Върни се горе

НОРМАТИВНА УРЕДБА:

- чл. 156 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007.

- чл. 38а от Закон за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на ЕС

- чл. 10, ал. 3 от Наредба № 12 от 5.05.2015 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на земеделски продукти, асоциации на организации на производители и междубраншови организации и на групи производители

МОЖЕТЕ ДА СЕ ОБЪРНЕТЕ КЪМ: 

Министерството на земеделието и храните

Дирекция „Пазарни мерки и организации на производители”

НА ГИШЕ “ДЕЛОВОДСТВО” В ЦЕНТЪРА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО ИЛИ ПРЕЗ ЕЛЕКТРОННИЯ ПОРТАЛ ЗА ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ (ЕПДЕАУ) СЕ ПОДАВАТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

  1. Заявление-декларация по образец съгласно Приложение № 1 от Наредба № 12 от 5.05.2015 г.;
  2. Заверено копие на устройствения акт;
  3. Списък на членовете на организацията с обобщена информация за тяхната дейност;
  4. Доказателства, че обхваща най-малко една трета от производството и/или търговията, и/или преработката в съответния район или райони в страната на ниво 2;
  5. Пълномощно с нотариално заверен подпис – когато заявлението се подава от пълномощник;
  6. Заверено копие от вътрешния правилник за дейността на организацията;
  7. Декларация от членовете на организацията, че не членуват в друга междубраншова организация, призната в същия сектор.

Начини за заявяване на услугата:

-          на място, в Центъра за административно обслужване;

-          чрез лицензиран пощенски оператор.

Министерството предоставя възможност за заявяване на административни услуги, подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП) с ниво на електронна идентификация "високо", чрез:

1. Документен портал: https://www.mzh.government.bg/bg/uslugi/dokumenten-portal/    

2. Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ): https://edelivery.egov.bg/   

3.Официалната електронна поща на Министерство на земеделието и храните: edelovodstvo@mzh.government.bg  

Начини за получаване на резултата от услугата:

-          на място, в Центъра за административно обслужване;

-          чрез лицензиран пощенски оператор.

Електронен адрес за предложения:  edelovodstvo@mzh.government.bg  

Електронен адрес, на който се предоставя услугата:

https://www.mzh.government.bg/bg/uslugi/dokumenten-portal/   

Център за административно обслужване на Министерство на земеделието и храните:

адрес: гр. София, бул. "Христо Ботев" № 55, п. к. 1040

ел. адрес: edelovodstvo@mzh.government.bg  

тел. 02/ 985 11 383 и 02/ 985 11 384

Телефоните са стационарни, платени съгласно тарифата на оператора, който потребителят използва.

Работно време: от 9:00 до 17:30 ч., без прекъсване.

Осигурен е достъп за хора с увреждания.

 

ТАКСА: ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГАТА НЕ СЕ ПРЕДВИЖДА ТАКСА

СРОК: В четиримесечен срок от подаване на заявлението с приложените документи министърът на земеделието и храните със заповед признава или отказва да признае междубраншовата организация на сектора на плодовете и зеленчуците и другите земеделски продукти.

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: До промяна в действащите нормативни актове

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: Съответният административен съд

Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт: Съответният компетентен съд по реда на Административнопроцесуалният кодекс

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

АКО В ПОСОЧЕНИЯ СРОК НЕ ПОЛУЧИТЕ ИСКАНАТА ОТ ВАС УСЛУГА,  МОЖЕТЕ ДА ПОДАДЕТЕ СИГНАЛ ДО ИНСПЕКТОРАТА В МИНИСТЕРСТВОТО

Отказ за признаване може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок.

Образец на заявление-декларация


DOCX файл, 14,9 KB, качен на 17.06.2024 docx document