Върни се горе

Нормативна уредба

Чл. 7 от 3акона за сдружения за напояване (ЗСН); 

Към кого да се обърнете

 • Областни дирекции “Земеделие”;
 • Министерството на земеделието и храните

Необходими документи и начин на подаване

Вие трябва да подадете в Областна дирекция “Земеделие”лично или чрез упълномощен от вас представител заявление по образец от учредителния комитет за откриване на процедура по учредяване на сдружение за напояване, придружено от:

 1. Протокол от заседанието на учредителния комитет;
 2. Нотариално заверено пълномощно от всички членове на учредителния комитет за определяне на лице, което да ги представлява пред надзорния орган (министъра на земеделието и храните);
 3. Нотариално заверени пълномощни, с които собствениците на земеделски земи упълномощават съответните ползватели да участват в учредителния комитет;

Образци от горецитираните документи, ще Ви бъдат предоставени от съответната Областна дирекция “Земеделие”.

Начини на заявяване на услугата:

 • на място в Центъра за административно обслужване;
 • чрез лицензиран пощенски оператор.

Министерството предоставя възможност за заявяване на административни услуги, подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез:

1. Документен портал: https://www.mzh.government.bg/bg/uslugi/dokumenten-portal/

2. Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) : https://edelivery.egov.bg/

3. Официалната електронна поща на МЗХ: edelovodstvo@mzh.government.bg

 

Начини на получаване на резултатите от услугата:

 • на място в Центъра за административно обслужване;
 • чрез лицензиран пощенски оператор.

Електронен адрес за предложения: edelovodstvo@mzh.government.bg

Центровете за административно обслужване на Областните дирекции „Земеделие“ може да намерите на  следния електронен адрес: https://www.mzh.government.bg/bg/ministerstvo/vtorostepenni-razporediteli/

Център за административно обслужване:

Адрес: гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 55, п.к. 1040

ел. адрес: edelovodstvo@mzh.government.bg

тел. 02/985 11 383 и 02/ 985 11 384

Телефоните са стационарни, платени съгласно тарифата на оператора, който потребителят използва.

Работно време: от 9:00 до 17:30 ч., без прекъсване

Осигурен е достъп за хора с увреждания

Таксa

За извършване на услугата не се предвижда такса.

Срок и резултат

Областна дирекция “Земеделие“ ще Ви предостави :

 • Техническа помощ при определяне на територията на сдружението;
 • Техническа и методическа помощ за попълване на съответните документи и съответствието им , съгласно разпоредбите на ЗСН.

В срок от 30 работни дни след получаване на заявлението от учредителния комитет и становището на областна дирекция “Земеделие”, министърът на земеделието и храните ще ви предостави заповед за откриване на процедура по учредяване на сдружението за напояване.

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: Няма

Орган осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: Върховен административен съд

Орган пред, който се обжалва индивидуалния административен акт: Върховен административен съд;

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата: Отказ за откриване на процедура за учредяване на сдружение за напояване, може да се обжалва по реда на Административно процесуалния кодекс, пред съответния административен съд, в 14-дневен срок от уведомяването на учредителния комитет.