Върни се горе

Нормативна уредба

 • чл. 21, ал. 2 и чл. 40, ал. 1, т. 10 от Закон за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ);

 • чл. 56 и чл. 59а от Правилник за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи (ППЗОЗЗ);

 • чл. 9, ал. 1 от Тарифа за таксите, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделските земи.

Към кого да се обърнете

 • Комисията за земеделските земи към Министерството на земеделието и храните за разрешаване на временно ползване при изграждане на обекти – публична собственост на държавата или общините и когато се ползва земя, необходима за геоложки и други проучвания.
 • Комисията към областната дирекция „Земеделие” по местонахождение на имота – за останалите случаи.

Необходими документи и начин на подаване

Вие трябва да подадете лично или чрез упълномощен от Вас представител писмено заявление по образец, към което да приложите:

 • копие от документа за собственост или изрично писмено съгласие от собственика на поземления имот;
 • скица на имота (имотите) в два екземпляра в М 1:500 до 1:5000 с нанесените граници на предложените площадки, заверена от общинската служба по земеделие, съответно от службата по геодезия, картография и кадастър;
 • становище от съответната регионална инспекция по околна среда и води;
 • проект на подробен устройствен план или ситуационна скица за разполагане на временния обект.

Начини на заявяване на услугата:

 • на място в Центъра за административно обслужване;
 • чрез лицензиран пощенски оператор.

Министерството предоставя възможност за заявяване на административни услуги, подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез:

1. Документен портал: https://www.mzh.government.bg/bg/uslugi/dokumenten-portal/

2. Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) : https://edelivery.egov.bg/

3. Официалната електронна поща на МЗХ: edelovodstvo@mzh.government.bg

 

Начини на получаване на резултатите от услугата:

 • на място в Центъра за административно обслужване;
 • чрез лицензиран пощенски оператор.

 

Електронен адрес за предложения: edelovodstvo@mzh.government.bg

 

Център за административно обслужване

Адрес: гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 55, п.к. 1040

ел. адрес: edelovodstvo@mzh.government.bg

тел. 02/985 11 383 и 02/ 985 11 384

Телефоните са стационарни, платени съгласно тарифата на оператора, който потребителят използва.

Работно време: от 9:00 до 17:30 ч., без прекъсване

Осигурен е достъп за хора с увреждания

 

Центровете за административно обслужване на Областните дирекции „Земеделие“ може да намерите на  следния електронен адрес: https://www.mzh.government.bg/bg/ministerstvo/vtorostepenni-razporediteli/

Таксa

Вие трябва да заплатите еднократна такса за разглеждане на Вашето искане – 50,00 лева, когато площта е до 50 дка и 200,00 лева – при площ над 50 дка.

Таксата се заплаща по следната сметка на Министерство на земеделието и храните:
IBAN   BG97 BNBG 9661 3000 1500 01; BIC  BNBGBGSD;  БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА

Срок и резултат

В срок до тридесет работни дни  ние ще ви уведомим за решението на комисията.

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: Не повече от 10 години, като този срок се посочва в самия акт.

Орган осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: Министър на земеделието и храните

Орган пред, който се обжалва индивидуалния административен акт: Пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс

Обжалване

Решението на комисията можете да обжалвате по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14 дневен срок от съобщаването.