Върни се горе

Лицензия за внос (AGRIM) на Земеделски продукти, за които се прилага общата селскостопанска политика на ЕС, свързана с лицензиране на вноса от трети страни, в съответствие с разпоредбите на съюза и Закона за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на пазарите на ЕС

 

Нормативна уредба

Национално законодателство:

Европейско законодателство:

От 19 юни 2020 г. са в сила посочените по-долу два регламента. Регламентите ще се прилагат по отношение на периодите на тарифните квоти, започващи от 1 януари 2021 г.

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/760 на Комисията  от 17 декември 2019 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на правилата за управление на обвързаните с лицензии тарифни квоти за внос и за износ и за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на внасянето на обезпечения при управлението на тарифните квоти;

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/761 на Комисията  от 17 декември 2019 година за определяне на правила за прилагането на регламенти (ЕС) № 1306/2013, (ЕС) № 1308/2013 и (ЕС) № 510/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на системата за управление на тарифните квоти с лицензии.

Към кого да се обърнете

Министерство на земеделието и храните – дирекция “Държавни помощи и регулации”.

Необходими документи и процедура

Заявителят трябва да бъде регистриран като вносител на земеделски продукти в МЗХ – дирекция „Държавни помощи и регулации”  преди или по време на първото си кандидатстване за лицензия за внос.  За целта Вие  трябва  да  подадете   лично   или  чрез  упълномощен от вас представител:  
 
За издаване на лицензия за внос (AGRIM) Вие трябва да:
 

Начини на заявяване на услугата:

Министерството предоставя възможност за заявяване на административни услуги, подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез:

1. Документен портал: https://www.mzh.government.bg/bg/uslugi/dokumenten-portal/

2. Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) : https://edelivery.egov.bg/

3. Официалната електронна поща на МЗХ: edelovodstvo@mzh.government.bg

 

Начини на получаване на резултатите от услугата:

 

Електронен адрес за предложения: AGRIM@mzh.government.bg

 

Център за административно обслужване

Дирекция "Държавни помощи и регулация" 

електронен адрес: AGRIM@mzh.govenrment.bg

тел. 02/985 11 535; 02/985 11 536 и 02/985 11 548 

Телефоните са стационарни, платени съгласно тарифата на оператора, който потребителят използва.

Работно време: от 9:00 до 17:00 часа от понеделник до петък

Осигурен е достъп за хора с увреждания

Срок и резултат

Лицензията за внос (AGRIM) ще бъде издадена във възможно най-кратък срок и съобразно сроковете, фиксирани в съответните секторни регламенти.

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: Срокът на валидност на лицензията за внос AGRIM е различен в зависимост от условията на внос. Същите са определени в посочените по-горе регламенти на ЕС.

Орган осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: Европейската комисия.

Орган пред, който се обжалва индивидуалния административен акт: Административен съд град София.

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата: Министерство на земеделието и храните обявява заявленията за лицензии за недопустими, когато са непълни или не съответстват на критериите и уведомява оператора писмено за решението си, като посочва основанията за решението, правото на обжалване, приложимата процедура и сроковете за обжалване според Административнопроцесуалния кодекс.

ЗА РЕГИСТРАЦИЯ В ЕЛЕКТРОННАТА СИСТЕМА LORI, КОЯТО СЕ ВЪВЕЖДА ОТ ЕК С ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/760 НА КОМИСИЯТА И РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/761 НА КОМИСИЯТА, ВИЕ ТРЯБВА ДА: