Върни се горе

Нормативна уредба

Наредба № 5 от 2019 г. за подготовка и представяне на искания до Европейската комисия относно земеделските продукти и храни със защитени географски означения и традиционно специфичен характер, за контрол за съответствие с продуктовата спецификация и за водене на регистри на производителите и контролиращите лица, (обн., ДВ, бр. 67 от 2019 г.).

Към кого да се обърнете

Министерството на земеделието, дирекция „Политики по агрохранителната верига”.

Необходими документи и начин на подаване

Вие  трябва  да  подадете на гише "Деловодство" в Центъра за административно обслужване на министерството лично или  чрез  ваш  представител   с нотариално заверено пълномощно заявление-спецификация по образец, към което се прилагат документите, установени в: 

 • Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно  схемите за качество на селскостопански продукти и храни;
 • Делегиран Регламент (ЕС) № 664/2014 на Комисията от 18 декември 2013 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на определянето на символите на Съюза за защитени наименования за произход, защитени географски указания и храни с традиционно специфичен характер, както и по отношение на определени правила за снабдяване, някои процедурни правила и някои допълнителни преходни разпоредби;
 • Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014 на Комисията от 13 юни 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни;
 • Закон за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз;  
 • Наредба № 5 от 2019 г. за подготовка и представяне на искания до Европейската комисия относно земеделските продукти и храни със защитени географски означения и традиционно специфичен характер, за контрол за съответствие с продуктовата спецификация и за водене на регистри на производителите и контролиращите лица, (обн., ДВ, бр. 67 от 2019 г.), както следва:
 1. Списък на членовете на групата от производители;
 2. Правила, регламентиращи спазването на продуктовите спецификации;
 3. Декларации от всеки член на групата, че храната се произвежда в съответствие с подадената спецификация, както и обем на производство на храната за последните 3 календарни години;
 4. Кратко описание на помещенията и техническото оборудване;
 5. Доказателства за традиционния характер на суровините, традиционния състав на храните и/или традиционния начин на производство или преработка;
 6. Опис на всички подадени документи с посочен брой на страниците.

Начини на заявяване на услугата:

 • на място в Центъра за административно обслужване;
 • чрез лицензиран пощенски оператор.

Министерството предоставя възможност за заявяване на административни услуги, подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез:

1. Документен портал: https://www.mzh.government.bg/bg/uslugi/dokumenten-portal/

2. Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) : https://edelivery.egov.bg/

3. Официалната електронна поща на МЗм: edelovodstvo@mzh.government.bg

 

Начини на получаване на резултатите от услугата:

 • на място в Центъра за административно обслужване;
 • чрез лицензиран пощенски оператор.

 

Електронен адрес за предложения: edelovodstvo@mzh.government.bg

 

Център за административно обслужване

Адрес: гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 55, п.к. 1040

ел. адрес: edelovodstvo@mzh.government.bg

тел. 02/985 11 383 и 02/ 985 11 384

Телефоните са стационарни, платени съгласно тарифата на оператора, който потребителят използва.

Работно време: от 9:00 до 17:30 ч., без прекъсване

Осигурен е достъп за хора с увреждания

Таксa

За извършване на услугата не се предвижда такса.

Резултат

След приключване на националната процедура, ние ще Ви предоставим заповед на министъра на земеделието за одобряване внасянето на досието за разглеждане от Европейската комисия или мотивиран отказ. Заповедта на министъра на земеделието, храните и горите ще получите от Министерството на земеделието, храните и горите.

Ако не получите исканата от вас услуга, Вие можете да подадете жалба до Инспектората на Министерството на земеделието.

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: Няма

Орган осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: Върховен административен съд

Орган пред, който се обжалва индивидуалния административен акт: Върховен административен съд

Обжалване в случай на отказ

Получен отказ можете да обжалвате пред Върховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.