Върни се горе

Нормативна уредба
Закон за регистрация и контрол на земеделската и горската техника - чл.9, ал.2, т.5

Към кого да се обърнете: Министерството на земеделието и храните

Необходими документи и начин на подаване:

  • Вие трябва да подадете на гише „Деловодство“ в центъра за административно обслужване на министерството лично или чрез ваш представител с нотариално заверено пълномощно заявление, придружено със съответната документация съгласно чл.9а, ал.1 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника:

- Декларация за вписване в търговския регистър с посочване на единен идентификационен код за търговците и клоновете на чуждестранните търговци, вписани по реда на Закона за търговския регистър, а когато производителят не е регистриран в Република България - документ за регистрация, издаден от компетентен орган от държавата по регистрация;
- Когато заявителят е представител - нотариално заверено копие от документа, с който е упълномощен от производителя;
- Документите по чл. 22 и 23 от Регламент (ЕС) № 167/2013;
- Документ за платена държавна такса за издаване на ЕС сертификат за одобряване на типа;
- Декларация от заявителя, че не са подадени документи за одобряване на същия тип техника до компетентен орган на друга държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Начини на заявяване на услугата:

- на място в Центъра за административно обслужване;
- чрез лицензиран пощенски оператор.
- Министерството предоставя възможност за заявяване на административни услуги, подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез:

1. Документен портал: https://www.mzh.government.bg/bg/uslugi/dokumenten-portal/

2. Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) : https://edelivery.egov.bg/

3. Официалната електронна поща на МЗХ: edelovodstvo@mzh.government.bg

Начини на получаване на резултатите от услугата:

- на място в Центъра за административно обслужване;
- чрез лицензиран пощенски оператор.


Електронен адрес за предложения: edelovodstvo@mzh.government.bg

Център за административно обслужване

Адрес: гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 55, п.к. 1040

ел. адрес: edelovodstvo@mzh.government.bg

тел. 02/985 11 383 и 02/ 985 11 384

Телефоните са стационарни, платени съгласно тарифата на оператора, който потребителят използва.

Работно време: от 9:00 до 17:30 ч., без прекъсване

Осигурен е достъп за хора с увреждания

Таксa: Вие трябва да заплатите такса в размер 249 лева.

Срок и резултат
В срок от 30 работни дни ние ще Ви предоставим ЕС сертификат за одобряване на типа на система, компонент или отделен технически възел за колесен трактор, верижен трактор, ремарке или сменяема прикачна техника.  Ще получите ЕС сертификата от Министерство на земеделието и храните.

Ако не получите исканата от Вас услуга, вие можете да подадете жалба до Инспектората на Министерството на земеделието и храните.

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: Безсрочен

Орган осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: Министър на земеделието и храните;

Орган, пред който се обжалва индивидуалния административен акт: Върховен административен съд

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:
Получен отказ можете да обжалвате пред Върховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок.