Върни се горе

2133 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)

 

Осигурителния стаж на служители с вече прекратено служебно или трудово правоотношение, се установявана освен с данните предоставени периодично от осигурителя в Национална агенция за приходите или с трудова, служебна и осигурителна книжка, и с документ по утвърден образец (УП 3), издаден от осигурителя.

На основание на:

Кодекс за социално осигуряване (Загл. изм. - ДВ, бр. 67 от 2003 г.) - чл. 5, ал. 7

Наредба за пенсиите и осигурителния стаж (Загл. изм. - ДВ, бр. 19 от 2003 г.) - чл. 40, ал. 1, и ал.3

Услугата се предоставя и като вътрешно-административна:Не

Срок за предоставяне: По служебно правоотношение - 30 дни, по трудово правоотношение-14 дни

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: Безсрочен

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: Министъра  за земеделието и храните

Орган, пред който се обжалва индивидуалния административен акт: Административен съд

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата: В 14-дневен срок по реда на Административнопроцесулания кодекс пред съответния административен съд

Електронен адрес, на който се предоставя услугата:

https://www.mzh.government.bg/bg/uslugi/dokumenten-portal/

Електронен адрес за предложения:

edelovodstvo@mzh.government.bg

Административни звена

Административни звена, в които се подават документите и се получава информация за хода на преписката:

Дирекция "Административно обслужване"

Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Красно село, бул. Хр. Ботев № 55, п.к. 1040

Код за междуселищно избиране: 02

Телефон за връзка: (02)98511383

Телефоните са стационарни, платени съгласно тарифата на оператора, който потребителят използва.

Факс: (02)981 79 55

Работно време: Гъвкаво работно време, от 09:00 до 17:30 ч. без прекъсване

В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания

Изисквания, процедури, инструкции:

Съгласно чл. 5, ал. 7, т. 2 от Кодекса за социалното осигуряване по искане на осигуреното лице или негов представител, МЗм издава безплатно, в 14 дневен срок, документи за осигурителен стаж и/или осигурителен доход, и/или категория труд за периода преди 1 януари 2000 г.

Заявяване на услугата

Услугата се заявява чрез заявление в свободен текст от осигуреното заинтересовано лице или негов законен представител. Заявлението следва да съдържа данни за трите имена на лицето, ЕГН, телефон за връзка, копие от трудова /служебна книжка.

Изпълнение на услугата

Издава се Удостоверение за осигурителен стаж

Заявяване на услуга

Подаване на заявление свободен текст.

Заявлението се подава на гише „Деловодство“ в Центъра за административно обслужване на Министерството на земеделието и храните.

Заплащане

Не се заплаща за услугата