Върни се горе

Нормативна уредба

 • чл. 21, ал. 1 от Закон за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ);

 • чл. 27, ал. 1 от Правилник   за   прилагане   на    Закона   за  опазване   на земеделските земи (ППЗОЗЗ);

 • Чл. 9, ал. 1 от Тарифа за таксите, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделските земи.

Към кого да се обърнете

1. Комисията за земеделските земи към Министерството на земеделието, за утвърждаване на площадки и/или трасета за изграждане на обекти върху: 

 • Земеделски земи с площ над 50 дка;
 • Земеделски земи от първа до четвърта категория;
 • Земеделски земи от първа до десета категория, когато са поливни;
 • В случаите по чл. 19 от ЗОЗЗ;
 • Когато земята е в землища на населени места от повече от една област.

2. Комисията към областната дирекция „Земеделие” по местонахождение на имота – за останалите случаи.

Необходими документи и начин на подаване

Вие  трябва  да  подадете   лично   или  чрез  упълномощен от Вас представител:  Писмено заявление по образец ведно със следните документи:

 • обяснителна записка;
 • документ за собственост/предварителен договор за учредяване право на строеж върху земята/нотариално заверена декларация за съгласие за исканата промяна от съсобствениците, когато земята е съсобствена;
 • скица на имота или скица-проект, когато площадката е за част от имота, с посочени граници и площ, определени с геодезическите координати на определящите ги точки;
 • за линейните обекти на техническата инфраструктура – трасе с предварителен проект по чл. 126, ал. 6, т. 1 от Закона за устройство на територията;
 • удостоверение за поливност;

На основание чл. 30, ал. 9 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи следва да посочите номер и дата на становище/решение, издадено по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие, както и номер и дата на издадения акт за категорията на земята.

Начини на заявяване на услугата:

 • на място в Центъра за административно обслужване;
 • чрез лицензиран пощенски оператор.

Министерството предоставя възможност за заявяване на административни услуги, подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез:

1. Документен портал: https://www.mzh.government.bg/bg/uslugi/dokumenten-portal/

2. Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) : https://edelivery.egov.bg/

3. Официалната електронна поща на МЗм: edelovodstvo@mzh.government.bg

 

Начини на получаване на резултатите от услугата:

 • на място в Центъра за административно обслужване;
 • чрез лицензиран пощенски оператор.

 

Електронен адрес за предложения: edelovodstvo@mzh.government.bg

 

Център за административно обслужване

Адрес: гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 55, п.к. 1040

ел. адрес: edelovodstvo@mzh.government.bg

тел. 02/985 11 383 и 02/ 985 11 384

Телефоните са стационарни, платени съгласно тарифата на оператора, който потребителят използва.

Работно време: от 9:00 до 17:30 ч., без прекъсване

Осигурен е достъп за хора с увреждания

 

Центровете за административно обслужване на Областните дирекции „Земеделие“ може да намерите на  следния електронен адрес: https://www.mzh.government.bg/bg/ministerstvo/vtorostepenni-razporediteli/

Таксa

Вие трябва да заплатите еднократна такса за разглеждане на Вашето искане в размер на 50,00 лева, когато площта е до 50 дка и 200,00 лева – при площ над 50 дка и когато трасето преминава през повече от едно землище.

Таксата се заплаща по следната сметка на Министерство на земеделието:
IBAN   BG97 BNBG 9661 3000 1500 01; BIC  BNBGBGSD;  БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА

Срок и резултат

В срок до тридесет работни дни ние ще ви уведомим за решението на Комисията.

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: Решението за утвърждаване на окончателна площадка за проектиране на обект губи правно действие, ако след изтичане на една година от влизането в сила на подробния устройствен план заинтересованото лице не направи искане за промяна предназначението на земята.

Орган осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: Актовете подлежат на съдебен контрол

Орган пред, който се обжалва индивидуалния административен акт: Пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс

Обжалване в случай на отказ

Решението на комисията можете да обжалвате по реда на Административнопроцесуалния кодекс.