Върни се горе

НОРМАТИВНА УРЕДБА:

- чл. 152 до чл. 154 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007.

- чл. 17, ал. 3 от Наредба № 1 от 28.01.2015 г. за договорните отношения в сектора на млякото и условията и реда за признаване на организации на производители, техни асоциации и междубраншови организации в сектора на млякото и млечните продукти.

МОЖЕТЕ ДА СЕ ОБЪРНЕТЕ КЪМ: 

Министерството на земеделието и храните

Дирекция „Пазарни мерки и организации на производители”

МОЖЕТЕ ДА ПОДАДЕТЕ НА ГИШЕ “ДЕЛОВОДСТВО” В ЦЕНТЪРА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ  НА МИНИСТЕРСТВОТО: 

Заявление по образец (образец от Приложение № 1 към чл. 16, ал. 1 на Наредба № 1 от 2015 г.) с приложени документи, както следва:

1. списък с членовете на организацията;

2. заверено копие от вътрешен правилник за дейността на организацията;

3. декларации от членовете на организацията по чл. 4а, ал. 1 от Закона за малките и средните предприятия;

4. декларации от членовете на организацията, че не членуват в друга призната организация на производителите в сектора на млякото и млечните продукти или че членуват в друга организация на производителите с друга ферма, намираща се в различна административна област;

5. план за количеството мляко, което ще бъде обект на преговорите, индикативен график и концентрация на доставките и потенциални изкупвачи, с които ще се водят преговори за суровината;

6. нотариално заверено пълномощно – когато заявлението се подава от пълномощник.  

При желание на заявителя да кандидатства по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР 2014 – 2020 се прилагат и следните допълнителни документи:

1. Справка-декларация по образец за годишната стойност на предлаганите на пазара от членовете на организацията и/или от нея мляко и млечни продукти през предходната година – приложение № 2.

2. Финансови и счетоводни документи, които доказват стойността на предлаганите на пазара мляко и млечни продукти от членовете на организацията и/или от нея през годината,  предхождаща кандидатстването за признаване.

3. Бизнес план.

Начини на заявяване на услугата:

Министерството предоставя възможност за заявяване на административни услуги, подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез:

1. Документен портал: https://www.mzh.government.bg/bg/uslugi/dokumenten-portal/  

2. Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) :  https://edelivery.egov.bg/

3. Официалната електронна поща на МЗХ:  edelovodstvo@mzh.government.bg

Начини на получаване на резултатите от услугата:

Електронен адрес за предложения:  edelovodstvo@mzh.government.bg  

Център за административно обслужване:

Адрес: гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 55, п.к. 1040

ел. адрес: edelovodstvo@mzh.government.bg  

тел. 02/985 11 383 и 02/ 985 11 384

Телефоните са стационарни, платени съгласно тарифата на оператора, който потребителят използва.

Работно време: от 9:00 до 17:30 ч., без прекъсване

Осигурен е достъп за хора с увреждания

ТАКСА:

ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГАТА НЕ СЕ ПРЕДВИЖДА ТАКСА 

СРОК:

В СРОК ОТ  3 МЕСЕЦА ОТ ДАТАТА НА ПОДАДЕНОТО ЗАЯВЛЕНИЕ В МЗХ ЩЕ ВИ БЪДЕ ПРЕДОСТАВЕНА:

- Заповед на министъра на земеделието и храните за признаване или

- Отказ за признаване за организация на производители на земеделски продукти и за група на производители на земеделски продукти.

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: До промяна в действащите нормативни актове

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: Съответният административен съд

Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт: Върховен административен съд

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

АКО В ПОСОЧЕНИЯ СРОК НЕ ПОЛУЧИТЕ ИСКАНАТА ОТ ВАС УСЛУГА,  МОЖЕТЕ ДА ПОДАДЕТЕ СИГНАЛ ДО ИНСПЕКТОРАТА В МИНИСТЕРСТВОТО

ОТКАЗА ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ МОЖЕТЕ ДА ОБЖАЛВАТЕ ПО РЕДА НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС В 14-ДНЕВЕН СРОК.