Върни се горе

Нормативна уредба

Закон за регистрация и контрол на земеделската и горската техника - чл. 9, ал. 2, т. 2

Към кого да се обърнете

Министерството на земеделието и храните

Необходими документи и начин на подаване

Вие трябва да подадете на гише „Деловодство“ в центъра за административно обслужване на министерството лично или чрез ваш представител с нотариално заверено пълномощно заявление придружено със съответната документация съгласно чл.9а, ал.1 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника:

  • Когато производителят не е регистриран в Република България - документ за регистрация, издаден от компетентен орган от държавата по регистрация;
  • Когато заявителят е представител - нотариално заверено копие от документа, с който е упълномощен от производителя;
  • Документите по чл. 22 и 23 от Регламент (ЕС) № 167/2013;
  • Документ за платена държавна такса за издаване на ЕС сертификат за одобряване на типа;
  • Декларация от заявителя, че не са подадени документи за одобряване на същия тип техника до компетентен орган на друга държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Начини на заявяване на услугата:

-         на място в Центъра за административно обслужване;

-          чрез лицензиран пощенски оператор.

Министерството предоставя възможност за заявяване на административни услуги, подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез:

1. Документен портал: https://www.mzh.government.bg/bg/uslugi/dokumenten-portal/

2. Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ): https://edelivery.egov.bg/

3. Официалната електронна поща на МЗХ: edelovodstvo@mzh.government.bg

 

Начини на получаване на резултатите от услугата:

-         на място в Центъра за административно обслужване;

-          чрез лицензиран пощенски оператор.

 

Електронен адрес за предложения: edelovodstvo@mzh.government.bg

 

Център за административно обслужване

Адрес: гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 55, п.к. 1040

ел. адрес: edelovodstvo@mzh.government.bg

тел. 02/985 11 383 и 02/ 985 11 384

Телефоните са стационарни, платени съгласно тарифата на оператора, който потребителят използва.

Работно време: от 9:00 до 17:30 ч., без прекъсване

Осигурен е достъп за хора с увреждания

Таксa

Вие трябва да заплатите такса в размер 812 лева.

Срок и резултат

В срок от 30 работни дни ние ще Ви предоставим ЕС сертификат за одобряване на типа на нов верижен трактор.  Ще получите ЕС сертификат от Министерство на земеделието и храните

Ако не получите исканата от вас услуга, Вие можете да подадете жалба да Инспектората на Министерството на земеделието и храните

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: Безсрочен

Орган осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: Министър на земеделието и храните;

Орган пред, който се обжалва индивидуалния административен акт: Върховен административен съд

Обжалване в случай на отказ

Получен отказ можете да обжалвате пред Върховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок.