Върни се горе

Нормативна уредба

Чл. 21, ал. 3, във връзка с чл. 18, ал. 1 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.

Към кого да се обърнете

Министерството на земеделието, храните и горите

Необходими документи и начин на подаване

Вие трябва да подадете в министерство на земеделието,  храните и горите, дирекция „Растениевъдство и биологично производство”, отдел „Биологично производство” следните заявления:

I. Заявление до министъра на земеделието, храните и горите, което съдържа данни за правния статус на лицето със седалище в държава членка на Европейския съюз, или в държава –  страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство: търговска или съдебна регистрация, единен идентификационен код или код по БУЛСТАТ, наименование (фирма), седалище, адрес (адрес на управление) в Република България и предмет на дейност. 

Към заявлението се прилагат:

 1. Копие на документ за вписване в друг регистър съгласно законодателството на държавата - членка на Европейския съюз, или на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
 2. Нотариално заверено копие на сертификат за акредитация, издаден от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация", съответно от органа за акредитация на държавата - членка на Европейския съюз, или на държавата - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, в която е седалището на лицето, с който се удостоверява съответствие с изискванията на стандарт ЕN ISO/IEC 17065:2012;
 3. Досие, което съдържа:
 • Процедури за извършване на контрол, които контролиращото лице се задължава да прилага при упражняване на контролната дейност, и гаранции за неговата обективност съгласно изискванията на правото на Европейския съюз и българското законодателство;
 • Копие на договор с акредитирана лаборатория, която ще извършва анализи;
 • Мерките, които контролиращото лице прилага при установяване на нарушения;
 • Данни за техническото оборудване необходимо за изпълнение на контролните дейности, с което контролиращото лице разполага;
 • Данни за броя на служители на контролиращото лице и доказателства за тяхната квалификация и опит в контролната дейност.

II. Заявление до министъра на земеделието и храните, което съдържа данни за правния статус на чуждестранното лице със седалище извън Европейския съюз и Европейското икономическо пространство: правна форма, наименование (фирма), седалище, адрес (адрес на управление), предмет на дейност и административна, съдебна или друга регистрация, ако приложимото в съответната страна право изисква такава, данни за регистрацията на клона и адреса в страната. Заявлението се подава чрез клон, регистриран по реда на чл. 17а от Търговския закон. 

Към заявлението се прилагат: 

 1. Копие на акта за административна, съдебна или друга регистрация на чуждестранното лице, ако приложимото в съответната трета държава право изисква такава;
 2. Копие на удостоверението за регистрация на клон на чуждестранното лице - търговец, в страната;
 3. Копие на сертификата за акредитация, с който се удостоверява съответствието с изискванията на стандарт ЕN ISO/IEC 17065:2012, издаден от орган на акредитация в държава, която е подписала Споразумението за международно признаване към Международния акредитационен форум;
 4. Досие, което съдържа: 
 • Процедури за извършване на контрол, които контролиращото лице се задължава да прилага при упражняване на контролната дейност, и гаранции за неговата обективност съгласно изискванията на правото на Европейския съюз и българското законодателство;
 • Копие на договор с акредитирана лаборатория, която ще извършва анализи;
 • Мерките, които контролиращото лице прилага при установяване на нарушения;
 • Данни за техническото оборудване необходимо за изпълнение на контролните дейности, с което контролиращото лице разполага;
 • Данни за броя на служителите на контролиращото лице и доказателства за тяхната квалификация и опит в контролната дейност.

Документи, които са издадени на чужд език, се придружават от легализиран превод на български език.

Начини на заявяване на услугата:

 • на място в Центъра за административно обслужване;
 • чрез лицензиран пощенски оператор.

Министерството предоставя възможност за заявяване на административни услуги, подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез:

1. Документен портал: https://www.mzh.government.bg/bg/uslugi/dokumenten-portal/

2. Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) : https://edelivery.egov.bg/

3. Официалната електронна поща на МЗХГ: edelovodstvo@mzh.government.bg

 

Начини на получаване на резултатите от услугата:

 • на място в Центъра за административно обслужване;
 • чрез лицензиран пощенски оператор.

 

Електронен адрес за предложения: edelovodstvo@mzh.government.bg

Център за административно обслужване

Адрес: гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 55, п.к. 1040

ел. адрес: edelovodstvo@mzh.government.bg

тел. 02/985 11 383 и 02/ 985 11 384

Работно време: от 9:00 до 17:30 ч., без прекъсване

 

Таксa

За извършване на услугата не се предвижда такса.

Срок и резултат

В срок до два месеца ние ще ви предоставим разрешение за извършване на контрол за спазване правилата на биологично производство на земеделски продукти и неговото означаване върху земеделски продукти и храни или мотивиран отказ.  

Обжалване в случай на отказ

Получен отказ можете да обжалвате по реда  на Административнопроцесуалния кодекс.