Върни се горе

Нормативна уредба

Чл. 21, ал. 3, във връзка с чл. 18, ал. 1, чл. 19 и чл. 20 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.

Към кого да се обърнете

Министерството на земеделието

Необходими документи и начин на подаване

Вие трябва да подадете заявление по образец, в Центъра за административно обслужване, Министерство на земеделието, дирекция „Биологично производство".

I. За получаване на разрешение по чл. 18, ал. 1 местните лица и лицата със седалище в държава - членка на Европейския съюз, или в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, подават в Министерството на земеделието, храните и горите заявление по образец, утвърден със заповед на министъра на земеделието, храните и горите, който се публикува на интернет страницата на министерството.

Към заявлението се прилагат:

 1. За чуждестранните лица копие на документ за вписване в регистър съгласно законодателството на държавата - членка на Европейския съюз, или на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. 
 2. Нотариално заверено копие на сертификат за акредитация, издаден от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация", съответно от органа за акредитация на държавата - членка на Европейския съюз, или на държавата - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, в която е седалището на лицето, с който се удостоверява съответствие с изискванията на стандарт ЕN ISO/IEC 17065:2012;
 3. Досие, което съдържа:
 • Процедури за извършване на контрол, които контролиращото лице се задължава да прилага при упражняване на контролната дейност, и гаранции за неговата обективност съгласно изискванията на правото на Европейския съюз и българското законодателство;
 • Копие на договор с акредитирана лаборатория, която ще извършва анализи;
 • Мерките, които контролиращото лице прилага при установяване на нарушения;
 • Данни за техническото оборудване необходимо за изпълнение на контролните дейности, с което контролиращото лице разполага;
 • Данни за броя на служители на контролиращото лице и доказателства за тяхната квалификация и опит в контролната дейност.

II. За получаване на разрешение по чл. 18, ал. 1 чуждестранните лица със седалище извън Европейския съюз и Европейското икономическо пространство подават в Министерството на земеделието, храните и горите заявление по образец, утвърден със заповед на министъра на земеделието, който се публикува на интернет страницата на министерството. Заявлението се подава чрез клон, регистриран по реда на чл. 17а от Търговския закон.

Към заявлението се прилагат: 

 1. Копие на акта за административна, съдебна или друга регистрация на чуждестранното лице, ако приложимото в съответната трета държава право изисква такава;
 2. Нотариално заверено копие на сертификата за акредитация, с който се удостоверява съответствието с изискванията на стандарт ЕN ISO/IEC 17065:2012, издаден от орган на акредитация в държава, която е подписала Споразумението за международно признаване към Международния акредитационен форум;
 3. Досие, което съдържа: 
 • Процедури за извършване на контрол, които контролиращото лице се задължава да прилага при упражняване на контролната дейност, и гаранции за неговата обективност съгласно изискванията на правото на Европейския съюз и българското законодателство;
 • Копие на договор с акредитирана лаборатория, която ще извършва анализи;
 • Мерките, които контролиращото лице прилага при установяване на нарушения;
 • Данни за техническото оборудване необходимо за изпълнение на контролните дейности, с което контролиращото лице разполага;
 • Данни за броя на служителите на контролиращото лице и доказателства за тяхната квалификация и опит в контролната дейност.

Документи, които са издадени на чужд език, се придружават от легализиран превод на български език.

Начини на заявяване на услугата:

 • на място в Центъра за административно обслужване;
 • чрез лицензиран пощенски оператор.

Министерството предоставя възможност за заявяване на административни услуги, подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез:

1. Документен портал: https://www.mzh.government.bg/bg/uslugi/dokumenten-portal/

2. Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) : https://edelivery.egov.bg/

3. Официалната електронна поща на МЗм: edelovodstvo@mzh.government.bg

Начини на получаване на резултатите от услугата:

 • на място в Центъра за административно обслужване;
 • чрез лицензиран пощенски оператор.

Електронен адрес за предложения: edelovodstvo@mzh.government.bg

Център за административно обслужване

Адрес: гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 55, п.к. 1040

ел. адрес: edelovodstvo@mzh.government.bg

тел. 02/985 11 383 и 02/ 985 11 384

Телефоните са стационарни, платени съгласно тарифата на оператора, който потребителят използва.

Работно време: от 9:00 до 17:30 ч., без прекъсване

Осигурен е достъп за хора с увреждания

Таксa

За извършване на услугата не се предвижда такса.

Срок и резултат

В срок до два месеца ние ще ви предоставим разрешение за извършване на контрол за спазване правилата на биологично производство на земеделски продукти и неговото означаване върху земеделски продукти и храни или мотивиран отказ, издаден от министъра на земеделието.

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: 4 години

Орган осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: Върховен административен съд

Орган пред, който се обжалва индивидуалния административен акт: Върховен административен съд

Обжалване в случай на отказ

Разрешението или отказът от издаване може да бъде обжалван по реда на Административнопроцесуалния кодекс в законоустановените срокове.

2353_Образец на заявление.docx


DOCX файл, 80,9 KB, качен на 02.03.2021 docx document