Върни се горе

Нормативна уредба

  • Чл. 24, ал. 1, чл. 24в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ);
  • Чл. 47, ал. 14 до ал. 23 включително от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ).

Към кого да се обърнете

Министерството на земеделието, храните и горите.

Необходими документи и начин на подаване

Вие трябва да подадете искане (в свободен текст) до министъра на земеделието, храните и горите, чрез съответната Областна дирекция „Земеделие”, придружено с документите по чл. 47, ал. 16 от ППЗСПЗЗ.

Начини на заявяване на услугата:

  • на място в Центъра за административно обслужване;
  • чрез лицензиран пощенски оператор.

Министерството предоставя възможност за заявяване на административни услуги, подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез:

1. Документен портал: https://www.mzh.government.bg/bg/uslugi/dokumenten-portal/

2. Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) : https://edelivery.egov.bg/

3. Официалната електронна поща на МЗХГ: edelovodstvo@mzh.government.bg

Начини на получаване на резултатите от услугата:

  • на място в Центъра за административно обслужване;
  • чрез лицензиран пощенски оператор.

Електронен адрес за предложения: edelovodstvo@mzh.government.bg

Център за административно обслужване

Адрес: гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 55, п.к. 1040

ел. адрес: edelovodstvo@mzh.government.bg

тел. 02/985 11 383 и 02/ 985 11 384

Работно време: от 9:00 до 17:30 ч., без прекъсване

Центровете за административно обслужване на Областните дирекции „Земеделие“ може да намерите на  следния електронен адрес: https://www.mzh.government.bg/bg/ministerstvo/vtorostepenni-razporediteli/

Таксa

За извършване на услугата не се предвижда такса.

Резултат

Ние ще Ви предоставим: 

  • Предварително съгласие на Министъра на земеделието, храните и горите за възлагане изработването на подробен устройствен план;
  • Заповед на министъра на земеделието, храните и горите за учредяване право на строеж и/или учредяване на сервитут след влизане в сила на подробния устройствен план;
  • Договор, след заплащане стойността на правото на строеж, определена по реда на чл. 24, ал. 13 от ЗСПЗЗ или за учредяване на сервитут върху земи от държавния поземлен фонд.

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

- За учредяване право на строеж върху имот от държавния поземлен фонд, съгласно чл. 47, ал. 20 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, министърът на земеделието, храните и горите издава заповед, със срок на действие – до сключване на договор, след заплащане стойността на правото на строеж.

- За учредяване право на сервитут върху имот от държавния поземлен фонд, съгласно чл. 47, ал. 21 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, министърът на земеделието, храните и горите издава заповед, със срок на действие – до сключване на договор, след заплащане на обезщетение за учредяване на сервитута.

- При предоставяне на концесия за добив на подземни богатства, в концесионната площ на която попадат имоти от държавния поземлен фонд, съгласно чл. 47, ал. 24 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, министърът на земеделието, храните и горите издава заповед за учредяване на вещно право на ползване, със срок на действие – до сключване на договор, след заплащане на стойността на правото на ползване.

Орган осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата: Заповедта на министъра на земеделието, храните и горите подлежи на съдебен контрол

Орган пред, който се обжалва индивидуалния административен акт: Заповедта на министъра на земеделието, храните и горите се обжалва пред Върховния административен съд

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата: Заповедта на министъра на земеделието, храните и горите се обжалва по реда на АПК, в 14-дневен срок от уведомлението.