Върни се горе

Нормативна уредба

- Чл. 24, ал. 3 от Наредба № 12 от 5.05.2015 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на земеделски продукти, асоциации на организации на производители и междубраншови организации и на групи производители.

КЪМ КОГО ДА СЕ ОБЪРНЕТЕ

За информация и съдействие можете да се обърнете към  

Министерството на земеделието и храните

Дирекция „Пазарни мерки и организации на производители”

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ И НАЧИН НА ПОДАВАНЕ

В Министерството на земеделието и храните или през Електронния портал за достъп до електронни административни услуги (ЕПДЕАУ) се подават следните документи:

  1. Заявление по образец съгласно Приложение № 2 от Наредба № 12 от 5.05.2015 г.
  2. Списък на членовете на групата;
  3. Вътрешен правилник за дейността на дружеството;
  4. Финансови и счетоводни документи, които доказват стойността на предлаганата на пазара от членовете на групата и/или от нея продукция през предходната година;
  5. Справка-декларация за годишната стойност на предлаганата на пазара от членовете на групата продукция през предходната календарна година;
  6. Декларации от всеки производител, че за конкретния продукт членува само в една организация или група на производители;
  7. Декларации от членовете на организацията по чл. 4а, ал. 1 от Закона за малките и средните предприятия;
  8. Декларации от членовете на групата, представляващия и управляващия групата на производители за защита на личните данни;
  9. Декларации по образец от членовете на групата за свързани лица;
  10. Нотариално заверено пълномощно, когато заявлението се подава от пълномощник.

Начини за заявяване на услугата:

-          на място, в Центъра за административно обслужване;

-          чрез лицензиран пощенски оператор.

Министерството предоставя възможност за заявяване на административни услуги, подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез:

1. Документен портал: https://www.mzh.government.bg/bg/uslugi/dokumenten-portal/ 

2. Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ): https://edelivery.egov.bg/ 

3. Официалната електронна поща на Министерство на земеделието и храните: edelovodstvo@mzh.government.bg 

Начини за получаване на резултата от услугата:

-          на място, в Центъра за административно обслужване;

-          чрез лицензиран пощенски оператор.


Електронен адрес за предложения: edelovodstvo@mzh.government.bg

Център за административно обслужване на Министерство на земеделието и храните:

адрес: гр. София, бул. "Христо Ботев" № 55, п. к. 1040

ел. адрес: edelovodstvo@mzh.government.bg 

тел. 02/ 985 11 383 и 02/ 985 11 384 

Телефоните са стационарни, платени съгласно тарифата на оператора, който потребителят използва.

Работно време: от 9:00 до 17:30 ч., без прекъсване.

СРОК ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ:

В четиримесечен срок от подаване на заявлението с приложените документи министърът на земеделието и храните със заповед признава или отказва да признае групата на производители на земеделски продукти.

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

До промяна в действащите нормативни актове

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:

Съответният административен съд

Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:

Съответният компетентен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс

РЕД, ВКЛЮЧИТЕЛНО СРОКОВЕ ЗА ОБЖАЛВАНЕ НА ДЕЙСТВИЯТА НА ОРГАНА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГАТА:

Отказът да бъде призната групата може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ТАКСА:

За извършване на услугата не се предвижда такса.