Върни се горе

 
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЦИФРОВА ИНФОРМАЦИЯ ОТ КАРТАТА НА ВЪЗСТАНОВЕНАТА СОБСТВЕНОСТ
 
НОРМАТИВНА УРЕДБА:  
– чл. 4 от Постановление № 286 на Министерския съвет от 10 юли 1997 г.;
– чл. 31, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи;
– чл. 5, ал. 4 от Тарифата за таксите, събирани от органите по поземлена собственост.
– чл. 1, ал. 7-10  и чл. 32, ал. 1 и 2 от Наредба № 49 от 5 ноември 2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост (изм. и доп. ДВ бр. 92 от 6 ноември 2018г.)
 
ВИЕ ТРЯБВА ДА СЕ ОБЪРНЕТЕ КЪМ:  
Министерство на земеделието, храните и горите (МЗм) – дирекция „Поземлени отношения и комасация”
 
ВИЕ  ТРЯБВА  ДА  ПОДАДЕТЕ   ЛИЧНО   ИЛИ  ЧРЕЗ  УПЪЛНОМОЩЕН ОТ ВАС ПРЕДСТАВИТЕЛ:  
 

Начини на заявяване на услугата:

Министерството предоставя възможност за заявяване на административни услуги, подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез:

1. Документен портал: https://www.mzh.government.bg/bg/uslugi/dokumenten-portal/

2. Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) : https://edelivery.egov.bg/

3. Официалната електронна поща на МЗм: edelovodstvo@mzh.government.bg

Начини на получаване на резултатите от услугата:

Електронен адрес за предложения: edelovodstvo@mzh.government.bg

Център за административно обслужване

Адрес: гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 55, п.к. 1040

ел. адрес: edelovodstvo@mzh.government.bg

тел. 02/985 11 383 и 02/ 985 11 384

Телефоните са стационарни, платени съгласно тарифата на оператора, който потребителят използва.

Работно време: от 9:00 до 17:30 ч., без прекъсване

Осигурен е достъп за хора с увреждания

 
ВИЕ ТРЯБВА ДА ЗАПЛАТИТЕ:  
Такса, определена по чл. 5, ал. 1, т. 9 от Тарифата за таксите, събирани от органите по поземлена собственост след изработване на заявката.
 
НИЕ ЩЕ ВИ ПРЕДОСТАВИМ: 
 
ИНФОРМАЦИЯТА ЩЕ ПОЛУЧИТЕ ОТ: 
Служител на отдел „Поземлена собственост и поземлени отношения и комасация” в дирекция „Поземлени отношения и комасация” на МЗм. При получаване на готовата цифрова информация се подписва предавателно-приемателен протокол, с цел доказване на произхода и актуалността на ползваните в проекта данни.
 

 

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: До настъпване на промяна в информацията и данните.

Орган осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: Министър на земеделието.

Орган пред, който се обжалва индивидуалния административен акт: Административен съд София град

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата: Жалба се подава до Административен съд София град в 14-дневен срок от получаване на съобщението за издаване на административния акт.

 
АКО НЕ ПОЛУЧИТЕ ИСКАНАТА ОТ ВАС УСЛУГА, ВИЕ МОЖЕТЕ ДА ПОДАДЕТЕ СИГНАЛ ДО ИНСПЕКТОРАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО.