Върни се горе

Нормативна уредба

  • Чл. 18 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ);
  • Чл. 26б, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ).

Към кого да се обърнете

  • Министерството на земеделието и храните чрез Областна дирекция „Земеделие” – за бракуване на трайни насаждения (без винени лозя) с неизтекъл срок на годност;
  • Областна дирекция „Земеделие” по местонахождение на имота – за бракуване на трайни насаждения (без винени лозя) с изтекъл срок на годност.

Необходими документи и начин на подаване

Вие трябва да подадете:  

  • Заявление  (свободен текст) до съответната Областна дирекция „Земеделие”; 
  • Копие документ за собственост и актуална скица на имота.

Начини на заявяване на услугата:

  • на място в Центъра за административно обслужване;
  • чрез лицензиран пощенски оператор.

Министерството предоставя възможност за заявяване на административни услуги, подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез:

1. Документен портал: https://www.mzh.government.bg/bg/uslugi/dokumenten-portal/

2. Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) : https://edelivery.egov.bg/

3. Официалната електронна поща на МЗХ: edelovodstvo@mzh.government.bg

 

Начини на получаване на резултатите от услугата:

  • на място в Центъра за административно обслужване;
  • чрез лицензиран пощенски оператор.

 

Електронен адрес за предложения: edelovodstvo@mzh.government.bg

 

Център за административно обслужване

Адрес: гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 55, п.к. 1040

ел. адрес: edelovodstvo@mzh.government.bg

тел. 02/985 11 383 и 02/ 985 11 384

Телефоните са стационарни, платени съгласно тарифата на оператора, който потребителят използва.

Работно време: от 9:00 до 17:30 ч., без прекъсване

Осигурен е достъп за хора с увреждания

 

Центровете за административно обслужване на Областните дирекции „Земеделие“ може да намерите на  следния електронен адрес: https://www.mzh.government.bg/bg/ministerstvo/vtorostepenni-razporediteli/

Таксa

За извършване на услугата не се предвижда такса.

Срок и резултат

В срок  до два месеца  ние ще ви предоставим: Заповед/протокол или мотивиран отказ за издаване на разрешение.

При   бракуване   на   трайни   насаждения (без винените лозя)  с  неизтекъл  срок  на  амортизация,  вие получавате  заповед за бракуване на министъра на земеделието и храните.

При   бракуване   на   трайни   насаждения (без винените лозя)  с  изтекъл  срок  на  амортизация,  вие получавате  протокол за бракуване от областната дирекция “Земеделие”.

Заповедта/протокола ще получите от служител на съответната Областна дирекция „Земеделие”, където са подадени документите.

Ако в посочения срок не получите исканата от Вас услуга, Вие можете да подадете сигнал до Инспектората на министерството на земеделието и храните.

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: Безсрочен

Орган осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: Административния акт подлежи на съдебен контрол

Орган пред, който се обжалва индивидуалния административен акт: Районен съд по местонахождение на имота

Обжалване в случай на отказ

Отказа за издаване на разрешение можете да обжалвате по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Жалба се подава до районния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от получаване на съобщението за издаване на административния акт.