Върни се горе

Нормативна уредба

Закон за регистрация и контрол на земеделската и горската техника - чл.10, ал.1

Към кого да се обърнете

  • Център за изпитване и сертифициране Пловдив;
  • Център за изпитване и сертифициране Русе.

Необходими документи и начин на подаване

Вие трябва да подадете лично или чрез ваш представител с нотариално заверено пълномощно заявление по образец, придружено с документ за платена държавна такса за извършване на изпитване на употребявана техника. 

Начини на заявяване на услугата:

  • на място, в Центровете за изпитване и сертифициране;
  • чрез лицензиран пощенски оператор.

Адреси на Центровете за изпитване и сертифициране (ЦИС):

ЦИС-Русе

гр. Русе, бул. „Тутракан“ № 94

Работно време: от 8:00 до 16:30 ч.

тел. 0887004377

ЦИС-Пловдив

гр. Пловдив, ул. „Ягодовско шосе“ № 35

Работно време: от 8:00 до 16:30 ч.

тел. 0889102450

Министерството предоставя възможност за заявяване на административни услуги, подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез:

1. Документен портал: https://www.mzh.government.bg/bg/uslugi/dokumenten-portal/

2. Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) : https://edelivery.egov.bg/

3. Официалната електронна поща на МЗХ: edelovodstvo@mzh.government.bg

Начини на получаване на резултатите от услугата:

  • на място в Центъра за административно обслужване;
  • чрез лицензиран пощенски оператор.

Електронен адрес за предложения: edelovodstvo@mzh.government.bg

Център за административно обслужване

Адрес: гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 55, п.к. 1040

ел. адрес: edelovodstvo@mzh.government.bg

тел. 02/985 11 383 и 02/ 985 11 384

Телефоните са стационарни, платени съгласно тарифата на оператора, който потребителят използва.

Работно време: от 9:00 до 17:30 ч., без прекъсване

Осигурен е достъп за хора с увреждания

Таксa

Вие трябва да заплатите такса съгласно чл. 6а от Тарифата за таксите, събирани по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника 

Срок и резултат

В срок от 30 работни дни  ние ще ви предоставим удостоверение за съответствие на употребявана техника. Удостоверението за съответствие ще получите от Министерство на земеделието и храните

Ако не получите исканата от вас услуга, Вие можете да  подадете жалба да Инспектората на Министерството на земеделието и храните

 

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: Безсрочен;

Орган осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: Върховен административен съд;

Орган пред, който се обжалва индивидуалния административен акт: Върховен административен съд

Обжалване в случай на отказ

Получен отказ за издаване на удостоверението можете да обжалвате пред Върховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.