Върни се горе

Нормативна уредба

Закон за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (Загл. изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г.) - чл. 16, чл. 17; чл. 18; чл. 19; чл. 20; чл. 21; чл. 22; чл. 23; чл. 24; чл. 25

Към кого да се обърнете

Министерството на земеделието и храните, дирекция „Политики по агрохранителната верига”.

Необходими документи и начин на подаване

Вие  трябва  да  подадете на гише "Деловодство" в Центъра за административно обслужване на министерството лично или  чрез  ваш  представител   с нотариално заверено пълномощно заявление-спецификация по образец, към което се прилагат документите, установени в: 

 • Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно  схемите за качество на селскостопански продукти и храни;
 • Делегиран Регламент (ЕС) № 664/2014 на Комисията от 18 декември 2013 г. за допълване на Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на определянето на символите на Съюза за защитени наименования за произход, защитени географски указания и храни с традиционно специфичен характер, както и по отношение на определени правила за снабдяване, някои процедурни правила и някои допълнителни преходни разпоредби;
 • Регламент за изпълнение (ЕС) № 668/2014 на Комисията от 13 юни 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни;
 • Закон за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз;  
 • Наредба № 5 от 2019 г. за подготовка и представяне на искания до Европейската комисия относно земеделските продукти и храни със защитени географски означения и традиционно специфичен характер, за контрол за съответствие с продуктовата спецификация и за водене на регистри на производителите и контролиращите лица, (обн., ДВ, бр. 67 от 2019 г.), както следва:
 1. Списък на членовете на групата от производители;
 2. Правила, регламентиращи спазването на продуктовите спецификации;
 3. Декларации от всеки член на групата, че храната се произвежда в съответствие с подадената спецификация, както и обем на производство на храната за последните 3 календарни години;
 4. Кратко описание на помещенията и техническото оборудване;
 5. Доказателства за традиционния характер на суровините, традиционния състав на храните и/или традиционния начин на производство или преработка;
 6. Опис на всички подадени документи с посочен брой на страниците.

Начини на заявяване на услугата:

 • на място в Центъра за административно обслужване;
 • чрез лицензиран пощенски оператор.

Министерството предоставя възможност за заявяване на административни услуги, подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез:

1. Документен портал: https://www.mzh.government.bg/bg/uslugi/dokumenten-portal/

2. Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) : https://edelivery.egov.bg/

3. Официалната електронна поща на МЗХ: edelovodstvo@mzh.government.bg

 

Начини на получаване на резултатите от услугата:

 • на място в Центъра за административно обслужване;
 • чрез лицензиран пощенски оператор.

 

Електронен адрес за предложения: edelovodstvo@mzh.government.bg

 

Център за административно обслужване

Адрес: гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 55, п.к. 1040

ел. адрес: edelovodstvo@mzh.government.bg

тел. 02/985 11 383 и 02/ 985 11 384

Телефоните са стационарни, платени съгласно тарифата на оператора, който потребителят използва.

Работно време: от 9:00 до 17:30 ч., без прекъсване

Осигурен е достъп за хора с увреждания

Таксa

За извършване на услугата не се предвижда такса.

Резултат

След приключване на националната процедура, ние ще Ви предоставим заповед на министъра на земеделието и храните за одобряване внасянето на досието за разглеждане от Европейската комисия или мотивиран отказ. Заповедта на министъра на земеделието и храните ще получите от Министерството на земеделието и храните.

Ако не получите исканата от вас услуга, Вие можете да подадете жалба до Инспектората на Министерството на земеделието и храните

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: Няма

Орган осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: Върховен административен съд

Орган пред, който се обжалва индивидуалния административен акт: Върховен административен съд

Обжалване в случай на отказ

Отказът може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок пред съответния административен съд.