Върни се горе

Нормативна уредба

  • Чл. 27, ал. 6 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ);
  • Чл. 45а и чл. 56а - 56д от Правилника   за   прилагане   на    Закона   за  собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ).

Към кого да се обърнете:

Областна дирекция „Земеделие” по местонахождение на държавния имот. 

Необходими документи и начин на подаване

Вие трябва да подадете: Писмено заявление, към което се прилагат документите, посочени в чл. 56а, ал. 2 от ППЗСПЗЗ. Областна дирекция „Земеделие” комплектува преписка и я изпраща в Министерство на земеделието, храните и горите, където се разглежда от постоянно действаща комисия. За работата си комисията съставя протокол, с който предлага на министъра на земеделието, храните и горите да издаде заповед за придобиване на застроените и прилежащи площи към сградите/съоръженията или с мотиви връща преписката за доокомплектоване.

Начини на заявяване на услугата:

  • на място в Центъра за административно обслужване;
  • чрез лицензиран пощенски оператор.

Министерството предоставя възможност за заявяване на административни услуги, подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез:

1. Документен портал: https://www.mzh.government.bg/bg/uslugi/dokumenten-portal/

2. Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) : https://edelivery.egov.bg/

3. Официалната електронна поща на МЗХГ: edelovodstvo@mzh.government.bg

 

Начини на получаване на резултатите от услугата:

  • на място в Центъра за административно обслужване;
  • чрез лицензиран пощенски оператор.

Електронен адрес за предложения: edelovodstvo@mzh.government.bg

Центровете за административно обслужване на Областните дирекции „Земеделие“ може  да  намерите на  следния електронен адрес: https://www.mzh.government.bg/bg/ministerstvo/vtorostepenni-razporediteli/

Таксa

За извършване на услугата не се предвижда такса.

Резултат

ВЪЗ ОСНОВА НА ПРОТОКОЛА НА КОМИСИЯТА, МИНИСТЪРЪТ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ИЛИ УПЪЛНОМОЩЕНО ОТ НЕГО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ИЗДАВА ЗАПОВЕД, С КОЯТО СЕ РАЗРЕШАВА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОДАЖБАТА.

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” ЩЕ ВИ УВЕДОМИ ЗА ИЗДАДЕНАТА ЗАПОВЕД, ВЪЗ ОСНОВА НА КОЯТО В СЪОТВЕТНАТА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ СЕ СКЛЮЧВА ДОГОВОР.