Върни се горе

Нормативна уредба

 • Закон за регистрация и контрол на земеделската и горската техника (ЗРКЗГТ)- чл. 13б, ал. 1
 • Наредба № 1 от 15.02.2019 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за работа със земеделска и горска техника и условията и реда за издаване на удостоверение за регистрация на учебни форми за тяхното обучение - чл. 19, ал. 1

Към кого да се обърнете

Министерството на земеделието и храните

Необходими документи и начин на подаване

Вие трябва да подадете на гише „Деловодство“ в центъра за административно обслужване на министерството лично или чрез ваш представител с нотариално заверено пълномощно следните документи:

ВИЕ ТРЯБВА ДА ПОДАДЕТЕ ЛИЧНО, ЧРЕЗ ПЪЛНОМОЩНИК, ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ ПРИ УСЛОВИЯТА И ПО РЕДА  НА ЧЛ. 5 И 22 ОТ ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ ИЛИ ЧРЕЗ ЛИЦЕНЗИРАН ПОЩЕНСКИ ОПЕРАТОР:

(документите се подават на гише „Деловодство“ в Центъра за административно обслужване на министерството)

 • Заявление (Приложение №5), придружено със съответната документация съгласно чл. 16, ал.1 от Наредба №1 от 2019 г.
 • Документ за регистрация, издаден от компетентен орган от държавата по регистрация, преведен на български език, когато заявителят не е регистриран в Република България;
 • Нотариално заверено копие от пълномощно – когато заявителят е представител;
 • Копие на акта за създаване или преобразуване на професионални гимназии, професионални колежи, средни училища с паралелки за професионална подготовка и висши училища, акредитирани по реда на Закона за висшето образование.
 • За удостоверяване на изискванията по чл. 4, 5 и 8 се представят:

​ - Описание на помещенията, които се ползват за учебен кабинет и за офис, информация за собственика и основанието за ползването им от заявителя. Ако документът, въз основа, на който се ползват помещенията и площадките, не подлежи на вписване или не е вписан в имотния регистър, се представя копие от съответния документ;

  - Копие на свидетелствата за професионална квалификация на преподавателите и дипломите за завършено образование (документът се представя, когато преподавателят се вписва за първи път в списъка към удостоверение за регистрация за извършване на обучение);

  - Списък на преподавателите по образец (приложение № 4).

 • Копие от регистрационните талони, знака за преминат периодичен преглед, копие от договорите за застраховка „Гражданска отговорност“ и застраховка на местата за сядане;
 • Списък и описание на учебните кабинети и полигоните/площадките; 
 • За удостоверяване на изискванията по чл. 7 се представят:

  - Копие на документ за собственост или договор за наем или лизинг за учебната техника;

  - Списък на учебната техника по образец (приложение № 3).

 • За удостоверяване на изискванията по чл. 6 се представят:

  - Декларация, че има осигурена учебна площадка за провеждане на обучението с форма и размери, които позволяват извършване на упражненията, определени в съответната учебна документация.

Начини на заявяване на услугата:

 • на място в Центъра за административно обслужване;
 • чрез лицензиран пощенски оператор.

Министерството предоставя възможност за заявяване на административни услуги, подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез:

1. Документен портал: https://www.mzh.government.bg/bg/uslugi/dokumenten-portal/

2. Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) : https://edelivery.egov.bg/

3. Официалната електронна поща на МЗХ: edelovodstvo@mzh.government.bg

Начини на получаване на резултатите от услугата:

 • на място в Центъра за административно обслужване;
 • чрез лицензиран пощенски оператор.

Електронен адрес за предложения: edelovodstvo@mzh.government.bg

Център за административно обслужване

Адрес: гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 55, п.к. 1040

ел. адрес: edelovodstvo@mzh.government.bg

тел. 02/985 11 383 и 02/ 985 11 384

Телефоните са стационарни, платени съгласно тарифата на оператора, който потребителят използва.

Работно време: от 9:00 до 17:30 ч., без прекъсване.“

Осигурен е достъп за хора с увреждания

Таксa

За извършване на услугата не се предвижда такса.

Срок и резултат

В двумесечен срок ние ще ви уведомим за решението на комисията.

 

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: 5 години;

Орган осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: Министър на земеделието и храните;

Орган пред, който се обжалва индивидуалния административен акт: Върховен административен съд

Обжалване

Решението на Комисията може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок.