Върни се горе

НОРМАТИВНА УРЕДБА:

ВИЕ ТРЯБВА ДА СТЕ:

Призната, със заповед на министъра на земеделието и храните, организация на производители на продукти от риболов и/или на продукти от аквакултури и асоциация на организации на производители.

 

ВИЕ ТРЯБВА ДА СЕ ОБЪРНЕТЕ КЪМ:

Министерство на земеделието и храните, дирекция „Обща политика в областта на рибарството”.

 

ВИЕ ТРЯБВА ДА ПОДАДЕТЕ ЛИЧНО ИЛИ ЧРЕЗ УПЪЛНОМОЩЕН ОТ ВАС ПРЕДСТАВИТЕЛ:

Вие трябва да подадете лично или чрез упълномощен представител на гише „Деловодство” в Центъра за административно обслужване на министерството план за производство или предлагане на пазара.

Начини на заявяване на услугата:

Министерството предоставя възможност за заявяване на административни услуги, подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез:

1. Документен портал: https://www.mzh.government.bg/bg/uslugi/dokumenten-portal/

2. Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) : https://edelivery.egov.bg/

3. Официалната електронна поща на МЗХ: edelovodstvo@mzh.government.bg

 

Начини на получаване на резултатите от услугата:

 

Електронен адрес за предложения: edelovodstvo@mzh.government.bg

 

Център за административно обслужване

Адрес: гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 55, п.к. 1040

ел. адрес: edelovodstvo@mzh.government.bg

тел. 02/985 11 383 и 02/ 985 11 384

Телефоните са стационарни, платени съгласно тарифата на оператора, който потребителят използва.

Работно време: от 9:00 до 17:30 ч., без прекъсване

Осигурен е достъп за хора с увреждания

 

ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГАТА НЕ СЕ ПРЕДВИЖДА ТАКСА.

 

В СРОК ДО:

Заповед на министъра на земеделието и храните за:

- одобряване на план за производство и предлагане на пазара;

- за връщане на плана за производство и предлагане на пазар с мотиви за преработване.

 

Заповед на министъра на земеделието и храните за:

- одобряване на план за производство и предлагане на пазара;

- отказ за одобряване на план за производство и предлагане на пазара.

 

Заповед на министъра на земеделието и храните за:

- одобряване на актуализирания план за производство и предлагане на пазара;

- за връщане на актуализирания план с мотиви за преработване.

- отказ за одобряване на актуализирания план за производство и предлагане на пазара.

 

АКО В ПОСОЧЕНИЯ СРОК НЕ ПОЛУЧИТЕ ИСКАНАТА ОТ ВАС УСЛУГА, ВИЕ МОЖЕТЕ ДА ПОДАДЕТЕ СИГНАЛ ДО ИНСПЕКТОРАТА В МИНИСТЕРСТВОТО.

Следва да се има предвид, че ако в посочения срок министърът на земеделието и храните не се е произнесъл, планът за производство и предлагане на пазара се счита за одобрен.

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: Безсрочен

Орган осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: Върховен административен съд

Орган пред, който се обжалва индивидуалния административен акт: Върховен административен съд

ОТКАЗЪТ ЗА ПРИЗНАВАНЕ МОЖЕТЕ ДА ОБЖАЛВАТЕ ПО РЕДА НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС ПРЕД ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, В 14-ДНЕВЕН СРОК ОТ СЪОБЩАВАНЕТО МУ.