Върни се горе

Нормативна уредба

 • Чл. 37 и 39 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия;
 • Чл. 3 от Наредбата за условията и реда за издаване и за отнемане на разрешения за промишлена обработка на тютюн и за производство на тютюневи изделия.

Към кого да се обърнете

Министерството на земеделието и храните

Необходими документи и начин на подаване

Вие трябва да подадете на гише „Деловодство” в центъра за административно обслужване на министерството Образец на заявление за издаване на разрешение за промишлена обработка на тютюн, като приложите следните документи:

 • Удостоверение за данъчна регистрация на заявителя по Закона за данък върху добавената стойност;
 • Производствена програма за промишлена обработка на тютюн по сортови групи за съответната реколта;
 • Програма за производство на тютюневи изделия;
 • Информация за производствените помещения и мощности и правните основания за тяхното ползване;
 • Декларация за размера, произхода и основанието за притежаваните средства за осъществяване на дейността, за която се иска разрешение;
 • Документ за платена държавна такса, която се заплаща към ТД на НАП в страната. 

Начини на заявяване на услугата:

 • на място в Центъра за административно обслужване;
 • чрез лицензиран пощенски оператор.

Министерството предоставя възможност за заявяване на административни услуги, подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез:

1. Документен портал: https://www.mzh.government.bg/bg/uslugi/dokumenten-portal/

2. Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) : https://edelivery.egov.bg/

3. Официалната електронна поща на МЗХ: edelovodstvo@mzh.government.bg

 

Начини на получаване на резултатите от услугата:

 • на място в Центъра за административно обслужване;
 • чрез лицензиран пощенски оператор.

Електронен адрес за предложения: edelovodstvo@mzh.government.bg

Център за административно обслужване

Адрес: гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 55, п.к. 1040

ел. адрес: edelovodstvo@mzh.government.bg

тел. 02/985 11 383 и 02/ 985 11 384

Телефоните са стационарни, платени съгласно тарифата на оператора, който потребителят използва.

Работно време: от 9:00 до 17:30 ч., без прекъсване

Осигурен е достъп за хора с увреждания

Срок и резултат

В срок до 30 дни от постъпване на заявлението, документите се разглеждат от междуведомствения експертен съвет за издаване и за отнемане на разрешения за промишлена обработка на тютюн.

Министерският съвет се произнася по предложения от министъра на земеделието и храните проект на решение в срок до три месеца от подаване на заявлението.

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: Безсрочно разрешение

Орган осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: Върховен административен съд

Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт:

Върховен административен съд

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

Решението се обжалва по реда на Административнопроцесулания кодекс в 14 дневен срок