Върни се горе

Нормативна уредба

 • чл. 24, ал. 2 от Закон за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ);
 • чл. 40, ал. 1 от Правилник   за   прилагане   на    Закона   за  опазване   на земеделските земи (ППЗОЗЗ);
 • чл. 5, 6, 8 и 9 от Тарифа за таксите, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделските земи.

Към кого да се обърнете

1. Комисията за земеделските земи към Министерството на земеделието и храните за:

Утвърждаване на площадки и/или трасета за проектиране, а при наличието на влязъл в сила подробен устройствен план или парцеларен план за издаване на решение за промяна на предназначението на земеделски земи за изграждане на обекти върху:

 • Земеделски земи с площ над 50 дка;
 • Земеделски земи от първа до четвърта категория;
 • Земеделски земи от първа до десета категория, когато са поливни;
 • В случаите по чл. 19 от ЗОЗЗ;
 • Когато земята е в землища на населени места от повече от една област;
 • Когато върху земеделската земя е извършено строителство без решение за промяна на предназначението.

2. Комисията към областната дирекция „Земеделие” по местонахождение на имота – за останалите случаи.

Необходими документи и начин на подаване

Вие  трябва  да  подадете   лично   или  чрез  упълномощен от вас представител: Писмено заявление по образец ведно със следните документи:

 • обяснителна записка от заинтересованото лице;
 • документ за собственост/нотариален акт за учредено право на строеж върху земята/нотариално заверена декларация за съгласие за исканата промяна от съсобствениците, когато земята е съсобствена и др.;
 • скица на имота или скица-проект, когато площадката е за част от имота, с посочени граници и площ, определени с геодезическите координати на определящите ги точки;
 • за линейните обекти на техническата инфраструктура – влязъл в сила парцеларен план;
 • за рудници (кариери) - проекти за експлоатация и рекултивация;
 • здравно заключение, издадено от Регионална здравна инспекция;
 • подробен устройствен план - 2 екземпляра, заповедта на кмета или решението на общинския съвет за одобряването му и констативен акт, удостоверяващ влизането им в сила

На основание чл. 30, ал. 9 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи следва да посочите номер и дата на становище/решение, издадено по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие, както и номер и дата на издадения акт за категорията на земята.

Начини на заявяване на услугата:

 • на място в Центъра за административно обслужване;
 • чрез лицензиран пощенски оператор.

Министерството предоставя възможност за заявяване на административни услуги, подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез:

1. Документен портал: https://www.mzh.government.bg/bg/uslugi/dokumenten-portal/

2. Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) : https://edelivery.egov.bg/

3. Официалната електронна поща на МЗХ: edelovodstvo@mzh.government.bg

 

Начини на получаване на резултатите от услугата:

 • на място в Центъра за административно обслужване;
 • чрез лицензиран пощенски оператор.

 

Електронен адрес за предложения: edelovodstvo@mzh.government.bg

 

Център за административно обслужване

Адрес: гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 55, п.к. 1040

ел. адрес: edelovodstvo@mzh.government.bg

тел. 02/985 11 383 и 02/ 985 11 384

Телефоните са стационарни, платени съгласно тарифата на оператора, който потребителят използва.

Работно време: от 9:00 до 17:30 ч., без прекъсване

Осигурен е достъп за хора с увреждания

 

Центровете за административно обслужване на Областните дирекции „Земеделие“   може да  намерите на  следния електронен адрес: https://www.mzh.government.bg/bg/ministerstvo/vtorostepenni-razporediteli/

Таксa

Еднократна такса за разглеждане на Вашето искане – 50,00 лева, когато площта е до 50 дка и 200,00 лева – при площ над 50 дка и когато трасето преминава през повече от едно землище, включваща издаване на препис-извлечение от решението, заверка на скицата и подробен устройствен план на обекта, както и такса за промяна на предназначението на земеделската земя, за която ще бъдете уведомени официално след разглеждане на Вашето заявление от съответната комисия. Таксата за разглеждане се заплаща по следната сметка на Министерство на земеделието:

IBAN   BG97 BNBG 9661 3000 1500 01; BIC  BNBGBGSD;  БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА

Срок и резултат

В срок до тридесет работни дни  ние ще ви уведомим за решението на комисията.
 
Решението за промяна предназначението на земеделската земя влиза в сила след заплащане на определената с него такса по чл. 30 от ЗОЗЗ.

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:  В тримесечен срок от съобщаването по реда на чл. 24а не е заплатена таксата по чл. 30, или в тригодишен срок от влизането в сила на решението за промяна на предназначението не е поискано издаването на разрешение за строеж на обекта, или в 6-годишен срок от влизането в сила на решението за промяна на предназначението изграждането на обекта не е започнало.

Орган осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:  Министър на земеделието и храните

Орган, пред който се обжалва индивидуалния административен акт:  Пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс

Обжалване

Решението на комисията можете да обжалвате по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14 дневен срок от съобщаването.