Върни се горе

Нормативна уредба

Закон за регистрация и контрол на земеделската и горската техника - чл.9, ал.2, т.4

Към кого да се обърнете

Министерството на земеделието, храните и горите.

Необходими документи и начин на подаване

Вие трябва да подадете  на гише „Деловодство“ в центъра за административно обслужване на министерството лично или чрез Ваш представител с нотариално заверено пълномощно заявление придружено със съответната документация съгласно чл.9а, ал.1 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника:

  • Когато производителят не е регистриран в Република България - документ за регистрация, издаден от компетентен орган от държавата по регистрация;
  • Когато заявителят е представител - нотариално заверено копие от документа, с който е упълномощен от производителя;
  • Документите по чл. 22 и 23 от Регламент (ЕС) № 167/2013;
  • Документ за платена държавна такса за издаване на ЕС сертификат за одобряване на типа;
  • Декларация от заявителя, че не са подадени документи за одобряване на същия тип техника до компетентен орган на друга държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Начини на заявяване на услугата:

  • на място в Центъра за административно обслужване;
  • чрез лицензиран пощенски оператор.

Министерството предоставя възможност за заявяване на административни услуги, подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез:

1. Документен портал: https://www.mzh.government.bg/bg/uslugi/dokumenten-portal/

2. Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) : https://edelivery.egov.bg/

3. Официалната електронна поща на МЗХГ: edelovodstvo@mzh.government.bg

Начини на получаване на резултатите от услугата:

  • на място в Центъра за административно обслужване;
  • чрез лицензиран пощенски оператор.

Електронен адрес за предложения: edelovodstvo@mzh.government.bg

Център за административно обслужване

Адрес: гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 55, п.к. 1040

ел. адрес: edelovodstvo@mzh.government.bg

тел. 02/985 11 383 и 02/ 985 11 384

Работно време: от 9:00 до 17:30 ч., без прекъсване

Таксa

Вие трябва да заплатите такса в размер 558 лева.

Срок и резултат

В срок от 30 работни дни ние ще ви предоставим ЕС сертификат за одобряване на типа на нова сменяема прикачна техника. ЕС сертификата ще получите от Министерство на земеделието, храните и горите.

Ако не получите исканата от вас услуга, вие можете да подадете жалба да Инспектората на Министерството на земеделието, храните и горите.

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: Сертификатите са безсрочни;

Орган осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: Върховен административен съд;
Орган, пред който се обжалва индивидуалния административен акт: Върховен административен съд

Обжалване в случай на отказ

Получен отказ можете да обжалвате пред Върховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.