Върни се горе

Процедура по предоставянето на услугата:

Всеки гражданин или юридическо лице (лично или чрез упълномощен представител) има право да подаде заявление за предоставяне на достъп до обществена информация, създавана и съхранявана в Министерството на земеделието и храните. Достъп до обществена информация се предоставя въз основа на писмено заявление или устно запитване.

Съгласно чл. 25 от ЗДОИ заявлението се оставя без разглеждане, ако не съдържа следните реквизити:

 • Трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя;
 • Описание на исканата информация;
 • Адреса за кореспонденция със заявителя

В заявлението може да се посочи и предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация.

 

Регистриране и разглеждане на искания за достъп до обществена информация в Министерството на земеделието и храните се осъществяват чрез:

 • Писмени заявления в приемната на МЗХ в АИС „Документооборот”;
 • Заявления, получени на факс на телефон - (02) 980 99 36;
 • Заявления, получени по електронен път на адрес: doi@mzh.government.bg

Телефон за контакти: (02) 985 11 226 - Дирекция „Връзки с обществеността и протокол”.

Телефоните са стационарни, платени съгласно тарифата на оператора, който потребителят използва.

Работно време: от 09:00 до 17:30 часа

 

Начини на получаване на резултата от услугата:

 • чрез лицензиран пощенски оператор;
 • лично или чрез упълномощено лице в Центъра за административно обслужване на МЗХ;
 • по електронен път на електронна поща;
 • чрез Платформата за достъп до обществена информация;
 • чрез Системата за сигурно електронно връчване.

Достъп до обществена информация