Върни се горе

Нормативна уредба

 • Закон за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз;
 • Наредба № 5 от 2019 г. за подготовка и представяне на искания до Европейската комисия относно земеделските продукти и храни със защитени географски означения и традиционно специфичен характер, за контрол за съответствие с продуктовата спецификация и за водене на регистри на производителите и контролиращите лица, (обн., ДВ, бр. 67 от 2019 г.).

Към кого да се обърнете

Министерството на земеделието и храните, дирекция „Политики по агрохранителната верига”.

Необходими документи и начин на подаване

Вие трябва да подадете на гише „Деловодство” в центъра за административно обслужване на министерството лично заявление по образец, съдържащо данни за правния статус на лицето: наименование, седалище, адрес на управление и ЕИК.

В заявлението се посочват:

 1. Процедурата за извършване на контрол за съответствие, включваща подробно посочване на превантивните и контролните мерки, които лицето се задължава да приложи, и гаранции за тяхната обективност;
 2. Мерките, които контролният орган прилага при установяване несъответствие на продуктите със заявената спецификация;
 3. Копие на договор с лаборатория/лаборатории, която/които ще извършва/извършват анализи;
 4. Данни за техническото оборудване, с което разполага;
 5. Данни за броя на неговите служители, тяхната квалификация и опит в контролната дейност.

Заявлението се придружава от:

 1. Копие на документ за вписване в друг регистър съгласно законодателството на държавата - членка на Европейския съюз, или на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
 2. Нотариално заверено копие на сертификат за акредитация, издаден от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация", съответно от органа за акредитация на държавата - членка на Европейския съюз, или на държавата - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, в която е седалището на лицето, с който се удостоверява съответствие с изискванията на стандарт ЕN ISO/IEC 17065:2012.

Начини на заявяване на услугата:

 • на място в Центъра за административно обслужване;
 • чрез лицензиран пощенски оператор.

Министерството предоставя възможност за заявяване на административни услуги, подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез:

1. Документен портал: https://www.mzh.government.bg/bg/uslugi/dokumenten-portal/

2. Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) : https://edelivery.egov.bg/

3. Официалната електронна поща на МЗХ: edelovodstvo@mzh.government.bg

 

Начини на получаване на резултатите от услугата:

 • на място в Центъра за административно обслужване;
 • чрез лицензиран пощенски оператор.

 

Електронен адрес за предложения: edelovodstvo@mzh.government.bg

 

Център за административно обслужване

Адрес: гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 55, п.к. 1040

ел. адрес: edelovodstvo@mzh.government.bg

тел. 02/985 11 383 и 02/ 985 11 384

Телефоните са стационарни, платени съгласно тарифата на оператора, който потребителят използва.

Работно време: от 9:00 до 17:30 ч., без прекъсване

Осигурен е достъп за хора с увреждания

Таксa

За извършване на услугата не се предвижда такса.

Срок и резултат

В  срок, съгласно Закона за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, ние ще Ви предоставим Заповед на министъра на земеделието и храните за одобрение или мотивиран отказ.

Заповедта на министъра на земеделието и храните ще получите от Министерството на земеделието и храните.                                          

Ако в посочения срок не получите исканата от вас услуга, Вие можете Да подадете жалба до Инспектората на Министерството на земеделието и храните.

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: чл. 21, ал. 6 и чл. 22 от Закона за прилагане на общите организации на пазарите на ЕС

Орган осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: Върховен административен съд

Орган пред, който се обжалва индивидуалния административен акт: Върховен административен съд

 

Обжалване в случай на отказ

Мотивиран отказ се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок, пред съответния административен съд.