Върни се горе

НОРМАТИВНА УРЕДБА: 

Чл. 13 и чл. 18 от Наредба № 5 от 3 септември 2018 г. за прилагане на правилата на биологично производство, етикетиране и контрол, и за издаване на разрешение за контролна дейност за спазване на правилата на биологичното производство, както и за последващ официален надзор върху контролиращите лица.

ВИЕ ТРЯБВА ДА СЕ ОБЪРНЕТЕ КЪМ: 

Контролиращото лице подава до министъра на  земеделието и храните, заявление:    

Заявлението съдържа име и адрес на оператора. Към заявлението се прилагат:

1. копие от инспекторски доклад от последната инспекция;

2.информация за наложени мерки от приложение № 3 Каталог „Мерки и несъответствия“;

3. документи, доказващи, че на поземлените имоти не са използвани продукти или вещества, различни от разрешените за употреба в биологичното производство, за период от минимум три години и контролиращото лице извършва подробен анализ на риска от възможно третиране с неразрешени за биологичното производство продукти по смисъла на буква "б" от чл. 1, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2020/464; операторът попълва и приложение № 1 от Наредба № 5 от 2018 г.;

4. протокол за пробовземане от контролиращо лице и резултати от анализ на проби от поземлените имоти по точка 3., изследванията да са извършени от лаборатория, определена съгласно чл. 2, ал. 6 от Наредба № 5 от 2018 г.;

5. документи за правно основание за ползване на заявените поземлени имоти;

6. документи, доказващи, че поземлените имоти, за които се иска признаване със задна дата на периоди за целите на прехода към биологично производство, са били обект на мерки, определени в програма, изпълнена съгласно Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (ОВ, L 347, 20.12.2013 г.);

7. документите съгласно чл. 1, параграф 2, буква "а" до буква "е" от Регламент (ЕС) 2020/464, като за целите на:

•        буква "а" от чл. 1, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2020/464 се прилага карта с блокове на земеделско стопанство и поземлените имоти в тях от заявлението за подпомагане по схемите и мерките на директни плащания в случаите, когато операторът е подал такова, или скица от Агенцията по геодезия, картография и кадастър/общината/общинската служба по земеделие с ясно очертаване на поземлените имоти и общата площ на същите, текущо описание на видовете култури и количеството произведена продукция;

•        буква "д" от чл. 1, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2020/464 се прилагат копия на дневниците за растителнозащитни мероприятия и торене съгласно чл. 115а и чл. 142, ал. 3 от Закона за защита на растенията за последните три години;

8. експертно становище за замърсяването на почвата с неразрешени продукти и/или вещества от компетентния орган, както и за периода на разпад на установените неразрешени продукти и/или вещества в почвата;

9. експертно становище от компетентния орган, наложил мярката за третиране на земеделските площи с неразрешени продукти и/или вещества, като част от задължителна мярка за контрол на вредители или плевели, в това число карантинни организми или инвазивни видове, или от компетентния орган, одобрил провеждането на научни изследвания за целите, на които се използва неразрешен за биологичното производство продукт, както и за периода на разпад на установените неразрешени продукти и/или вещества в почвата.

Начини на заявяване на услугата:

Министерството предоставя възможност за заявяване на административни услуги, подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез:

1. Документен портал: https://www.mzh.government.bg/bg/uslugi/dokumenten-portal/

2. Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) : https://edelivery.egov.bg/

3. Официалната електронна поща на МЗм: edelovodstvo@mzh.government.bg

Начини на получаване на резултатите от услугата:

Електронен адрес за предложения: edelovodstvo@mzh.government.bg

Център за административно обслужване

Адрес: гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 55, п.к. 1040

ел. адрес: edelovodstvo@mzh.government.bg

тел. 02/985 11 383 и 02/ 985 11 384

Телефоните са стационарни, платени съгласно тарифата на оператора, който потребителят използва.

Работно време: от 9:00 до 17:30 ч., без прекъсване

Осигурен е достъп за хора с увреждания

ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГАТА НЕ СЕ ПРЕДВИЖДА ТАКСА 

В срок до 30 работни дни от постъпване на заявлението: Министърът на земеделието и храните издава заповед за разрешение на изключения по отношение на продължителността на преходните периоди, прилагани върху поземлени имоти, или прави мотивиран отказ.

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: Съгласно чл. 18, ал. 2 от Наредба № 5 от 03.09.2018 г. Максималният допустим срок за признаване по ал. 1, т. 1 е 12 месеца за едногодишни полски култури, ливади и площи с многогодишни фуражни култури и 18 месеца за многогодишни култури, различни от фуражните, от датата на стартиране на преходния период.

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: Съответния административен съд

Орган пред, който се обжалва индивидуалния административен акт: Административен съд

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугатаЗаповедта може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс, в 14 дневен срок от съобщаването

1100 Образец на заявление


DOCX файл, 79,2 KB, качен на 27.07.2023 docx document