Върни се горе

Нормативна уредба

  • Чл. 24, ал. 1, чл. 24в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ);
  • Чл. 47, ал. 14 до ал. 23 включително от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ).

Към кого да се обърнете

Министерството на земеделието, храните и горите.

Необходими документи и начин на подаване

Вие трябва да подадете искане (в свободен текст) до министъра на земеделието, храните и горите, чрез съответната Областна дирекция „Земеделие”, придружено с документите по чл. 47, ал. 16 от ППЗСПЗЗ.

Начини на заявяване на услугата:

  • на място в Центъра за административно обслужване;
  • чрез лицензиран пощенски оператор.

Министерството предоставя възможност за заявяване на административни услуги, подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез:

1. Документен портал: https://www.mzh.government.bg/bg/uslugi/dokumenten-portal/

2. Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) : https://edelivery.egov.bg/

3. Официалната електронна поща на МЗХГ: edelovodstvo@mzh.government.bg

 

Начини на получаване на резултатите от услугата:

  • на място в Центъра за административно обслужване;
  • чрез лицензиран пощенски оператор.

Електронен адрес за предложения: edelovodstvo@mzh.government.bg

Център за административно обслужване

Адрес: гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 55, п.к. 1040

ел. адрес: edelovodstvo@mzh.government.bg

тел. 02/985 11 383 и 02/ 985 11 384

Работно време: от 9:00 до 17:30 ч., без прекъсване

Центровете за административно обслужване на Областните дирекции „Земеделие“ може да намерите на  следния електронен адрес: https://www.mzh.government.bg/bg/ministerstvo/vtorostepenni-razporediteli/

Таксa

За извършване на услугата не се предвижда такса.

Резултат

Ние ще Ви предоставим: 

  • Предварително съгласие на Министъра на земеделието, храните и горите за възлагане изработването на подробен устройствен план;
  • Заповед на министъра на земеделието, храните и горите за учредяване право на строеж и/или учредяване на сервитут след влизане в сила на подробния устройствен план;
  • Договор, след заплащане стойността на правото на строеж, определена по реда на чл. 24, ал. 13 от ЗСПЗЗ или за учредяване на сервитут върху земи от държавния поземлен фонд.