Върни се горе

Нормативна уредба

Чл. 29 – 30г от Закона за животновъдството (ЗЖ)

Към кого да се обърнете

Министерството на земеделието и храните

Необходими документи и начин на подаване

Вие трябва да подадете лично или чрез пълномощник, по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор на гише „Деловодство”  в  центъра за административно обслужване на министерството следните документи:  

1. Заявление – свободен текст;

2.  Към заявлението се прилагат:

1. проект на развъдна програма за всяка отделна порода, линия или хибрид, който съдържа:

а) характеристика на породата, линията или хибрида;

б) ясно формулирана развъдна цел, като за целите за възстановяване и създаване на нови породи се описват подробно обстоятелствата, които ги налагат;

в) селекционни (контролирани) признаци;

г) развъдна и генеалогична структура на породата;

д) фактори на развъдната политика;

е) методи за контрол на признаците – обект на селекция;

ж) методи за оценка на развъдната стойност;

з) методи на развъждане;

и) схема за селекция на отделните категории родители;

к) географски обхват;

2. списък с брой на разплодните животни и местонахождение на стадата, включени в развъдната програма, който доказва, че организацията ще работи с достатъчна по обем популация за осъществяване на развъдната програма за усъвършенстване или за запазване на породата;

3. списък с достатъчен брой животновъди, участващи в развъдната програма, подписан от всички тях; 

4. декларация с имената на специалисти-зооинженери, както и документи, които удостоверяват професионалната им квалификация или на упълномощените лица (в случаите, когато ще извъшват контрол на биологичните, стопанските и продуктивните признаци - обект на селекция или определят развъдната стойност на животните).

5. опис на техническото оборудване и съоръжения, който доказва възможност за ефективно извършване на дейността;

6. декларация, че организацията може да извършва необходимите проверки за регистриране на родословие;

7. декларация, че организацията ще регистрира произхода на животните;

8. декларация, че организацията може да използва данните за качествата на животните, необходими за осъществяване на развъдната програма за усъвършенстването на породата или за запазването й;

9. набор от правила (инструкция), относно:

а) начините на определяне на характеристиките на породата;

б) системата за идентифициране на животните;

в) системата за регистриране на животните;

г) извършването на контрола на продуктивните качества и признаци – обект на развъдната програма;

д) система за използване на зоотехническите данни;

е) начините за водене на родословната книга, когато има различни изисквания за вписване на животните или различни процедури за класифициране на животните, вписани в книгата;

10. процедурен правилник, с който се определят правата и задълженията на членовете в съответствие с чл. 13 и 14 от Регламент (ЕС) 2016/1012, редът за уреждане на споровете, както и условията за спазване на принципа на недискриминация.

Начини на заявяване на услугата:

  • на място в Центъра за административно обслужване;
  • чрез лицензиран пощенски оператор.

Министерството предоставя възможност за заявяване на административни услуги, подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез:

1. Документен портал: https://www.mzh.government.bg/bg/uslugi/dokumenten-portal/

2. Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) : https://edelivery.egov.bg/

3. Официалната електронна поща на МЗХ: edelovodstvo@mzh.government.bg

Начини на получаване на резултатите от услугата:

  • на място в Центъра за административно обслужване;
  • чрез лицензиран пощенски оператор.

Електронен адрес за предложения: edelovodstvo@mzh.government.bg

Център за административно обслужване:

Адрес: гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 55, п.к. 1040

ел. адрес: edelovodstvo@mzh.government.bg

тел. 02/985 11 383 и 02/ 985 11 384

Телефоните са стационарни, платени съгласно тарифата на оператора, който потребителят използва.

Работно време: от 9:00 до 17:30 ч., без прекъсване

Осигурен е достъп за хора с увреждания

Такса

За извършване на услугата не се предвижда такса.

Срок

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: 10 години

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: Министър на земеделието и храните

Орган, пред който се обжалва индивидуалния административен акт: Върховен административен съд

Разрешението се изготвя в срок от пет месеца, след сформиране на комисия.

Обжалване в случай на отказ за признаване на развъдната организация

Отказ за признаване на организацията, като развъдна можете да обжалвате в 14-дневен срок по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Заявителят се уведомява за решението в 3-дневен срок след вземането му.

Обжалване в случай на отказ за одобрение на развъдна програма и издаване на разрешение за извършване на развъдна дейност

Отказ за одобрение на развъдна програма и издаване на разрешение за извършване на развъдна дейност  можете да обжалвате по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Заявителят се уведомява за решението в 3-дневен срок след вземането му.