, приложими в посочените сектори, и за изменение на Регламент за изпълнение на (ЕС) № 543/2011 на Комисията;
 • Чл. 10, ал. 1 от Наредба № 11 от 2007 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение на одобрените оперативни програми.

Към кого да се обърнете

Министерството на земеделието и храните, дирекция „Пазарни мерки и организации на производители”.

Необходими документи и начин на подаване

Вие трябва да подадете на гише “Деловодно обслужване” в Центъра за административно обслужване на министерството заявление по образец (приложение № 1  към чл. 9, ал. 1 от Наредба № 11/2007 г.) с приложени към него следните документи:

 1. Вътрешен правилник за дейността на организацията;
 2. Списък на членовете на организацията, включително членовете, които не са производители на плодове и зеленчуци;
 3. Справка-декларация по чл. 9, ал. 2, т.9  за годишната стойност на предлаганата на пазара от членовете на организацията продукция;
 4. Финансови и счетоводни документи, които доказват стойността на предлаганата на пазара от членовете на организацията и/или от нея продукция през предходната година;
 5. Декларация от членовете на организацията, че за всеки отделен вид плодове или зеленчуци членуват само в една организация производители;
 6. Декларации от членовете на организацията по чл. 4а, ал. 1 от Закона за малките и средните предприятия;
 7. Пълномощно с нотариално заверен подпис – когато заявлението се подава от пълномощник;
 8. При прилагане на чл. 8а от Наредба № 11 от 2007 г. – доказателства, че това е подходящ начин да се постигнат целите на организацията на производители.

Начини на заявяване на услугата:

 • на място в Центъра за административно обслужване;
 • чрез лицензиран пощенски оператор.

Министерството предоставя възможност за заявяване на административни услуги, подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез:

1. Документен портал: https://www.mzh.government.bg/bg/uslugi/dokumenten-portal/

2. Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) : https://edelivery.egov.bg/

3. Официалната електронна поща на МЗХ: edelovodstvo@mzh.government.bg

Начини на получаване на резултатите от услугата:

 • на място в Центъра за административно обслужване;
 • чрез лицензиран пощенски оператор.

Електронен адрес за предложения: edelovodstvo@mzh.government.bg

Център за административно обслужване

Адрес: гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 55, п.к. 1040
ел. адрес: edelovodstvo@mzh.government.bg

тел. 02/985 11 383 и 02/ 985 11 384

Телефоните са стационарни, платени съгласно тарифата на оператора, който потребителят използва.

Работно време: от 9:00 до 17:30 ч., без прекъсване

Осигурен е достъп за хора с увреждания

Таксa

За извършване на услугата не се предвижда такса.

Срок и резултат

В срок 3 месеца от датата на подаденото заявление с документите в МЗХ ние ще Ви предоставим заповед на министъра на земеделието и храните за признаване или отказ за признаване за организация на производители на плодове и зеленчуци.

Ако в посочения срок не получите исканата от Вас услуга, вие можете да подадете сигнал до Инспектората в министерството.

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: До промяна в действащите нормативни актове;

Орган осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: Съответният административен съд;

Орган, пред който се обжалва индивидуалния административен акт: Върховен административен съд;

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата: Отказ за признаване на организация може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок

2355_Справка-декларация ОП по Наредба 11


DOCX файл, 15,8 KB, качен на 30.11.2020 docx document