Върни се горе

Нормативна уредба

Чл. 12 от Наредба № 105 от 2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на интегрираната система за администриране и контрол.

Към кого да се обърнете

Министерството на земеделието и храните

Необходими документи и начин на подаване

Вие трябва  да  подадете   лично   или  чрез  упълномощен от Вас представител:  

  • Заявление (по образец), в което заявителя описва в табличен вид идентификаторите на желаните за закупуване картни листове от ЦОФК, годината на заснемане, както и броя на копията от всеки картен лист.
  • Заявлението, както и процедурата за закупуване на части от ЦОФК, можете да откриете на интернет сайта на МЗХ, секция „Цифрова ортофото карта”.

Начини на заявяване на услугата:

  • на място в Центъра за административно обслужване;
  • чрез лицензиран пощенски оператор.

Министерството предоставя възможност за заявяване на административни услуги, подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез:

1. Документен портал: https://www.mzh.government.bg/bg/uslugi/dokumenten-portal/

2. Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) : https://edelivery.egov.bg/

3. Официалната електронна поща на МЗХ: edelovodstvo@mzh.government.bg

 

Начини на получаване на резултатите от услугата:

  • на място в Центъра за административно обслужване;
  • чрез лицензиран пощенски оператор.

 

Електронен адрес за предложения: edelovodstvo@mzh.government.bg

 

Център за административно обслужване

Адрес: гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 55, п.к. 1040

ел. адрес: edelovodstvo@mzh.government.bg

тел. 02/985 11 383 и 02/ 985 11 384

Телефоните са стационарни, платени съгласно тарифата на оператора, който потребителят използва.

Работно време: от 9:00 до 17:30 ч., без прекъсване

Осигурен е достъп за хора с увреждания

Таксa

В зависимост от броя на копията от всеки картен лист, както и годината на заснемане по цени утвърдени от министъра на земеделието и храните, публикувани на интернет сайта на МЗХ, секция „Цифрова ортофото карта”.

Срок и резултат

След сключване на договор с министъра на земеделието и храните вие ще получите исканата информация от цифровата ортофото карта на страната в цифров вид, записана на цифров носител, предоставен от заявителя.

Информацията ще получите лично от служител на дирекция „Идентификация на земеделските парцели“ в МЗХ. 

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: Безсрочен

Орган осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: Министър на земеделието и храните

Орган пред, който се обжалва индивидуалния административен акт: Административен съд София град

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата: Жалба се подава до Административен съд София град в 14-дневен срок от получаване на съобщението за издаване на административния акт.

Ограничения и условности: Закупените от купувача картни листове се предоставят на технически носител, с подходящ капацитет, собственост на купувача. Попълва се декларация за неразпространение на ЦОФК.