Върни се горе

НОРМАТИВНА УРЕДБА:

- чл. 156 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007.

- чл. 38а от Закон за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на ЕС

- чл. 9 от Наредба № 12 от 5.05.2015 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на земеделски продукти, асоциации на организации на производители и междубраншови организации и на групи производители

МОЖЕТЕ ДА СЕ ОБЪРНЕТЕ КЪМ: 

Министерството на земеделието и храните

Дирекция „Пазарни мерки и организации на производители”

МОЖЕТЕ ДА ПОДАДЕТЕ НА ГИШЕ “ДЕЛОВОДСТВО” В ЦЕНТЪРА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ  НА МИНИСТЕРСТВОТО:

Заявление по образец (образец от Приложение № 1 към чл. 9 на Наредба № 12 от 2015 г.) с приложени документи, както следва:

1. устройствения акт;

2. списък на членовете на асоциацията;

3. пълномощно с нотариално заверен подпис – когато заявление-декларацията се подава от пълномощник.

Начини за заявяване на услугата:

-          на място, в Центъра за административно обслужване;

-          чрез лицензиран пощенски оператор.

Министерството предоставя възможност за заявяване на административни услуги, подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП) с ниво на електронна идентификация "високо", чрез:

1. Документен портал: https://www.mzh.government.bg/bg/uslugi/dokumenten-portal/   

2. Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ): https://edelivery.egov.bg/  

3.Официалната електронна поща на Министерство на земеделието и храните: edelovodstvo@mzh.government.bg

Начини за получаване на резултата от услугата:

-          на място, в Центъра за административно обслужване;

-          чрез лицензиран пощенски оператор.

Електронен адрес за предложения:  edelovodstvo@mzh.government.bg

Електронен адрес, на който се предоставя услугата:

https://www.mzh.government.bg/bg/uslugi/dokumenten-portal/

Център за административно обслужване на Министерство на земеделието и храните:

адрес: гр. София, бул. "Христо Ботев" № 55, п. к. 1040

ел. адрес: edelovodstvo@mzh.government.bg  

тел. 02/ 985 11 383 и 02/ 985 11 384 

Телефоните са стационарни, платени съгласно тарифата на оператора, който потребителят използва.

Работно време: от 9:00 до 17:30 ч., без прекъсване.

Осигурен е достъп за хора с увреждания.

 

ТАКСА: ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГАТА НЕ СЕ ПРЕДВИЖДА ТАКСА 

СРОК: В СРОК ОТ  4 МЕСЕЦА ОТ ДАТАТА НА ПОДАДЕНОТО ЗАЯВЛЕНИЕ В МЗХ ЩЕ ВИ БЪДЕ ПРЕДОСТАВЕНА:

- Заповед на министъра на земеделието и храните за признаване или

- Отказ за признаване за асоциация на организации на производители на земеделски продукти

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: До промяна в действащите нормативни актове

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: Съответният административен съд

Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт: Съответният административен съд

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

АКО В ПОСОЧЕНИЯ СРОК НЕ ПОЛУЧИТЕ ИСКАНАТА ОТ ВАС УСЛУГА,  МОЖЕТЕ ДА ПОДАДЕТЕ СИГНАЛ ДО ИНСПЕКТОРАТА В МИНИСТЕРСТВОТО

Отказ за признаване на организация може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок.