Върни се горе

Нормативна уредба

Закон за регистрация и контрол на земеделската и горската техника - чл.10, ал.1

Към кого да се обърнете

  • Център за изпитване и сертифициране Пловдив;
  • Център за изпитване и сертифициране Русе.

Необходими документи и начин на подаване

Вие трябва да подадете лично или чрез ваш представител с нотариално заверено пълномощно заявление по образец, придружено с документ за платена държавна такса за извършване на изпитване на употребявана техника. 

Начини на заявяване на услугата:

  • на място, в Центровете за изпитване и сертифициране;
  • чрез лицензиран пощенски оператор.

Адреси на Центровете за изпитване и сертифициране (ЦИС):

ЦИС-Русе

гр. Русе, бул. „Тутракан“ № 94

Работно време: от 8:00 до 16:30 ч.

тел. 0887004377

ЦИС-Пловдив

гр. Пловдив, ул. „Ягодовско шосе“ № 35

Работно време: от 8:00 до 16:30 ч.

тел. 0889102450

Министерството предоставя възможност за заявяване на административни услуги, подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез:

1. Документен портал: https://www.mzh.government.bg/bg/uslugi/dokumenten-portal/

2. Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) : https://edelivery.egov.bg/

3. Официалната електронна поща на МЗм: edelovodstvo@mzh.government.bg

Начини на получаване на резултатите от услугата:

  • на място в Центъра за административно обслужване;
  • чрез лицензиран пощенски оператор.

Електронен адрес за предложения: edelovodstvo@mzh.government.bg

Център за административно обслужване

Адрес: гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 55, п.к. 1040

ел. адрес: edelovodstvo@mzh.government.bg

тел. 02/985 11 383 и 02/ 985 11 384

Телефоните са стационарни, платени съгласно тарифата на оператора, който потребителят използва.

Работно време: от 9:00 до 17:30 ч., без прекъсване

Осигурен е достъп за хора с увреждания

Таксa

Вие трябва да заплатите такса съгласно чл. 6а от Тарифата за таксите, събирани по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника 

Срок и резултат

В срок от 30 работни дни  ние ще ви предоставим удостоверение за съответствие на употребявана техника. Удостоверението за съответствие ще получите от Министерство на земеделието.

Ако не получите исканата от вас услуга, Вие можете да  подадете жалба да Инспектората на Министерството на земеделието.

 

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: Безсрочен;

Орган осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: Върховен административен съд;

Орган пред, който се обжалва индивидуалния административен акт: Върховен административен съд

Обжалване в случай на отказ

Получен отказ за издаване на удостоверението можете да обжалвате пред Върховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.