Върни се горе

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЦИФРОВА ИНФОРМАЦИЯ ОТ КАРТАТА НА ВЪЗСТАНОВЕНАТА СОБСТВЕНОСТ

НОРМАТИВНА УРЕДБА:  
– чл. 4 от Постановление № 286 на Министерския съвет от 10 юли 1997 г.;
– чл. 31, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи;
– чл. 5, ал. 4 от Тарифата за таксите, събирани от органите по поземлена собственост.
– чл. 1, ал. 7-10  и чл. 32, ал. 1 и 2 от Наредба № 49 от 5 ноември 2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост (изм. и доп. ДВ бр. 92 от 6 ноември 2018г.)

ВИЕ ТРЯБВА ДА СЕ ОБЪРНЕТЕ КЪМ: Министерство на земеделието и храните (МЗХ) – дирекция „Поземлени отношения и комасация”

ВИЕ ТРЯБВА ДА ПОДАДЕТЕ  ЛИЧНО ИЛИ ЧРЕЗ  УПЪЛНОМОЩЕН ОТ ВАС ПРЕДСТАВИТЕЛ:  

Заявление (свободен текст), което ще послужи за сключване на договор за безвъзмездно предоставяне на цифрова информация от КВС на държавни органи, разпоредители с бюджет и общини. Необходимо е заявлението да съдържа данни за срок на договора (от 1 до 3 години), както нормативно определените документи за каква цел ще бъдат използвани исканите данни. След сключване на договор с министъра на земеделието и храните за всеки конкретен случай упълномощените представители на разпоредители с бюджет и общини подават заявление по образец (Приложение 15) и декларация по образец (Приложение 16) за неразпространение на получените данни;
Заявление по образец (Приложение 15) за физически или юридически лица, което съдържа: целта и обхвата на исканата цифрова информация; декларация по образец (Приложение 16) за неразпространение на получените данни; запаметяващо устройство или оптичен носител.

Начини на заявяване на услугата:

- на място в Центъра за административно обслужване;
- чрез лицензиран пощенски оператор.
- Министерството предоставя възможност за заявяване на административни услуги, подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез:

1. Документен портал: https://www.mzh.government.bg/bg/uslugi/dokumenten-portal/

2. Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) : https://edelivery.egov.bg/

3. Официалната електронна поща на МЗХ: edelovodstvo@mzh.government.bg

Начини на получаване на резултатите от услугата:

- на място в Центъра за административно обслужване;
- чрез лицензиран пощенски оператор.
- Електронен адрес за предложения: edelovodstvo@mzh.government.bg

Център за административно обслужване

Адрес: гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 55, п.к. 1040

ел. адрес: edelovodstvo@mzh.government.bg

тел. 02/985 11 383 и 02/ 985 11 384

Телефоните са стационарни, платени съгласно тарифата на оператора, който потребителят използва.

Работно време: от 9:00 до 17:30 ч., без прекъсване

Осигурен е достъп за хора с увреждания


ВИЕ ТРЯБВА ДА ЗАПЛАТИТЕ:  Такса, определена по чл. 5, ал. 1, т. 9 от Тарифата за таксите, събирани от органите по поземлена собственост след изработване на заявката.

НИЕ ЩЕ ВИ ПРЕДОСТАВИМ: 
Цифрова информация от картата на възстановената собственост в ZEM формат, за посочения в заявлението обхват на запаметяващо устройство/оптичен носител CD-R диск (предоставен от заявителя при получаване на цифровата информация) или по електронна поща. Данните се предоставят в срок до 5 работни дни от представяне на документ за платена такса съгласно Тарифата за таксите, събирани от органите по поземлена собственост, при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни и разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и свободното движение на такива данни.

ИНФОРМАЦИЯТА ЩЕ ПОЛУЧИТЕ ОТ: 
Служител на отдел „Поземлена собственост и поземлени отношения и комасация” в дирекция „Поземлени отношения и комасация” на МЗХ. При получаване на готовата цифрова информация се подписва предавателно-приемателен протокол, с цел доказване на произхода и актуалността на ползваните в проекта данни.

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: До настъпване на промяна в информацията и данните.

Орган осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: Министър на земеделието и храните

Орга,н пред който се обжалва индивидуалния административен акт: Административен съд София град

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата: Жалба се подава до Административен съд София град в 14-дневен срок от получаване на съобщението за издаване на административния акт.
АКО НЕ ПОЛУЧИТЕ ИСКАНАТА ОТ ВАС УСЛУГА, ВИЕ МОЖЕТЕ ДА ПОДАДЕТЕ СИГНАЛ ДО ИНСПЕКТОРАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ