Върни се горе

Нормативна уредба

Чл. 21, ал. 3, във връзка с чл. 18, ал. 1, чл. 19 и чл. 20 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз.

Към кого да се обърнете

Министерството на земеделието и храните

Необходими документи и начин на подаване

Вие трябва да подадете заявление по образец, в Центъра за административно обслужване, Министерство на земеделието и храните, дирекция „Биологично производство".

I. За получаване на разрешение по чл. 18, ал. 1 местните лица и лицата със седалище в държава - членка на Европейския съюз, или в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, подават в Министерството на земеделието и храните заявление по образец, утвърден със заповед на министъра на земеделието и храните, който се публикува на интернет страницата на министерството.

Към заявлението се прилагат:

 1. За чуждестранните лица копие на документ за вписване в регистър съгласно законодателството на държавата - членка на Европейския съюз, или на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. 
 2. Нотариално заверено копие на сертификат за акредитация, издаден от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация", съответно от органа за акредитация на държавата - членка на Европейския съюз, или на държавата - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, в която е седалището на лицето, с който се удостоверява съответствие с изискванията на стандарт ЕN ISO/IEC 17065:2012;
 3. Досие, което съдържа:
 • Процедури за извършване на контрол, които контролиращото лице се задължава да прилага при упражняване на контролната дейност, и гаранции за неговата обективност съгласно изискванията на правото на Европейския съюз и българското законодателство;
 • Копие на договор с акредитирана лаборатория, която ще извършва анализи;
 • Мерките, които контролиращото лице прилага при установяване на нарушения;
 • Данни за техническото оборудване необходимо за изпълнение на контролните дейности, с което контролиращото лице разполага;
 • Данни за броя на служители на контролиращото лице и доказателства за тяхната квалификация и опит в контролната дейност.

II. За получаване на разрешение по чл. 18, ал. 1 чуждестранните лица със седалище извън Европейския съюз и Европейското икономическо пространство подават в Министерството на земеделието и храните заявление по образец, утвърден със заповед на министъра на земеделието и храните, който се публикува на интернет страницата на министерството. Заявлението се подава чрез клон, регистриран по реда на чл. 17а от Търговския закон.

Към заявлението се прилагат: 

 1. Копие на акта за административна, съдебна или друга регистрация на чуждестранното лице, ако приложимото в съответната трета държава право изисква такава;
 2. Нотариално заверено копие на сертификата за акредитация, с който се удостоверява съответствието с изискванията на стандарт ЕN ISO/IEC 17065:2012, издаден от орган на акредитация в държава, която е подписала Споразумението за международно признаване към Международния акредитационен форум;
 3. Досие, което съдържа: 
 • Процедури за извършване на контрол, които контролиращото лице се задължава да прилага при упражняване на контролната дейност, и гаранции за неговата обективност съгласно изискванията на правото на Европейския съюз и българското законодателство;
 • Копие на договор с акредитирана лаборатория, която ще извършва анализи;
 • Мерките, които контролиращото лице прилага при установяване на нарушения;
 • Данни за техническото оборудване необходимо за изпълнение на контролните дейности, с което контролиращото лице разполага;
 • Данни за броя на служителите на контролиращото лице и доказателства за тяхната квалификация и опит в контролната дейност.

Документи, които са издадени на чужд език, се придружават от легализиран превод на български език.

Начини на заявяване на услугата:

 • на място в Центъра за административно обслужване;
 • чрез лицензиран пощенски оператор.

Министерството предоставя възможност за заявяване на административни услуги, подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез:

1. Документен портал: https://www.mzh.government.bg/bg/uslugi/dokumenten-portal/

2. Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) : https://edelivery.egov.bg/

3. Официалната електронна поща на МЗХ: edelovodstvo@mzh.government.bg

Начини на получаване на резултатите от услугата:

 • на място в Центъра за административно обслужване;
 • чрез лицензиран пощенски оператор.

Електронен адрес за предложения: edelovodstvo@mzh.government.bg

Център за административно обслужване

Адрес: гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 55, п.к. 1040

ел. адрес: edelovodstvo@mzh.government.bg

тел. 02/985 11 383 и 02/ 985 11 384

Телефоните са стационарни, платени съгласно тарифата на оператора, който потребителят използва.

Работно време: от 9:00 до 17:30 ч., без прекъсване

Осигурен е достъп за хора с увреждания

Таксa

За извършване на услугата не се предвижда такса.

Срок и резултат

В срок до два месеца ние ще ви предоставим разрешение за извършване на контрол за спазване правилата на биологично производство на земеделски продукти и неговото означаване върху земеделски продукти и храни или мотивиран отказ, издаден от министъра на земеделието и храните.

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: 4 години

Орган осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: Съответния административен съд 

Орган пред, който се обжалва индивидуалния административен акт: Върховен административен съд

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата: Решението на Комисията може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс, в 14 дневен срок от съобщаването му

Обжалване в случай на отказ

Разрешението или отказът от издаване може да бъде обжалван по реда на Административнопроцесуалния кодекс в законоустановените срокове.

2353 Образец на заявление


PDF файл, 294,4 KB, качен на 27.07.2023 pdf document