Върни се горе

Нормативна уредба

 • чл. 21, ал. 1 от Закон за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ);

 • чл. 27, ал. 1 от Правилник   за   прилагане   на    Закона   за  опазване   на земеделските земи (ППЗОЗЗ);

 • Чл. 9, ал. 1 от Тарифа за таксите, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделските земи.

Към кого да се обърнете

1. Комисията за земеделските земи към Министерството на земеделието и храните, за утвърждаване на площадки и/или трасета за изграждане на обекти върху: 

 • Земеделски земи с площ над 50 дка;
 • Земеделски земи от първа до четвърта категория;
 • Земеделски земи от първа до десета категория, когато са поливни;
 • В случаите по чл. 19 от ЗОЗЗ;
 • Когато земята е в землища на населени места от повече от една област.

2. Комисията към областната дирекция „Земеделие” по местонахождение на имота – за останалите случаи.

Необходими документи и начин на подаване

Вие  трябва  да  подадете   лично   или  чрез  упълномощен от Вас представител:  Писмено заявление по образец ведно със следните документи:

 • обяснителна записка;
 • документ за собственост/предварителен договор за учредяване право на строеж върху земята/нотариално заверена декларация за съгласие за исканата промяна от съсобствениците, когато земята е съсобствена;
 • скица на имота или скица-проект, когато площадката е за част от имота, с посочени граници и площ, определени с геодезическите координати на определящите ги точки;
 • за линейните обекти на техническата инфраструктура – трасе с предварителен проект по чл. 126, ал. 6, т. 1 от Закона за устройство на територията;
 • удостоверение за поливност;

На основание чл. 30, ал. 9 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи следва да посочите номер и дата на становище/решение, издадено по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие, както и номер и дата на издадения акт за категорията на земята.

Начини на заявяване на услугата:

 • на място в Центъра за административно обслужване;
 • чрез лицензиран пощенски оператор.

Министерството предоставя възможност за заявяване на административни услуги, подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез:

1. Документен портал: https://www.mzh.government.bg/bg/uslugi/dokumenten-portal/

2. Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) : https://edelivery.egov.bg/

3. Официалната електронна поща на МЗХ: edelovodstvo@mzh.government.bg

 

Начини на получаване на резултатите от услугата:

 • на място в Центъра за административно обслужване;
 • чрез лицензиран пощенски оператор.

 

Електронен адрес за предложения: edelovodstvo@mzh.government.bg

 

Център за административно обслужване

Адрес: гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 55, п.к. 1040

ел. адрес: edelovodstvo@mzh.government.bg

тел. 02/985 11 383 и 02/ 985 11 384

Телефоните са стационарни, платени съгласно тарифата на оператора, който потребителят използва.

Работно време: от 9:00 до 17:30 ч., без прекъсване

Осигурен е достъп за хора с увреждания

 

Центровете за административно обслужване на Областните дирекции „Земеделие“ може да намерите на  следния електронен адрес: https://www.mzh.government.bg/bg/ministerstvo/vtorostepenni-razporediteli/

Таксa

Вие трябва да заплатите еднократна такса за разглеждане на Вашето искане в размер на 50,00 лева, когато площта е до 50 дка и 200,00 лева – при площ над 50 дка и когато трасето преминава през повече от едно землище.

Таксата се заплаща по следната сметка на Министерство на земеделието и храните:
IBAN   BG97 BNBG 9661 3000 1500 01; BIC  BNBGBGSD;  БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА

Срок и резултат

В срок до тридесет работни дни ние ще ви уведомим за решението на Комисията.

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: Решението за утвърждаване на окончателна площадка за проектиране на обект губи правно действие, ако след изтичане на една година от влизането в сила на подробния устройствен план заинтересованото лице не направи искане за промяна предназначението на земята.

Орган осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: Министър на земеделието и храните

Орган пред, който се обжалва индивидуалния административен акт: Пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс

Обжалване в случай на отказ

Решението на комисията можете да обжалвате по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14 дневен срок от съобщаването.