Върни се горе

НОРМАТИВНА УРЕДБА: 

Чл. 25 и 28 от Наредба № 1 от 2013 г. за прилагане на правилата на биологично производство на растения, животни и аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от аквакултури и храни, тяхното етикетиране и контрола върху производството и етикетирането.

ВИЕ ТРЯБВА ДА СЕ ОБЪРНЕТЕ КЪМ: 

Контролиращото лице, с което имате сключен договор за контрол и сертификация на биологично производство.

Контролиращото лице трябва да подаде в Министерство на земеделието, храните и горите, дирекция „Биологично производство”:     

Заявление до министъра на земеделието, храните и горите, което съдържа име и адрес на производителя.

Към заявлението се прилагат:

1. копие на договор за контрол и сертификация с контролиращо лице;

2. копие на инспекторски доклад от последната проведена проверка;

3. формуляр за описване на историята на полетата, за които се подава заявлението за намаляване на преходния период, за период три години преди датата на подписване на договора за контрол и сертификация с контролиращото лице; във формуляра се описват културите, използваните торове и средства за растителна защита;

4. скици (карти) на парцелите, за които се предлага намаляване/увеличаване на преходния период;

5. за намаляване на прехода - протокол за резултати от анализ на почвени проби на парцелите, предложени за намаляване на преходния период, на основа на разпоредбите от Наредба № 3 от 2008 г. за нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите (ДВ, бр. 71 от 2008 г.), касаещи земеделските земи; изследванията да са извършени от акредитирана лаборатория или за увеличаване на прехода - писмени доказателства, че площите са третирани с неразрешени за биологичното производство продукти, ако това третиране е част от задължителни мерки за борба с болести и неприятели за определени растения на територията на страната или на част от нея съгласно Закона за защита на растенията или, че площите са третирани с неразрешени за биологичното производство продукти като част от научни изследвания или в случаи, одобрени от министъра на земеделието, храните и горите.

Начини на заявяване на услугата:

Министерството предоставя възможност за заявяване на административни услуги, подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез:

1. Документен портал: https://www.mzh.government.bg/bg/uslugi/dokumenten-portal/

2. Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) : https://edelivery.egov.bg/

3. Официалната електронна поща на МЗХГ: edelovodstvo@mzh.government.bg

 

Начини на получаване на резултатите от услугата:

Електронен адрес за предложения: edelovodstvo@mzh.government.bg

Център за административно обслужване

Адрес: гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 55, п.к. 1040

ел. адрес: edelovodstvo@mzh.government.bg

тел. 02/985 11 383 и 02/ 985 11 384

Работно време: от 9:00 до 17:30 ч., без прекъсване

ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГАТА НЕ СЕ ПРЕДВИЖДА ТАКСА 

В СРОК ДО ЕДИН МЕСЕЦ  НИЕ ЩЕ ВИ ПРЕДОСТАВИМ:

Разрешение за намаляване/увеличаване на преходния период или мотивиран отказ.