Върни се горе

Нормативна уредба

Чл. 14 от 3акона за сдружения за напояване (ЗСН).

Към кого да се обърнете

  • Областни дирекции “Земеделие”;
  • Министерството на земеделието и храните.

Необходими документи и начин на подаване

Вие трябва да подадете в областна дирекция “Земеделие” лично  или   чрез упълномощен от Вас представител:  

  1. Протокол от проведеното учредително събрание на сдружението за напояване подписан от учредителите;
  2. Устав на сдружението за напояване, подписан от учредителите;

Образци от горецитираните документи, ще Ви бъдат предоставени от съответната областна дирекция “Земеделие”, а при провеждане на учредителното събранието, като представител на надзорния орган, съгласно ЗСН присъства представител на съответната Областна дирекция “Земеделие”.

Начини на заявяване на услугата:

  • на място в Центъра за административно обслужване;
  • чрез лицензиран пощенски оператор.

Министерството предоставя възможност за заявяване на административни услуги, подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез:

1. Документен портал: https://www.mzh.government.bg/bg/uslugi/dokumenten-portal/

2. Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) : https://edelivery.egov.bg/

3. Официалната електронна поща на МЗХ: edelovodstvo@mzh.government.bg

Начини на получаване на резултатите от услугата:

  • на място в Центъра за административно обслужване;
  • чрез лицензиран пощенски оператор.

Електронен адрес за предложения: edelovodstvo@mzh.government.bg

Центровете за административно обслужване на Областните дирекции „Земеделие“ може да намерите на  следния електронен адрес: https://www.mzh.government.bg/bg/ministerstvo/vtorostepenni-razporediteli/ 

Център за административно обслужване:

Адрес: гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 55, п.к. 1040

ел. адрес: edelovodstvo@mzh.government.bg

тел. 02/985 11 383 и 02/ 985 11 384

Телефоните са стационарни, платени съгласно тарифата на оператора, който потребителят използва.

Работно време: от 9:00 до 17:30 ч., без прекъсване

Осигурен е достъп за хора с увреждания

Таксa

За извършване на услугата не се предвижда такса.

Срок и резултат

Областна дирекция “Земеделие” ще Ви предостави техническа и методическа помощ при подготовката и провеждането на учредителното събрание на сдружението за напояване, съгласно разпоредбите на ЗСН.

В срок от 30 дни след получаване на заявлението от учредителния комитет и становището на областната дирекция “Земеделие”, министърът на земеделието и храните ще ви предостави заповед за одобряване на устава на сдружението за напояване.

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: Няма

Орган осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: Върховен административен съд

Орган пред, който се обжалва индивидуалния административен акт: Върховен административен съд

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата: Отказ за издаване на заповед може да се обжалва по реда на чл. 84, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок.