Върни се горе

Нормативна уредба

Чл. 12, ал. 3, 5 и 6 от Наредба № 105 от 2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на интегрираната система за администриране и контрол.

Към кого да се обърнете

Министерството на земеделието, храните и горите.

Необходими документи и начин на подаване

Вие трябва  да  подадете   лично   или  чрез  упълномощен от Вас представител:  

  • Заявление (по образец), в което заявителя описва в табличен вид идентификаторите на желаните за закупуване картни листове от ЦОФК, годината на заснемане, както и броя на копията от всеки картен лист.
  • Заявлението, както и процедурата за закупуване на части от ЦОФК, можете да откриете на интернет сайта на МЗХГ, секция „Цифрова ортофото карта”.

Начини на заявяване на услугата:

  • на място в Центъра за административно обслужване;
  • чрез лицензиран пощенски оператор.

Министерството предоставя възможност за заявяване на административни услуги, подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез:

1. Документен портал: https://www.mzh.government.bg/bg/uslugi/dokumenten-portal/

2. Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) : https://edelivery.egov.bg/

3. Официалната електронна поща на МЗХГ: edelovodstvo@mzh.government.bg

 

Начини на получаване на резултатите от услугата:

  • на място в Центъра за административно обслужване;
  • чрез лицензиран пощенски оператор.

Електронен адрес за предложения: edelovodstvo@mzh.government.bg

Център за административно обслужване

Адрес: гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 55, п.к. 1040

ел. адрес: edelovodstvo@mzh.government.bg

тел. 02/985 11 383 и 02/ 985 11 384

Работно време: от 9:00 до 17:30 ч., без прекъсване

Таксa

В зависимост от броя на копията от всеки картен лист, както и годината на заснемане по цени утвърдени от министъра на земеделието, храните и горите, публикувани на интернет сайта на МЗХГ, секция „Цифрова ортофото карта”.

Срок и резултат

След сключване на договор с министъра на земеделието, храните и горите вие ще получите исканата информация от цифровата ортофото карта на страната в цифров вид, записана на цифров носител, предоставен от заявителя.

Информацията ще получите лично от служител на дирекция „Директни плащания и идентификация на земеделските парцели“ в МЗХГ.