Върни се горе

Нормативна уредба

§ 4, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на 3акона за сдружения за напояване (ЗСН).

Към кого да се обърнете

Министерството на земеделието и храните

Необходими документи и начин на подаване:

Вие трябва да подадете в Министерство на земеделието и храните лично или чрез упълномощен от Вас представител:

  • Писмо за съгласуване отдаването под наем на язовири - публична общинска собственост;
  • Актове за публична общинска собственост на съответните язовири;
  • Актуални скици на съответните язовирите.

Начини на заявяване на услугата:

  • на място в Центъра за административно обслужване;
  • чрез лицензиран пощенски оператор.

Министерството предоставя възможност за заявяване на административни услуги, подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез:

1. Документен портал: https://www.mzh.government.bg/bg/uslugi/dokumenten-portal/

2. Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) : https://edelivery.egov.bg/

3. Официалната електронна поща на МЗХ: edelovodstvo@mzh.government.bg

 

Начини на получаване на резултатите от услугата:

  • на място в Центъра за административно обслужване;
  • чрез лицензиран пощенски оператор.

 

Електронен адрес за предложения: edelovodstvo@mzh.government.bg

 

Център за административно обслужване

Адрес: гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 55, п.к. 1040

ел. адрес: edelovodstvo@mzh.government.bg

тел. 02/985 11 383 и 02/ 985 11 384

Телефоните са стационарни, платени съгласно тарифата на оператора, който потребителят използва.

Работно време: от 9:00 до 17:30 ч., без прекъсване.

Осигурен е достъп за хора с увреждания

Таксa

За извършване на услугата не се предвижда такса.

Срок и резултат

В срок от 30 работни дни след получаване на вашето писмо, министърът на земеделието и храните ще ви предостави: съгласувателно писмо за одобряване от надзорния орган на отдаването под наем на съответните язовири - публична общинска собственост.

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: Няма

Орган осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: Върховен административен съд

Орган пред, който се обжалва индивидуалния административен акт: Върховен административен съд

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата: Съгласно чл. 84, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, в 14 дневен срок.