Върни се горе

Нормативна уредба

Чл. 47 от 3акона за сдружения за напояване (ЗСН). 

Към кого да се обърнете

  • Областни дирекции “Земеделие”;
  • Министерството на земеделието и храните

Необходими документи и начин на подаване

Вие трябва да подадете в Областна дирекция “Земеделие” лично или чрез упълномощен от вас представител  Заявление за придобиване право на ползване върху обектите, съгласно приложение № 1, към чл. 3, ал. 1 от Наредбата за придобиване и отнемане от сдруженията за напояване правото на ползване върху хидромелиоративната инфраструктура и обслужващата техника на територията на сдружението.

Образец от заявлението ще Ви бъде предоставено от съответната Областна дирекция “Земеделие”.

Начини на заявяване на услугата:

  • на място в Центъра за административно обслужване;
  • чрез лицензиран пощенски оператор.

Министерството предоставя възможност за заявяване на административни услуги, подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез:

1. Документен портал: https://www.mzh.government.bg/bg/uslugi/dokumenten-portal/

2. Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) : https://edelivery.egov.bg/

3. Официалната електронна поща на МЗХ: edelovodstvo@mzh.government.bg

 

Начини на получаване на резултатите от услугата:

  • на място в Центъра за административно обслужване;
  • чрез лицензиран пощенски оператор.

Електронен адрес за предложения: edelovodstvo@mzh.government.bg

Центровете за административно обслужване на Областните дирекции „Земеделие“  може  да  намерите на  следния електронен адрес: https://www.mzh.government.bg/bg/ministerstvo/vtorostepenni-razporediteli/

Център за административно обслужване:

Адрес: гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 55, п.к. 1040

ел. адрес: edelovodstvo@mzh.government.bg

тел. 02/985 11 383 и 02/ 985 11 384

Телефоните са стационарни, платени съгласно тарифата на оператора, който потребителят използва.

Работно време: от 9:00 до 17:30 ч., без прекъсване

Осигурен е достъп за хора с увреждания

Таксa

За извършване на услугата не се предвижда такса.

Срок и резултат

І. Областна дирекция “Земеделие” ще Ви предостави техническа и методическа помощ за попълване на съответните документи и съответствието им , съгласно разпоредбите на ЗСН;

ІІ. В срок от 30 работни дни след получаване на заявлението  и становището на областна дирекция “Земеделие”, министърът на земеделието и храните ще ви предостави: Заповед за одобряване придобиването на безвъзмездно право на ползване върху обектите и договор на основание чл. 4, ал. 2 и чл. 5, ал. 1 от Наредбата за придобиване и отнемане от сдруженията за напояване правото на ползване върху хидромелиоративната инфраструктура и обслужващата техника на територията на сдружението.

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: 5 или 15 години, в случаите когато на сдружението не е отнето правото на ползване или не му е наложено административно наказание

Орган осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: Върховен административен съд

Орган пред, който се обжалва индивидуалния административен акт: Върховен административен съд

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата: Съгласно чл. 84, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, в 14 дневен срок.