Върни се горе

ПРИЗНАВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ПРОДУКТИ ОТ РИБОЛОВ И/ИЛИ НА ПРОДУКТИ ОТ АКВАКУЛТУРИ, АСОЦИАЦИИ НА ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ И МЕЖДУБРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ В СЕКТОРА НА РИБАРСТВОТО

 

 

НОРМАТИВНА УРЕДБА:

 

ВИЕ ТРЯБВА ДА СЕ ОБЪРНЕТЕ КЪМ:

Министерството на земеделието, дирекция „Обща политика в областта на рибарството”.

 

ВИЕ ТРЯБВА ДА ПОДАДЕТЕ ЛИЧНО ИЛИ ЧРЕЗ УПЪЛНОМОЩЕН ОТ ВАС ПРЕДСТАВИТЕЛ:

Вие трябва да подадете лично или чрез упълномощен от Вас представител на гише „Деловодство” в Центъра за административно обслужване на министерството заявление по образец (приложение № 1 към чл. 9, ал. 1 от Наредба № 7/2018 г.) с приложени към него документи както следва:

I. За признаване на организации на производители на продукти от риболов и/или на продукти от аквакултури:

 1. вътрешни правила за дейността на организацията на производители;
 2. списък на членовете на организацията;
 3. справка-декларация по образец за годишната стойност на предлаганата на пазара от членовете на организацията и/или от нея продукция към датата на подаване на заявлението за признаване (Приложение № 2 към чл. 9, ал. 2, т. 3 от Наредба № 7/2018г.);
 4. извлечения от счетоводството или данъчни документи, които доказват стойността на предлаганата на пазара от членовете на организацията и/или от нея продукция през последните три години, а за новосъздадена организация – за последната година;
 5. декларации от членовете на организацията, че не са свързани лица по § 1, т. 5 от допълнителната разпоредба на Наредба № 7/2018 г.;
 6. декларации от членовете на организацията по чл. 4а, ал. 1 от Закона за малките и средните предприятия (https://www.mi.government.bg/bg/themes/deklaraciya-za-msp-i-ukazaniya-za-popalvane-12-285.html);
 7. декларация, че организацията няма господстващо положение на пазара по смисъла на чл. 20 от Закона за защита на конкуренцията;
 8. пълномощно с нотариално заверен подпис – когато заявлението се подава от пълномощник.

II. За признаване на асоциации на организации на производители на продукти от риболов и/или на продукти от аквакултури:

 1. списък на членовете на асоциацията;
 2. вътрешни правила на асоциацията на организации на производители;
 3. декларация, че асоциацията няма господстващо положение на пазара по смисъла на чл. 20 от Закона за защита на конкуренцията;
 4. пълномощно с нотариално заверен подпис – когато заявлението се подава от пълномощник.

III. За признаване на междубраншови организации в сектора на рибарството:

 1. списък на членовете на организацията с обобщена информация за тяхната дейност;
 2. вътрешни правила;
 3. доказателства, че обхваща най-малко една четвърт от производството и/или търговията, и/или преработката в страната на един или повече продукти от риболов и/или аквакултури;
 4. декларация, че не осъществява пряко производство, търговия и преработка на продукти от риболов и аквакултури или продукти, преработени от продукти от риболов и аквакултури;
 5. пълномощно с нотариално заверен подпис – когато заявлението се подава от пълномощник.

Начини на заявяване на услугата:

Министерството предоставя възможност за заявяване на административни услуги, подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез:

1. Документен портал: https://www.mzh.government.bg/bg/uslugi/dokumenten-portal/

2. Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) : https://edelivery.egov.bg/

3. Официалната електронна поща на МЗм: edelovodstvo@mzh.government.bg

 

Начини на получаване на резултатите от услугата:

 

Електронен адрес за предложения: edelovodstvo@mzh.government.bg

 

Център за административно обслужване

Адрес: гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 55, п.к. 1040

ел. адрес: edelovodstvo@mzh.government.bg

тел. 02/985 11 383 и 02/ 985 11 384

Телефоните са стационарни, платени съгласно тарифата на оператора, който потребителят използва.

Работно време: от 9:00 до 17:30 ч., без прекъсване

Осигурен е достъп за хора с увреждания

ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГАТА НЕ СЕ ПРЕДВИЖДА ТАКСА.

 

В СРОК ДО 3 МЕСЕЦА ОТ ДАТАТА НА ПОДАДЕНОТО ЗАЯВЛЕНИЕ В МЗм НИЕ ЩЕ ВИ ПРЕДОСТАВИМ:

 

Заповед на министъра на земеделието за признаване или отказ за признаване за:

- организация на производители на продукти от риболов и/или на продукти от аквакултури;

- асоциация на организации на производители на продукти от риболов и/или на продукти от аквакултури;

- междубраншова организация в сектора на рибарството.

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: Без определен срок

Орган осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: Върховен административен съд

Орган пред, който се обжалва индивидуалния административен акт: Върховен административен съд

 

АКО В ПОСОЧЕНИЯ СРОК НЕ ПОЛУЧИТЕ ИСКАНАТА ОТ ВАС УСЛУГА, ВИЕ МОЖЕТЕ ДА ПОДАДЕТЕ СИГНАЛ ДО ИНСПЕКТОРАТА В МИНИСТЕРСТВОТО.

 

ОТКАЗЪТ ЗА ПРИЗНАВАНЕ МОЖЕТЕ ДА ОБЖАЛВАТЕ ПО РЕДА НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС.

 

 

Образец_Заявление за признаване ОП.doc


DOC файл, 91,0 KB, качен на 31.01.2019 doc document

Образец_Заявление за признаване АОП.doc


DOC файл, 86,0 KB, качен на 31.01.2019 doc document

Образец_Заявление за признаване МБО.doc


DOC файл, 87,5 KB, качен на 31.01.2019 doc document