Върни се горе

НОРМАТИВНА УРЕДБА:

- чл. 156 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007;

- чл. 18-21 от Делегиран Регламент (ЕС) № 2017/891 на Комисията от 13 март 2017 година за допълване на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци, за допълване на Регламент (ЕС) № 1306/2013  на Европейския парламент и на Съвета по отношение на санкциите, приложими в посочените сектори, и за изменение на Регламент за изпълнение на (ЕС) № 543/2011 на Комисията;

- чл. 24 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/892 на Комисията от 13 март 2017 година за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци;

- чл. 43 от Закон за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз;

- чл. 10, ал. 1 от Наредба № 11 от 15.05.2007 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение на одобрените оперативни програми (Загл. изм. - ДВ, бр. 9 от 2012 г.)

МОЖЕТЕ ДА СЕ ОБЪРНЕТЕ КЪМ: 

Министерството на земеделието и храните

Дирекция „Пазарни мерки и организации на производители”

НА ГИШЕ “ДЕЛОВОДСТВО” В ЦЕНТЪРА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО ИЛИ ПРЕЗ ЕЛЕКТРОННИЯ ПОРТАЛ ЗА ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ (ЕПДЕАУ) СЕ ПОДАВАТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ: 

1. Заявление по образец съгласно Приложение № 2 от Наредба № 11 от 15.05.2007 г.

2. Списък на членовете на асоциацията

3. Пълномощно с нотариално заверен подпис – когато заявлението се подава от пълномощник;

4. При прилагане на чл. 8а от Наредба № 11 от 15.05.2007 г. – доказателства, че това е подходящ начин да се постигнат целите на организацията.

Начини за заявяване на услугата:

-          на място, в Центъра за административно обслужване;

-          чрез лицензиран пощенски оператор.

Министерството предоставя възможност за заявяване на административни услуги, подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП) с ниво на електронна идентификация "високо", чрез:

1. Документен портал: https://www.mzh.government.bg/bg/uslugi/dokumenten-portal/   

2. Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ): https://edelivery.egov.bg/  

3.Официалната електронна поща на Министерство на земеделието и храните: edelovodstvo@mzh.government.bg

Начини за получаване на резултата от услугата:

-          на място, в Центъра за административно обслужване;

-          чрез лицензиран пощенски оператор.

Електронен адрес за предложения:  edelovodstvo@mzh.government.bg

Електронен адрес, на който се предоставя услугата:

https://www.mzh.government.bg/bg/uslugi/dokumenten-portal/

Център за административно обслужване на Министерство на земеделието и храните:

адрес: гр. София, бул. "Христо Ботев" № 55, п. к. 1040

ел. адрес: edelovodstvo@mzh.government.bg  

тел. 02/ 985 11 383 и 02/ 985 11 384 

Телефоните са стационарни, платени съгласно тарифата на оператора, който потребителят използва.

Работно време: от 9:00 до 17:30 ч., без прекъсване.

Осигурен е достъп за хора с увреждания.

ТАКСА: ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГАТА НЕ СЕ ПРЕДВИЖДА ТАКСА 

СРОК: В четиримесечен срок от подаване на заявлението с приложените документи министърът на земеделието и храните със заповед признава или отказва да признае асоциацията на организации на производители на плодове и зеленчуци.

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: До промяна в действащите нормативни актове

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: Съответния административен съд

Орган, пред който се обжалва индивидуален административен акт: Съответният компетентен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

АКО В ПОСОЧЕНИЯ СРОК НЕ ПОЛУЧИТЕ ИСКАНАТА ОТ ВАС УСЛУГА,  МОЖЕТЕ ДА ПОДАДЕТЕ СИГНАЛ ДО ИНСПЕКТОРАТА В МИНИСТЕРСТВОТО

Отказ може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок.

Образец на заявление


DOCX файл, 20,8 KB, качен на 24.06.2024 docx document