Върни се горе

ПРИЗНАВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ПРОДУКТИ ОТ РИБОЛОВ И/ИЛИ НА ПРОДУКТИ ОТ АКВАКУЛТУРИ, АСОЦИАЦИИ НА ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ И МЕЖДУБРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ В СЕКТОРА НА РИБАРСТВОТО

НОРМАТИВНА УРЕДБА:

ВИЕ ТРЯБВА ДА СЕ ОБЪРНЕТЕ КЪМ:

Министерството на земеделието и храните, дирекция „Обща политика в областта на рибарството”.

ВИЕ ТРЯБВА ДА ПОДАДЕТЕ ЛИЧНО ИЛИ ЧРЕЗ УПЪЛНОМОЩЕН ОТ ВАС ПРЕДСТАВИТЕЛ:

Вие трябва да подадете лично или чрез упълномощен от Вас представител на гише „Деловодство” в Центъра за административно обслужване на министерството заявление по образец (приложение № 1 към чл. 9, ал. 1 от Наредба № 7/2018 г.) с приложени към него документи както следва:

I. За признаване на организации на производители на продукти от риболов и/или на продукти от аквакултури:

1. приети вътрешни правила на организацията на производители по чл. 9, ал. 2,  т.1;

2. списък на членовете на организацията с ЕГН/ЕИК;

3. справка за годишна стойност (обща и разбита по видове) на продадените в условията на първа продажба продукти от риболов и/или продадените продукти от аквакултури от членовете на организацията и/или от нея през предходните три години, а за новосъздадена организация – за предходната година, съгласно приложение № 2;

4. финансови и/или счетоводни документи, които доказват стойността на продадената на пазара от членовете на организацията и/или от нея продукция от риболов и/или аквакултури през предходната година;

5. декларации от членовете на организацията, че не са свързани лица по § 1, т. 5 от допълнителната разпоредба;

6. декларации от членовете на организацията по чл. 4а, ал. 1 от Закона за малките и средните предприятия (https://www.mi.government.bg/bg/themes/deklaraciya-za-msp-i-ukazaniya-za-popalvane-12-285.html);

 

 

7. декларация, че организацията няма господстващо положение на пазара по смисъла на чл. 20 от Закона за защита на конкуренцията;

8. пълномощно с нотариално заверен подпис – когато заявлението се подава от пълномощник.

II. За признаване на асоциации на организации на производители на продукти от риболов и/или на продукти от аквакултури:

  1. приети вътрешни правила на асоциацията по чл. 9, ал. 4, т. 2;

   2. списък на членовете на асоциацията с ЕИК;

   3. декларация, че асоциацията няма господстващо положение на пазара по смисъла на чл. 20 от Закона за защита на конкуренцията;

   4. пълномощно с нотариално заверен подпис – когато заявлението се подава от пълномощник.

III. За признаване на междубраншови организации в сектора на рибарството:

           1. списък на членовете на организацията с ЕГН/ЕИК и обобщена информация за тяхната дейност:

а) сектор, към който принадлежи всеки от членовете на организацията  (производство, търговия, преработка);

б) риболовен кораб на всеки от членовете на организацията, който извършва стопански риболов (CFR код, външна маркировка и име на кораба) – за производители на продукти от риболов;

в) аквакултурно стопанство на всеки от членовете на организацията (изходящ номер, име на аквакултурното стопанство) – за производители на продукти от аквакултури;

г) преработвателно предприятие на всеки от членовете на организацията (име на преработвателното предприятие и номер на удостоверение за регистрация по Закона за храните) – за преработватели на продукти от риболов и/или аквакултури;

д) номер на удостоверение за регистрация по чл. 46а или чл. 46д от ЗРА – за търговци на продукти от риболов;

 2. приети вътрешни правила по чл. 9, ал. 5, т. 2;

 3. информация за общото произведено, продадено и/или преработено количество продукти от риболов и аквакултури или продукти, преработени от продукти от риболов и аквакултури от членовете на организацията през предходната година;

4. декларация, че не осъществява пряко производство, търговия и преработка на продукти от риболов и аквакултури или продукти, преработени от продукти от риболов и аквакултури;

5. пълномощно с нотариално заверен подпис – когато заявлението се подава от пълномощник.

Начини на заявяване на услугата:

Министерството предоставя възможност за заявяване на административни услуги, подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез:

1. Документен портал: https://www.mzh.government.bg/bg/uslugi/dokumenten-portal/

2. Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) : https://edelivery.egov.bg/

3. Официалната електронна поща на МЗХ: edelovodstvo@mzh.government.bg

Начини на получаване на резултатите от услугата:

Електронен адрес за предложения: edelovodstvo@mzh.government.bg

Център за административно обслужване

Адрес: гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 55, п.к. 1040

ел. адрес: edelovodstvo@mzh.government.bg

тел. 02/985 11 383 и 02/ 985 11 384

Телефоните са стационарни, платени съгласно тарифата на оператора, който потребителят използва.

Работно време: от 9:00 до 17:30 ч., без прекъсване

Осигурен е достъп за хора с увреждания

ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГАТА НЕ СЕ ПРЕДВИЖДА ТАКСА.

В СРОК ДО 3 МЕСЕЦА ОТ ДАТАТА НА ПОДАДЕНОТО ЗАЯВЛЕНИЕ В МЗХ НИЕ ЩЕ ВИ ПРЕДОСТАВИМ:

Заповед на министъра на земеделието и храните за признаване или отказ за признаване за:

- организация на производители на продукти от риболов и/или на продукти от аквакултури;

- асоциация на организации на производители на продукти от риболов и/или на продукти от аквакултури;

- междубраншова организация в сектора на рибарството.

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: Без определен срок

Орган осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: Върховен административен съд

Орган пред, който се обжалва индивидуалния административен акт: Върховен административен съд

АКО В ПОСОЧЕНИЯ СРОК НЕ ПОЛУЧИТЕ ИСКАНАТА ОТ ВАС УСЛУГА, ВИЕ МОЖЕТЕ ДА ПОДАДЕТЕ СИГНАЛ ДО ИНСПЕКТОРАТА В МИНИСТЕРСТВОТО.

ОТКАЗЪТ ЗА ПРИЗНАВАНЕ МОЖЕТЕ ДА ОБЖАЛВАТЕ ПО РЕДА НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС ПРЕД ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, В 14-ДНЕВЕН СРОК ОТ СЪОБЩАВАНЕТО МУ.

2928_Образец_Заявление за признаване ОП.doc


DOC файл, 93,5 KB, качен на 13.10.2023 doc document