Върни се горе

Нормативна уредба

 • чл. 3, ал. 9 и чл. 38 от Правилник за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи (ППЗОЗЗ);

 • чл. 9, ал. 1 от Тарифа за таксите, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделските земи.

Към кого да се обърнете

Комисията за земеделските земи към Министерството на земеделието.

Писмено предложение се отправя от кмета на общината ведно с:

 • предложение на собственици на земя за отново включване на имоти в строителните граници на населеното място или селищното образувание;
 • копие от стария план, от което да се вижда, че предлаганите земи са били в строителните граници, и актът за одобряването му;
 • копие от действащия план, с който са изключени тези земи, и копие от документа за изключването им;
 • документи за собственост на имотите и скици към тях;
 • проект на подробен устройствен план;
 • решение на съответния експертен съвет по устройство на територията.

Начини на заявяване на услугата:

 • на място в Центъра за административно обслужване;
 • чрез лицензиран пощенски оператор.

Министерството предоставя възможност за заявяване на административни услуги, подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез:

1. Документен портал: https://www.mzh.government.bg/bg/uslugi/dokumenten-portal/

2. Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) : https://edelivery.egov.bg/

3. Официалната електронна поща на МЗм: edelovodstvo@mzh.government.bg

 

Начини на получаване на резултатите от услугата:

 • на място в Центъра за административно обслужване;
 • чрез лицензиран пощенски оператор.

 

Електронен адрес за предложения: edelovodstvo@mzh.government.bg

 

Център за административно обслужване

Адрес: гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 55, п.к. 1040

ел. адрес: edelovodstvo@mzh.government.bg

тел. 02/985 11 383 и 02/ 985 11 384

Телефоните са стационарни, платени съгласно тарифата на оператора, който потребителят използва.

Работно време: от 9:00 до 17:30 ч., без прекъсване

Осигурен е достъп за хора с увреждания

Таксa

Еднократна такса за разглеждане на Вашето искане – 50,00 лева, когато площта е до 50 дка и 200,00 лева – при площ над 50 дка. Таксата се заплаща по следната сметка на Министерство на земеделието:
IBAN   BG97 BNBG 9661 3000 1500 01; BIC  BNBGBGSD;  БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА

Срок и резултат

В срок до тридесет работни дни ние ще ви уведомим за решението на комисията.

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:  Няма

Орган осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:  Актовете подлежат на съдебен контрол

Орган пред, който се обжалва индивидуалния административен акт:  Актовете подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс

Обжалване

Решението на комисията можете да обжалвате по реда на Административнопроцесуалния кодекс.