Върни се горе

ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА РАСТЕНИЯ  ОТ РОДА НА КОНОПА (КАНАБИС), СЪС СЪДЪРЖАНИЕ ПОД 0,3 ТЕГЛОВНИ ПРОЦЕНТА НА ТЕТРАХИДРОКАНАБИНОЛ, ОПРЕДЕЛЕНО В ЛИСТНАТА МАСА, ЦВЕТНИТЕ И ПЛОДНИТЕ ВРЪХЧЕТА

НОРМАТИВНА УРЕДБА:

Наредба № 1 от 12 март 2018 г. за условията и реда за издаване на разрешение за отглеждане на растения от рода на конопа (канабис), предназначени за влакно, семена за фураж и храна и семена за посев,  със съдържание под 0,3 тегловни процента на тетрахидроканабинол, определено в листната маса, цветните и плодните връхчета, за търговия и контрол;

Чл. 29, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите


ВИЕ ТРЯБВА ДА СЕ ОБЪРНЕТЕ КЪМ:  Министерството на земеделието и храните (МЗХ)

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО:

  • На гише „Деловодство” в центъра за административно обслужване на министерството:

- Заявление  по образец (Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1) и:

- декларация от заявителя, а когато заявител е юридическо лице – и от членовете на управителните му органи, че не са осъждани за престъпление по чл. 242 – 242а и/или по чл. 354а - чл. 354в от Наказателния кодекс; когато заявителят е гражданин или е регистриран в друга държава, се прилага легализиран превод на документ за съдебния му статус;
нотариално заверено пълномощно, когато документите се подават от упълномощено лице.


Начини на заявяване на услугата:

- на място в Центъра за административно обслужване;
- чрез лицензиран пощенски оператор.
- Министерството предоставя възможност за заявяване на административни услуги, подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез:

1. Документен портал: https://www.mzh.government.bg/bg/uslugi/dokumenten-portal/

2. Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) : https://edelivery.egov.bg/

3. Официалната електронна поща на МЗХ: edelovodstvo@mzh.government.bg

 

Начини на получаване на резултатите от услугата:

- на място в Центъра за административно обслужване;
- чрез лицензиран пощенски оператор.
- Електронен адрес за предложения: edelovodstvo@mzh.government.bg

Център за административно обслужване

Адрес: гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 55, п.к. 1040

ел. адрес: edelovodstvo@mzh.government.bg

тел. 02/985 11 383 и 02/ 985 11 384

Телефоните са стационарни, платени съгласно тарифата на оператора, който потребителят използва.

Работно време: от 9:00 до 17:30 ч., без прекъсване

Осигурен е достъп за хора с увреждания

ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГАТА НЕ СЕ ЗАПЛАЩА ТАКСА 

В СРОК ОТ ТРИ МЕСЕЦА НИЕ ЩЕ ВИ ПРЕДОСТАВИМ: Разрешение  за срок от три години за отглеждане и/или семепроизводство на растения от рода на конопа или заповед за отказ.

След получаване на разрешението, Вие сте длъжен:

  • за всяко засяване да уведомявате Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол за взимането на проби, съгласно чл. 15, ал. 1 от Наредба № 1/2018 г., 10 дни преди началото на цъфтежа на растенията.
  • да представяте в МЗХ документите и справките по чл. 9, както следва:
  • в срок до 30 юни:

- етикетите от опаковката на семената ежегодно;
- документи, удостоверяващи качеството на посевния материал;
- документ за търговия на семена внос от трети страни, съгласно чл. 58, ал. 9 от Закона за посевния и посадъчен материал;
- документ от акредитирана лаборатория, доказващ, че съдържанието на тетрахидроканабинол в растенията, от които са добити семената, не надвишава 0,3 тегловни процента при внос на семена за посев от трети страни;
- в 10-дневен срок от всяко засяване – справка по образец за количествата засети семена на открити и закрити площи (Приложение № 3);
- в 10-дневен срок след прибиране на растенията от всяка реколта – декларация по образец за вида и количеството на продукцията от конопени растения и/или семена, получена от засетите открити и закрити площи, и за местонахождението на складовите помещения (Приложение № 4);
- в 10-дневен срок след реализиране на продукцията от растенията и/или семената от тях – заверено копие на разходооправдателен документ за продадените количества от всяка реколта на търговец и/или преработвател.

ЗАПОВЕДТА ЗА ОТКАЗ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ СЕ СЪОБЩАВА И ПОДЛЕЖИ НА ОСПОРВАНЕ ПО РЕДА НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС.

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: 3 години

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: Министър на земеделието и храните

Орган, пред който се обжалва индивидуалния административен акт: Върховен административен съд