Върни се горе

Нормативна уредба

 • чл. 3, ал. 9 и чл. 38 от Правилник за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи (ППЗОЗЗ);

 • чл. 9, ал. 1 от Тарифа за таксите, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделските земи.

Към кого да се обърнете

Комисията за земеделските земи към Министерството на земеделието и храните

Писмено предложение се отправя от кмета на общината ведно с:

 • предложение на собственици на земя за отново включване на имоти в строителните граници на населеното място или селищното образувание;
 • копие от стария план, от което да се вижда, че предлаганите земи са били в строителните граници, и актът за одобряването му;
 • копие от действащия план, с който са изключени тези земи, и копие от документа за изключването им;
 • документи за собственост на имотите и скици към тях;
 • проект на подробен устройствен план;
 • решение на съответния експертен съвет по устройство на територията.

Начини на заявяване на услугата:

 • на място в Центъра за административно обслужване;
 • чрез лицензиран пощенски оператор.

Министерството предоставя възможност за заявяване на административни услуги, подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез:

1. Документен портал: https://www.mzh.government.bg/bg/uslugi/dokumenten-portal/

2. Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) : https://edelivery.egov.bg/

3. Официалната електронна поща на МЗХ: edelovodstvo@mzh.government.bg

 

Начини на получаване на резултатите от услугата:

 • на място в Центъра за административно обслужване;
 • чрез лицензиран пощенски оператор.

 

Електронен адрес за предложения: edelovodstvo@mzh.government.bg

 

Център за административно обслужване

Адрес: гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 55, п.к. 1040

ел. адрес: edelovodstvo@mzh.government.bg

тел. 02/985 11 383 и 02/ 985 11 384

Телефоните са стационарни, платени съгласно тарифата на оператора, който потребителят използва.

Работно време: от 9:00 до 17:30 ч., без прекъсване

Осигурен е достъп за хора с увреждания

Таксa

Еднократна такса за разглеждане на Вашето искане – 50,00 лева, когато площта е до 50 дка и 200,00 лева – при площ над 50 дка. Таксата се заплаща по следната сметка на Министерство на земеделието и храните:
IBAN   BG97 BNBG 9661 3000 1500 01; BIC  BNBGBGSD;  БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА

Срок и резултат

В срок до тридесет работни дни ние ще ви уведомим за решението на комисията.

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:  Няма

Орган осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:  Министър на земеделието и храните

Орган пред, който се обжалва индивидуалния административен акт:  Актовете подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс

Обжалване

Решението на комисията можете да обжалвате по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14 дневен срок от съобщаването.