Върни се горе

НОРМАТИВНА УРЕДБА: 

Чл. 13 и чл. 18 от Наредба № 5 от 3 септември 2018 г. за прилагане на правилата на биологично производство, етикетиране и контрол, и за издаване на разрешение за контролна дейност за спазване на правилата на биологичното производство, както и за последващ официален надзор върху контролиращите лица.

ВИЕ ТРЯБВА ДА СЕ ОБЪРНЕТЕ КЪМ: 

 

 

Контролиращото лице подава до министъра на  земеделието, заявление:    

Заявлението съдържа име и адрес на оператора. Към заявлението се прилагат:

1. копие на договор за контрол и сертификация с контролиращо лице;

2. копие от инспекторски доклад от последната инспекция;

3. описание на историята на полетата, за период от три години преди датата на подписване на договора за контрол и сертификация с контролиращото лице, за които се подава заявлението за намаляване на преходния период; описват се културите, използваните торове и средства за растителна защита;

4. документ, доказващ правно основание за ползване на парцелите;

5. протокол за пробовземане от контролиращо лице и резултати от анализ на проби от парцелите за намаляване/увеличаване на преходния период, изследванията да са извършени от официална лаборатория, определена със заповед на Министъра на земеделието;

6. списък на парцели, предложени за увеличаване на преходния период, с идентификатор по КВС или КК;

7. експертно становище за замърсяването на почвата с неразрешени продукти и/или вещества, както и за периода на разпад на установените неразрешени продукти и/или вещества в почвата.

Начини на заявяване на услугата:

Министерството предоставя възможност за заявяване на административни услуги, подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез:

1. Документен портал: https://www.mzh.government.bg/bg/uslugi/dokumenten-portal/

2. Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) : https://edelivery.egov.bg/

3. Официалната електронна поща на МЗм: edelovodstvo@mzh.government.bg

Начини на получаване на резултатите от услугата:

Електронен адрес за предложения: edelovodstvo@mzh.government.bg

Център за административно обслужване

Адрес: гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 55, п.к. 1040

ел. адрес: edelovodstvo@mzh.government.bg

тел. 02/985 11 383 и 02/ 985 11 384

Телефоните са стационарни, платени съгласно тарифата на оператора, който потребителят използва.

Работно време: от 9:00 до 17:30 ч., без прекъсване

Осигурен е достъп за хора с увреждания

ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГАТА НЕ СЕ ПРЕДВИЖДА ТАКСА 

В срок до един месец: Министърът на земеделието, издава заповед за разрешение за намаляване или увеличаване на преходния период, или прави мотивиран отказ.

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: Съгласно чл. 18, ал. 2 от Наредба № 5 от 03.09.2018 г. Максималният допустим срок за признаване по ал. 1, т. 1 е 12 месеца за едногодишни полски култури, ливади и площи с многогодишни фуражни култури и 18 месеца за многогодишни култури, различни от фуражните, от датата на стартиране на преходния период.

Орган пред, който се обжалва индивидуалния административен акт: Административен съд

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата: Заповедта може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.