23.05.2024


All news

02.12.2019 г.

02.12.2019 г.

От днес, 02 декември 2019 г., (понеделник), земеделските стопани ще могат да проверят дали заявените от тях площи попадат изцяло или частично в обхвата на проекта на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2019

February 12, 2019

Заповед № РД-04-44/20.05.2024г. на директора на ОД "Земеделие" - София област за обявяване на настъпването на пожароопасен сезон за 2024 г., във всички земеделски територии в София област, считано от 05.06.2024 г. до 31.10.2024 година. 68.73 KB
Г Р А Ф И К за дейността на служителите от ОД „Земеделие“ - София област за извършване на ГТП на ЗГТ през м. 06. 2024 г. 161.23 KB
Г Р А Ф И К за дейността на служителите от ОД „Земеделие“ - София област за извършване на ГТП на ЗГТ през м. 05. 2024 г. 452.79 KB
Заповед № РД-04-33/08.04.2024 г. на директора на ОД „Земеделие“ – София област за определяне на класираните на първо и второ място участници в общ търг, обявен по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ за ПИ10029.913.25 по КККР на с. Вакарел. 65.39 KB
Г Р А Ф И К за дейността на служителите от ОД „Земеделие“ - София област за извършване на ГТП на ЗГТ през м. 04. 2024 г. 80.59 KB
Протокол за допълнение към протокола от 16.02.2024 г. за резултатите от проведен търг, обявен по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ със Заповед № РД-04-4/10.01.2024 г, за поземлен имот с идентификатор 10029.913.25 по КККР на с. Вакарел, общ. Ихтиман. 65.24 KB
Протокол от 16.02.2024 г. за резултатите от проведен търг, обявен по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ със Заповед № РД-04-4/10.01.2024 г, за поземлен имот с идентификатор 10029.913.25 по КККР на с. Вакарел, общ. Ихтиман. 67.92 KB
Г Р А Ф И К за дейността на служителите от ОД „Земеделие“ - София област за извършване на ГТП на ЗГТ през м. 03. 2024 г. 79.09 KB
Г Р А Ф И К за дейността на служителите от ОД „Земеделие“ - София област за извършване на ГТП на ЗГТ през м. 02. 2024 г. 70.46 KB
Заповед №РД-04-4/10.01.2024 г. на директора на Областна дирекция "Земеделие" - София област за откриване на процедура за провеждане на общ търг с тайно наддаване по реда на чл.27, ал.8, изречение второ от ЗСПЗЗ, за придобиване право на собственост върху имот с идентификатор 10029.913.25 по КККР на с. Вакарел, общ. Ихтиман. 2.09 MB
Г Р А Ф И К за дейността на служителите от ОД „Земеделие“ - София област за извършване на ГТП на ЗГТ през м. 11. 2023г. 80.02 KB
Г Р А Ф И К за дейността на служителите от ОД „Земеделие“ - София област за извършване на ГТП на ЗГТ през м. 10. 2023г. 82.52 KB
Протокол по чл. 37и, ал. 10 от ЗСПЗЗ и във връзка с чл. 100 ал. 8 от ППЗСПЗЗ 347.86 KB
Заповед № РД-04-91 от 19.06.2023 г. на директора на ОД "Земеделие" - София област за обявяване на настъпването на пожароопасен сезон за 2023 г.,във всички земеделски територии в София област, считано от 19.06.2023 г. до 30.10.2023 г. 735.07 KB
Г Р А Ф И К за дейността на служителите от ОД „Земеделие“ - София област за извършване на ГТП на ЗГТ през м. 07. 2023г. 81.42 KB
Г Р А Ф И К за дейността на служителите от ОД „Земеделие“ - София област за извършване на ГТП на ЗГТ през м. 06. 2023г. 81.74 KB
Г Р А Ф И К за дейността на служителите от ОД „Земеделие“ - София област за извършване на ГТП на ЗГТ през м. 05. 2023г. 79.22 KB
Протокол от 21.04.2023 г. за класиране в търг с тайно наддаване за придобиване правото на собственост по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ, за ПИ с идентификатор 58548.267.68 по КККР на с. Продановци, община Самоков, Софийска област. 102.50 KB
Покана за избор на лицензиран оценител, със свидетелство за правоспособност за извършване на дейности по кадастър, за отразяване на парцеларния план в кадастралната карта на с. Долни Окол. 392.09 KB
Заповед РД 04-45-1/21.03.2023 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие”- София област за допълнение към Заповед РД-04-45/15.03.2023г. на директор на Областна дирекция „Земеделие”- София област за откриване на търг по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ, за поземлен имот с идентификатор 58548.267.68 по КККР на с. Продановци, община Самоков, Софийска област. 302.89 KB
Г Р А Ф И К за дейността на служителите от ОД „Земеделие“ - София област за извършване на ГТП на ЗГТ през м. 04. 2023г. 79.59 KB
Заповед №РД-04-45/15.03.2023г. за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за придобиване правото на собственост по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ, за ПИ с идентификатор 58548.267.68 по КККР на с. Продановци, община Самоков, Софийска област. 1.74 MB
Заповед № РД-04-37/22.02.2023 г. на директора на ОД „Земеделие“ – София област за Одобрение на: Изменение на парцеларен план, прието с Протокол от 02.02.2023г., засягащ стопански двор на организациите по §12 в с. Вакарел, м. „Зубевица“, общ. Ихтиман. 64.15 KB
Заповед № РД-04-36/22.02.2023 г. на директора на ОД „Земеделие“ – София област за Одобрение на: Изменение на парцеларен план, прието с Протокол от 02.02.2023г., засягащ стопански двор на организациите по §12 в с. Пауново, м. „Кудийска ливада“, общ. Ихтиман. 64.60 KB
Заповед № РД-04-35/22.02.2023 г. на директора на ОД „Земеделие“ – София област за Одобрение на: Изменение на парцеларен план, прието с Протокол от 02.02.2023г., засягащ стопански двор на организациите по §12 в с. Боерица, м. „Байрам кър“, общ. Ихтиман. 86.50 KB
Заповед № РД-04-34/22.02.2023 г. на директора на ОД „Земеделие“ – София област за Одобрение на: Плана на новообразуваните имоти, приет с Протокол от 02.02.2023г., засягащ стопански двор на организациите по §12 в с. Антон, м. „Над селото“, общ. Антон. 88.00 KB
Г Р А Ф И К за дейността на служителите от ОД „Земеделие“ - София област за извършване на ГТП на ЗГТ през м. 03. 2023г. 78.61 KB
Г Р А Ф И К за дейността на служителите от ОД „Земеделие“ - София област за извършване на ГТП на ЗГТ през м. 02. 2023г. 80.24 KB
Г Р А Ф И К за дейността на служителите от ОД „Земеделие“ - София област за извършване на ГТП на ЗГТ през м. 11. 2022г. 79.47 KB
Декларация за произведено количество зърно - обикновена пшеница, твърда пшеница, ечемик, ръж, овес, тритикале и рапица до 30.09.2022г. 18.25 KB
Г Р А Ф И К за дейността на служителите от ОД „Земеделие“ София област за извършване на ГТП на ЗГТ през м. ОКТОМВРИ 2022г. 79.85 KB
Заповед № РД09-858/ 28.07.2022 г., на министъра на земеделието, с която се добавя точка четвърта в Заповед № РД09-847/22.07.2022 г. във връзка с пожарите и забраната за косене. 121.63 KB
Заповед РД 09-847/22.07.2022 г. за забрана за косене на тревата, машинно почистване (мулчиране), включително и почистване на храсти през периода от 25-07-2022г. до 07-08-2022г. вкл. 126.89 KB
Г Р А Ф И К за дейността на служителите от ОД „Земеделие“ София област за извършване на ГТП на ЗГТ през м. ЮЛИ 2022г. 80.90 KB
Писмо с вх. рег. индекс № 12 – 3318 от 10.06.2022г, заведено в Министерство на земеделието от Агенцията по геодезия, картография и кадастър за одобрена кадастрална карта и кадастрален регистър на землище Чавдар, общ. Пирдоп, Софийска област, и приложение 154.62 KB
Заповед на Директора на ОД "Земеделие" - София област относно пожароопасен сезон за 2022 година във всички земеделски територии в Софийска област, считано от 15.06.2022 г. до 30.10.2022 година 68.88 KB
Г Р А Ф И К за дейността на служителите от ОД „Земеделие“ София област за извършване на ГТП на ЗГТ през м. ЮНИ 2022г. 80.81 KB
„Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на COVID-19“ за 2022 15.29 KB
Г Р А Ф И К за дейността на служителите от ОД „Земеделие“ София област за извършване на ГТП на ЗГТ през м. МАЙ 2022г. 79.01 KB
Г Р А Ф И К за дейността на служителите от ОД „Земеделие“ София област за извършване на ГТП на ЗГТ през м. АПРИЛ 2022г. 79.79 KB
НАРЪЧНИК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ / КАМПАНИЯ 2022 / 852.82 KB
От 17 февруари до 11 март 2022 г. животновъдите кандидатстват за помощ „de minimis” в отдел „ПСМП” към областните дирекции на ДФЗ 96.00 KB
Подаване на декларация за произведено количество зърно – слънчоглед, царевица и соя до 30.11.2021г. 20.40 KB
Г Р А Ф И К за дейността на служителите от ОД „Земеделие“ София област за извършване на ГТП на ЗГТ през м. ОКТОМВРИ 2021г. 81.25 KB
Подаване на декларации за произведено количество зърно - обикновена пшеница, твърда пшеница, ечемик, ръж, овес, тритикале и рапица до 30.09.2021г. 18.26 KB
Г Р А Ф И К за дейността на служителите от ОД „Земеделие“ София област за извършване на ГТП на ЗГТ през м. СЕПТЕМВРИ 2021г. 79.65 KB
ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ НА ГРАФИЧНАТА ЧАСТ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЯ 71.95 KB
Заповед на Директора на ОД "Земеделие" - София област относно пожароопасен сезон за 2021 година във всички земеделски територии в Софийска област, считано от 15.06.2021 г. до 31.10.2021 година 68.21 KB
Г Р А Ф И К за дейността на служителите от ОД „Земеделие“ София област за извършване на ГТП на ЗГТ през м. ЮНИ 2021г. 82.35 KB
Г Р А Ф И К за дейността на служителите от ОД Земеделие“ София област за извършване на ГТП на ЗГТ през м. МАЙ 2021г. 75.26 KB
Г Р А Ф И К за дейността на служителите от ОД „Земеделие“ София област за извършване на ГТП на ЗГТ през м. АПРИЛ 2021 78.49 KB
Заповед № РД 46-102/24.02.2021 г. на министъра на земеделието, храните и горите за обявяване на свободните имоти от ДПФ с НТП пасища, мери и ливади за стопанската 2021/2022 година на територията на област София област и Приложение №1 към Заповедта 132.90 KB
Г Р А Ф И К за дейността на служителите от ОД „Земеделие“ София област за извършване на ГТП на ЗГТ през м. МАРТ 2021 80.04 KB
заповедта за утвърждаване на декларациите, заедно с образците на самите декларации 123.85 KB
От 2 февруари до 15 февруари 2021 година земеделските стопани кандидатстват по схемата de minimis за изхранване на животни. 67.29 KB
Държавна помощ за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери в резултат на природни бедствия 66.85 KB
Г Р А Ф И К за дейността на служителите от ОД „Земеделие“ София област за извършване на ГТП на ЗГТ през м. ФЕВРУАРИ 2021г. 86.65 KB
Правилно прилагане на ветеринарномедицинските продукти в пчеларството 3.44 MB
Г Р А Ф И К за дейността на служителите от ОД Земеделие“ София област за извършване на ГТП на ЗГТ през м. Януари 2021 г. 85.10 KB
Подаване на декларации за произведено количество зърно - царевица за зърно и слънчоглед 14.50 KB
Г Р А Ф И К за дейността на служителите от ОД Земеделие“ София област за извършване на ГТП на ЗГТ през м. НОЕМВРИ 2020г. 79.07 KB
Изготвен проект на заповед за обявяване на защитена зона от мрежа „Натура 2000“, определена за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна - Защитена зона BG0000304 „Голак“ 512.67 KB
Изготвен проект на заповед за обявяване на защитена зона от мрежа „Натура 2000“, определена за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна - Защитена зона BG0000166 „Врачански Балкан“ 529.82 KB
Изготвен проект на заповед за обявяване на защитена зона от мрежа „Натура 2000“, определена за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна - Защитена зона BG0000374 „Бебреш“ 591.76 KB
Г Р А Ф И К за дейността на служителите от ОД "Земеделие“ София област за извършване на ГТП на ЗГТ през м. ОКТОМВРИ 2020г. 66.97 KB
Подаване на декларации за произведено количество зърно - обикновена пшеница, твърда пшеница, ечемик, ръж, овес, тритикале и рапица 13.72 KB
Г Р А Ф И К за дейността на служителите от ОД „Земеделие“ София област за извършване на ГТП на ЗГТ през м. СЕПТЕМВРИ 2020г. 76.41 KB
Земеделските стопани могат да подават заявления за подпомагане по подмярка 21.1 "Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани COVID 1” и подмярка 21.2 "Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани COVID 2" от 19 август до 21 септември 2020 г. Заявленията ще се приемат в общинските служби по земеделие. 85.06 KB
От 19 август стопаните кандидатстват по de minimis за плодове, зеленчуци, маслодайна роза и винени лозя 84.24 KB
Теренни проверки 2020 заповед РД-09-655/17.08.2020 г. 1.05 MB
От 11 август до 24 август 2020 г. в областните дирекции на ДФЗ ще се приемат документи по схемата "de minimis" на регистрираните по Наредба № 3 от 1999 г. земеделски стопани, отглеждащи пчелни семейства през 2020 г. 1.76 MB
От 11 август до 24 август 2020 г. в отдел "ПСМП" на областните дирекций на ДФЗ ще се приемат документи по схемата "de minimis" на регистрираните по Наредба № 3 от 1999 г. земеделски стопани, отглеждащи крави и/или юници, и/или биволи, овце-майки и/или кози-майки. 2.02 MB
Настъпването на пожароопасен сезон на територията на София област 90.72 KB
Г Р А Ф И К за дейността на служителите от ОД "Земеделие“ София област за извършване на ГТП на ЗГТ през м. АВГУСТ 2020г. 74.24 KB
01.07.2020 Окончателно разпределение на пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд на собственици на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни в Софийска област за стопанската 2020/2021г. 91.51 KB
Г Р А Ф И К за дейността на служителите от ОД Земеделие“ София област за извършване на ГТП на ЗГТ през м. ЮЛИ 2020г. 75.61 KB
Г Р А Ф И К за дейността на служителите от ОД Земеделие“ София област за извършване на ГТП на ЗГТ през м. ЮНИ 2020г. 81.20 KB
Информация за ЗС 19.08 KB
COVID-19 и текущата кампания по регистрация/пререгистрация на земеделски стопани, съгласно Наредба № 3/1999 г. 75.67 KB
ДФ „Земеделие“ продължава да извършва плащанията по схемите и мерките за директни плащания за Кампания 2019, съгласно публикувания индикативен график . 79.52 KB
Въвеждане на ограничителни мерки във връзка с разпространението на COVID-19 76.40 KB
З А П О В Е Д №РД-04-49 гр. София 16.03.2020 г. 72.27 KB
Окончателен за 2020 г. слой „Постоянно затревени площи", част от Системата за идентификация на земеделските парцели, актуализиран след разглеждане на подадени заявления по реда на чл. 16з, ал. 1 от Наредба №105 от 22 август 2006 г. 131.82 KB
Окончателен специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане" за Кампания 2019 като част от Система за идентификация на земеделските парцели, който е актуализиран за 2019 г. чрез дешифрация на нова цифрова ортофотокарта на страната по самолетно и сателитно заснемане от 2019 г.; отразяване на резултатите от теренни проверки извършени през годината от страна на Технически инспекторат на Държавен фонд „Земеделие" - Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) и областните и общински структури на Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ), както и чрез проверка на получени възражения срещу обхвата на проекта на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане", одобрен със Заповед №РД 46-485 от 27.11.2019 г. на министъра на земеделието, храните и горите. 212.30 KB
Срокът за вписване на тютюнопроизводителите в регистъра по чл. 4, ал. 2 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия за реколта 2020 г., е удължен до 30 април 2020 г. 71.43 KB
Кампания „Директни плащания 2020“ - график и адреси ОСЗ 20.24 KB
Наръчник за кандидатстване кампания 2020 г. 382.21 KB
Заповед № РД 46-90/26.02.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите за обявяване на свободните имоти от ДПФ с НТП пасища, мери и ливади за стопанската 2020/2021 година на територията на област София област 110.99 KB
Приложение № 1 към Заповед № РД 46-90/26.02.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите за обявяване на свободните имоти от ДПФ с НТП пасища, мери и ливади за стопанската 2020/2021 година 17.18 KB
Регистрация и актуализация на регистриращите се земеделски стопани в официалния регистър по фитосанитарен контрол 10.45 KB
График за дейноста на служителите от ОД "З" София област за извършване на ГТП на ЗГТ през месец ФЕВРУАРИ 2020 г. 3.23 MB
График на служителите от ОД "Земеделие" - София област за извършване на ГТП на ЗГТ през месец 01 2020 г. 85.13 KB
Наредба № 23 от 29 декември 2015 г. за условията и реда за мониторинг на пазара на зърно. 123.46 KB
Декларация за количеството произведено зърно прил. 3 чл. 14, ал. 1 17.62 KB
Декларация за преработеното количество зърно чл. 19, ал.1 16.10 KB
Заповед РД 46-485/27.11.2019 - Проект на слой ПДП 2019 258.88 KB
От днес, 02 декември 2019 г., (понеделник), земеделските стопани ще могат да проверят дали заявените от тях площи попадат изцяло или частично в обхвата на проекта на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2019. 1.46 KB
График за дейноста на служителите от ОД "Земеделие" София област за извършване на ГТП на ЗГТ през м. 12 2019 г. 3.31 MB
График на служителите от ОД "Земеделие" - София област за извършване на ГТП на ЗГТ през месец 11 2019 г. 67.03 KB
Приложение към писмо с вх. рег.индекс №587/16.10.2019г. от Агенцията по геодезия, картография и кадастър с приложен списък на землища с одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри 48.50 KB
Писмо с вх. рег.индекс № 12 – 4587 от 16.10.2019г. заведено в Министерство на земеделието, храните и горите от Агенцията по геодезия, картография и кадастър с приложен списък на землища с одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри 125.47 KB
От 7 до 18 октомври 2019 г. пчеларите могат да кандидатстват за държавна помощ de minimis в областните дирекции на ДФ „Земеделие“. 367.83 KB
От 1 октомври 2019 г. започва приемът на документи за компенсации от природни бедствия за 2019 г. 16.25 KB
График на служителите от ОД "Земеделие" - София област за извършване на ГТП на ЗГТ през месец 10 2019 г. 3.56 MB
Провеждане на пробно преброяване на земеделските стопанства през 2019 година от МЗХГ 3.73 MB
Физизически блокове за проверка София-област, кампания 2019 година по общини. 124.21 KB
Информация за биологичните оператори и подизпълнители. 111.25 KB
Заповед РД-09-790 на Министъра на Земеделието , храните и горите. Теренни проверки 2019 г. 1.27 MB
График за дейноста на служителите от ОД "Земеделие" София област за извършване на ГТП на ЗГТ през м. Септември 2019 г. 2.38 MB
"Областна дирекция "Земеделие" София област открива процедура за провеждане на търг /първа тръжна сесия/ с тайно наддаване за отдаване под аренда на свободните земеделски земи от Държавния поземлен фонд /ДПФ/ в София област за отглеждане на едногодишни полски култури за срок от 10 /десет/ стопански години, считано от 2019/2020 стопанска година. Обект на търга са земите от ДПФ, подробно описани по общини, землища, имоти, начин на трайно ползване, форма на отдаване, срок за предоставяне и начална тръжна цена в приложение, което е неразделна част от настоящата заповед. 144.90 KB
Сформиране на Областен Консултативен съвет по плодове и зеленчуци 63.97 KB
Информация за Африканска Чума по свинете 21.55 KB
На 12.07.2019г. се проведе извънредно заседание на „Съвета за развитие на животновъдството в Софийска област” 45.00 KB
График за дейноста на служителите от ОД "Земеделие" София област за извършване на ГТП на ЗГТ през м. Август 2019 г. 1.40 MB
СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ И ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ 17.89 KB
Сформиране на Консултативен съвет по плодове и зеленчуци 24.50 KB
Извънредно заседание на Съвета за развитие на животновъдството в Софийска област 25.00 KB
От 28 юни до 15 юли 2019 г. ще се приемат документи по схемата de minimis, одобрена с Решение на Управителния съвет на ДФ „Земеделие“. Документите се подават лично или чрез упълномощено лице в областните дирекции на Фонда по постоянен адрес за физическите лица и по адрес на управление за юридическите лица. 59.00 KB
От 28 юни до 15 юли 2019 г. ще се приемат документи по схемата de minimis, одобрена с Решение на Управителния съвет на ДФ „Земеделие“. Документите се подават лично или чрез упълномощено лице в областните дирекции на Фонда по постоянен адрес за физическите лица и по адрес на управление за юридическите лица. 2.15 MB
От 28 юни до 15 юли 2019 г. ще се приемат документи по схемата de minimis, одобрена с Решение на Управителния съвет на ДФ „Земеделие“. Документите се подават лично или чрез упълномощено лице в областните дирекции на Фонда по постоянен адрес за физическите лица и по адрес на управление за юридическите лица. 63.00 KB
График на служителите от ОД "Земеделие" - София област за извършване на ГТП на ЗГТ през месец 07 2019 г. 721.08 KB
График на служителите от ОД "Земеделие" - София област за извършване на ГТП на ЗГТ през месец 06 2019 г. 1.23 MB
График на служителите от ОД "Земеделие" - София област за извършване на ГТП на ЗГТ през месец 05 2019 г. 1.16 MB
Списък на землища с одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри 144.13 KB
Директни плащания 2019 - Наръчник за кандидатстване 616.02 KB
Oдобрено изменение на парцеларен план на стопански двор в землището на с. Цацаровци, общ. Драгоман, Софийска област. 61.93 KB
График на служителите от ОД "Земеделие" - София област за извършване на ГТП на ЗГТ през месец 04 2019 г. 663.69 KB
ГОДИШЕН ОТЧЕТЗА ПОСТЪПИЛИ И ОБРАБОТЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ДОИ) В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – СОФИЯ ОБЛАСТ ЗА 2018 г. 73.37 KB
График за провеждане на срещи през месец март със земеделски стопани от София област във връзка с кампания „Директни плащания” 2019 г. 62.00 KB
Декларация за зърнопреработвателни предприятия по вид и количество през съответното тримесечие. 2.46 MB
.Наръчник за директни плащания за 2019 г. 616.02 KB
Одобрени са окончателния специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане” за Кампания 2018 и окончателен слой „Постоянно затревени площи“ 18.27 KB
З А П О В Е Д №РД 09-229/01.03.2019 година. Oкончателен специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане” извършване на финална оторизация и плащания на площ за 2018 година, както и прием на заявления за подпомагане през 2019 година. 212.58 KB
З А П О В Е Д №РД 09-230/01.03.2019 година.Oкончателен за 2019 г. слой „Постоянно затревени площи” 945.81 KB
График на служителите от ОД "Земеделие" - София област за извършване на ГТП на ЗГТ през месец 03 2019 г. 4.76 MB
Приложение № 1 към Заповед № РД 46-88/27.02.2019 г. на министъра на земеделието, храните и горите за обявяване на свободните имоти от ДПФ с НТП пасища, мери и ливади за стопанската 2019/2020 година 18.43 KB
Заповед № РД 46-88/27.02.2019 г. на министъра на земеделието, храните и горите за обявяване на свободните имоти от ДПФ с НТП пасища, мери и ливади за стопанската 2019/2020 година на територията на област София област 113.80 KB
Размер на средното годишно рентно плащане за землищата от София област за стопанската 2019/2020г. година в левове на декар. 221.28 KB
График на служителите от ОД "Земеделие" - София област за извършване на ГТП на ЗГТ през месец 02 2019 г. 39.74 MB
Заповед РД 46-504 / 12.12.2018 - Проект на слой ПДП 2018 247.85 KB
Земеделските стопани могат да се запознаят с обхвата на проекта на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2018 г 16.42 KB
Областна дирекция "Земеделие" София област, съобщава на всички заинтересовани, че заседанията на комисиите по чл.37ж от ЗСПЗЗ е съгласно приложения график" 77.88 KB
График на служителите от ОД "Земеделие" - София област за извършване на ГТП на ЗГТ през месец 11 2018 г. 78.47 KB
Подаване на декларации и заявления по чл.69 и 70 от ППЗСПЗЗ. 23.50 KB
График на служителите от ОД "Земеделие" - София област за извършване на ГТП на ЗГТ през месец 10 2018 г. 772.32 KB
Парцели за проверка. 9.87 MB
Заповед № РД-12-410/22.08.2018 г. 3.89 MB
Прекратяване на тръжна процедура, открита по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ, обявена с т. I от Заповед № РД-12-42 от 13.03.2018 г. на директора на ОД „Земеделие“ - София област, относно имот № 03767.18.168 с площ от 1,347 дка, находящ се в землището на с. Белчин, общ. Самоков, Софийска област, до прекратяване на съдебните действия с влязло в сила решение 322.56 KB
График за дейността на служителите от ОД „Земеделие“ София област за извършване на ГТП на ЗГТ през м. СЕПТЕМВРИ 2018г. 78.90 KB
Заповед № РД 09-757 от 10.08.2018 г. на министъра на земеделието, храните и горите за стартиране на специализирани проверки на физически блокове заявени за подпомагане за кампания 2018 г. 1.14 MB
З А П О В Е Д № РД-12-84 за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, поради повишаване на опасността от възникване на пожари в селското стопанство и с цел подобряване на превантивната дейност и намаляване до минимум на вредните последствия и щетите от тях 81.00 KB
Протокол от 01.08.2018 г. от проведен търг за имоти частна- държавна собственост по реда чл. 27 ал. 8 от ЗСПЗЗ за землищата на с. Антон и с. Горни Окол. 1.86 MB
Указания за прилагане на схема за държавна помощ с рег. ном. SA 46425 "Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство" за 2018 г. 34.21 KB
Правила за регистрация на договорите за наем и за аренда на земеделска земя в общинските служби по земеделие 22.19 KB
Съобщение за подаване на заявление за пропаднали площи 23.00 KB
График за посещение на място на КТИ за месец август 2018г. 78.59 KB
Заповед за спиране на търг за продажба на имот по реда чл.28, ал.8 от ЗСПЗЗ, находящ се в с. Рельово, общ. Самоков 81.00 KB
81.00 KB
Заповед за процедура за провеждане на общ търг с тайно наддаване по реда на чл.27, ал.9 от ЗСПЗЗ за имот в с. Бели Искър, общ. Самоков 122.00 KB
заповед за класиране на кандидатите от проведен търг по реда на чл.27 ал.8 от ЗСПЗЗ за имот , находящ се в с.Белчин община Самоков 82.50 KB
Протокол по чл.37и, ал.10 от ЗСПЗЗ, за окончателно разпределение на ПМЛ от ДПФ на собственици на животновъдни обекти 123.50 KB
Заповед РД-12-112/26.06.2018г. Откриване процедура за провеждане на общ търг с тайно наддаване 1.44 MB
З А П О В Е Д № РД-12-110 София, 25.06.2018 г. За възобновяване тръжната процедура открита по реда на чл. 27, ал. 8 78.00 KB
З А П О В Е Д № РД-12-102 София, 08.06.2018 г. за откривам процедура за провеждане на търг с тайно наддаване и заявление 1.40 MB
ДЕКЛАРАЦИЯ Ha основание параграф 10 ал.1 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗСПЗЗ /ДВ.бр.42/22.05.2018 г./ 14.15 KB
ЗАКОН ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ изм. и доп. ДВ. бр.42 от 22 Май 2018г. 905.39 KB
ЗАКОН ЗА АРЕНДАТА В ЗЕМЕДЕЛИЕТО изм. ДВ. бр.42 от 22 Май 2018г. 147.68 KB
График КТИ за месец Юни 76.45 KB
График КТИ за месец Май 76.17 KB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" - София област 101.50 KB
На Вниманието на гроздопроизводителите, лозарските стопанства, вино и оцетопроизводителите!!! 13.93 KB
График КТИ 04.2018г. 238.20 KB
Заповед РД-12-42/13.03.2018г. на Директора на ОД“Земеделие“ – София област за откриване на процедура за провеждане на търг по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ, публикувана във вестник „Софийски вестник“ от 15.03.2018г. 138.02 KB
График КТИ за месец Март 79.00 KB
Заповед за определяне на свободни пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд за стопанската 2018/2019 97.81 KB
График за провеждане на срещи със ЗП 37.00 KB
Областна дирекция „Земеделие“ - София област уведомява всички собственици на земеделска земя и земеделски стопани, че е определен размера на средно годишно рентно плащане за стопанската 2018/2019 г. 113.39 KB
График КТИ за месец Февруари 1.26 MB
График КТИ за месец 01.2018г. 1.15 MB
Заповед № РД 46-428/13.12.2017г., за одобряване на слой ПДП и стартиране на подаването на възражения срещу него. 122.03 KB
Областна дирекция „Земеделие“ съобщава на всички заинтересовани, че е изработен план за обезщетение в землищата на община Ихтиман. Обявлинето е поместено в държавен вестник бр. № 100/15.12.2017г. стр.167 484.48 KB
График на КТИ а месец декември 991.61 KB
Съобщение за заповедите по чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ 16.03 KB
График за провеждане заседания на комисиите по реда на чл. 37ж от ЗСПЗЗ 17.43 KB
Протокол от проведен търг по реда на чл.47ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ 96.50 KB
Протокол от проверен търг по чл.37и, ал.13 от ППЗСПЗЗ 248.00 KB
График за месец Ноември 888.81 KB
Документи ЗС 261.85 KB
Електронен вариант (програма) за попълване на анкетната карта и формуляри при регистриране и пререгистриране на земеделските производители по реда на Наредба №3/1999г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители. 530.54 KB
Търг по реда на чл.47ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ 166.67 KB
Търг по реда на чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ 165.03 KB
График КТИ за месец 10.2017г. 530.09 KB
Протокол средно рентно плащане за стопанската 2017-2018г. 482.50 KB
График за провеждане теренни 94.22 KB
График КТИ за 08.2017г. 701.31 KB
УКАЗАНИЯ по прилагане на чл. 37б и чл. 37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Глава седма „Ползване на земеделските земи” от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) за стопанската 2017 – 2018 година 105.50 KB
Заповед № РД 09-614 от 04.08.2017 г. на министъра на земеделието, храните и горите за стартиране на специализирани проверки на физически блокове заявени за подпомагане за кампания 2017 г. и методика за избор на физически блокове за теренна проверка. 6.73 MB
График за заседания на комисиите по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ, за стопанската 2017-2018 16.95 KB
График КТИ месец август 731.29 KB
Протокол 37и 138.00 KB
График КТИ за месец Юли 675.97 KB
На 29 май 2017 г. изтича удължения срок за подаване на заявления за подпомагане без санкции Днес, 29 май 2017 г. изтича срокът за подаване на заявления за подпомагане без санкции за закъснение, удължен за кампания 2017 г. чрез изменение на Наредба № 5 от 27.02.2009 г. Изменението ще бъде публикувано утре, 30 май, в Държавен вестник. Срокът за извършване на промени без санкция във вече подадени заявления и в приложените документи, включително добавяне на допълнителни схеми и мерки, както и земеделски парцели и/или животни по заявените схеми и/или мерки е 14 юни, за кампания 2017, като за дата на подаване на заявлението за подпомагане по директни плащания се счита датата на неговото разпечатване и подписване. С влизане в сила на тези изменения, крайната дата за подаване на заявления за подпомагане за кампания 2017 г. е 23 юни 2017 г. В резултат на удължаването на сроковете за кампания 2017 се променя и периода на задържане на животните, както следва: •80 дни по схемите за обвързана подкрепа за животни започват от 24 юни и приключват на 11 септември 2017 г. •100 дни по схемите за преходна национална помощ за животни започват от 24 юни и приключват на 1 октомври 2017 г. • по схемата за преходна национална помощ за говеда и/или биволи проверката за наличие на поне 70 % от референтния брой животни, отглеждани към 28.02.2009 г. ще се прави към дата 23 юни за кампания 2017. Изменя се и срокът за регистрация и пререгистрация на земеделските стопани по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (обн., ДВ, бр. 10 от 1999 г.), с цел да се избегне ограничаване на достъпа до подпомагане чрез директни плащания за земеделските производители по препоръка от ЕК. 18.23 KB
График на КТИ за месец Юни 674.52 KB
График КТИ месец Май 687.71 KB
График КТИ за месец април 571.10 KB
С ъ о б щ е н и е 14.66 KB
График 37ж 15.86 KB
Заповед № РД 46-107/28.02.2017г. на Министъра на земеделието и храните за свободните ПМЛ за стопанската 2017/2018 99.84 KB
График КТИ за месец Март 923.80 KB
График за провеждане срещи със ЗС от София област 13.37 KB
Разяснения по кампания`2017 за подаване на заявления за директно подпомагане на площ 380.36 KB
Образци на докумнети по чл.37ж от ЗСПЗЗ 141.12 KB
Съобщение 83.32 KB
График КТИ за месец Януари 2017 г. 855.61 KB
График КТИ за месец декември. 881.53 KB
График на КТИ за месец Ноември. 703.20 KB
В Сливен ще се проведе ХІІ–тото Национално изложение по животновъдство 88.30 KB
Във връзка с националната кампания на Министерство на земеделието и храните под надслов „Подкрепяме българското“ ще се проведе среща с участието на министър Танева, замeстник - министър Димитров, земеделски производители и преработватели от Софийска област и София град. Мероприятието ще се състои на 08.10.2016 от 14.30 часа в зала № 6 на НДК, гр. София. 223.28 KB
Електронен вариант (програма) за попълване на анкетната карта и формуляри при регистриране и пререгистриране на земеделските производители по реда на Наредба №3/1999г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители. Актуална към 2016г. 471.85 KB
График КТИ за м. Октомври 767.52 KB
Министерството на земеделието и храните стартира провеждането на статистическо изследване на структурата на земеделските стопанства. Анкетирането на стопанствата ще се осъществи от 1-ви септември 2016 г. до 15-ти декември 2016 година. 56.50 KB
График КТИ за месец септември. 959.61 KB
Заповед № РД 46-413/16.08.2016 г. и Указания по прилагане на чл.37б и чл.37в от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи и Глава седма „Ползване на земеделски земи” от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи за стопанската 2016 – 2017 година 101.60 KB
Съобщение 63.50 KB
Заповед № РД 09-582 от 12.08.2015 г. на министъра на земеделието и храните за стартиране на специализирани проверки на място на физическите блокове заявени за подпомагане за кампания 2016 г. 9.14 MB
Обява Горна Малина 25.00 KB
Обява Годеч 24.50 KB
Обява по чл.72, ал.2 от ППЗСПЗЗ за община Ихтиман 34.00 KB
Обява Правец 25.00 KB
Обява Божурище 24.50 KB
Обява Челопеч 21.50 KB
Заседание на комисиите по чл. 37в за стопанската 2016/2017 г. 19.79 KB
ПРАВИЛА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ЧЛ. 163 ОТ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ 52.40 KB
СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ И ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ СРОКЪТ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 69 И ЗАЯВЛЕНИЯ ПО ЧЛ. 70 ОТ ППЗСПЗЗ ЗА СТОПАНСКАТА 2016/2017г. Е 31 ЮЛИ 2016г. 17.72 KB
График за дейността на служителите от ОД "Земеделие" - София област за извършване на График за дейността на служителите от ОД "Земеделие" - София област за извършване на ГТП за ЗГТ през м. август 2016 година. ГТП за ЗГТ през м. юли 2016 година. 74.78 KB
Заповед №РД-12-91/06.07.2016 г. на директора на ОД Земеделие София област за откриване на процедура по провеждане на търг. 1.74 MB
Уважаеми зърнопроизводители, Напомняме Ви, че до 3-ти юли 2016 г. е необходимо да подадете декларация за количеството произведено и налично зърно за стопанската 2015 год. (Приложение № 3, към чл. 14, ал.1 от Наребда № 23 от 29.12.2015г.) в Областна дирикция „Земеделие“ – Софийска област, e-mail: ODZG_sfoblast@mzh.government.bg Декларацията е обявена в сайта на Областна дирекция „Земеделие“ – Софийска област на 19.02.2016 год. Декларацията се подава от зърнопроизводители, които произвеждат зърно на площи от 500 или повече дка. 13.79 KB
Заповед РД09-434/20.06.2016г. на Министъра на земеделието и храните. 154.26 KB
График за дейността на служителите от ОД "Земеделие" - София област за извършване на ГТП за ЗГТ през м. юли 2016 година. 1.47 MB
Заповед № РД 46-327/14.05.2016г. на МЗХ, с която се допълва Приложение № 1 към Заповед № РД 46-112/26.02.2016г. на МЗХ. 94.57 KB
График за дейността на служителите от ОД "Земеделие" - София област за извършване на ГТП за ЗГТ през м. май 2016 година. 1.18 MB
График за дейността на служителите от ОД "Земеделие" - София област за извършване на ГТП за ЗГТ през м. април 2016 година. 1.03 MB
Указания за разяснителна кампания, относно изисквания за подаване на заявления за подпомагане на земеделските стопани по схемите за директни плащания – кампания 2016г. 532.50 KB
Извънредно заседание на Съвета за развитие на животновъдството в Софийска област 71.00 KB
Заповед №РД46-112/26.02.2016г. на министъра на земеделието и храните, с която са определени свободните пасища, мери и ливади от ДПФ за отдаване под наем и аренда за стопанската 2016/2017 година, по реда на чл. 37 и, ал. 2 от ЗСПЗЗ. 103.75 KB
Редовно заседание на Съвета за развитие на животновъдството в Софийска област. 23.00 KB
РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ ОТНОСНО ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ КАМПАНИЯ 2016 г. 519.00 KB
СЪОБЩЕНИЕ: До кандидатите по Мярка 10 „Агроекология и климат”, направление „Опазване на застрашени от изчезване местни породи” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 12.99 KB
Стартира извънредно подпомагане на производителите на животински продукти, засегнати от кризата в сектора 78.00 KB
ДО ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, НА ОСНОВАНИЕ ЗАПОВЕДИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА МАСИВИ – ЗА СПОРАЗУМЕНИЯ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ , ПО РЕДА НА ЧЛ.37в ОТ ЗСПЗЗ Съгласно чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ, ползвател на земеделски земи, на който със заповед на директора на областна дирекция "Земеделие" за разпределение на масиви в съответното землище са определени земи, за които няма сключени договори и не са подадени декларации от собствениците им по чл. 37б от ЗСПЗЗ /така наречените „бели петна“/ внася по сметка за чужди средства на съответната областна дирекция "Земеделие" сума в размер на средното годишно рентно плащане за землището в срок до три месеца от публикуване на заповедта. Сумите са депозитни и се изплащат от областната дирекция "Земеделие" на правоимащите лица въз основа на заповедта на директора на областната дирекция "Земеделие". За имоти, в землищата на Софийска област горепосочените суми следва да бъдат внасяни по следната сметка: Банка: УниКредитБулбанк BIC: UNCRBGSF IBAN: BG67 UNCR 7000 3319 7337 51 Получател: ОД „Земеделие“ – Софийска област ОСНОВАНИЕ ЗА ПЛАЩАНЕ: Номер на заповедта за разпределяне на масиви, име на землището и стопанската година 14.50 KB
НА ВНИМАНИЕТО НА ЖИВОТНОВЪДИ, УЧАСТВАЩИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ИЛИ АРЕНДА НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ОТ ДЪРЖАВНИЯ И ОБЩИНСКИ ПОЗЕМЛЕН ФОНД, БЕЗ ТЪРГ, ПО РЕДА НА ЧЛ.37И ОТ ЗСПЗЗ 17.11 KB
На вниманието на регистрираните земеделски стопани! 27.00 KB
Информационна кампания за животновъди. 13.42 KB
График ТП Ихтиман. 29.50 KB
График ТП Своге. 14.29 KB
График ТП Годеч. 73.00 KB
График ТП Ботевград. 2.98 MB
График ТП Ботевград. 2.97 MB
Електронен вариант (програма) за попълване на анкетната карта и формуляри при регистриране и пререгистриране на земеделските производители по реда на Наредба №3/1999г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители. Актуална към 2015г. 488.53 KB
ПРОТОКОЛ СРЕДНО РЕНТНО. 6.00 MB
ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ ТЕРЕННИ ПРОВЕРКИ НА ФБ ЗА 2015 г. НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОСЗ САМОКОВ. 70.00 KB
ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ ТЕРЕННИ ПРОВЕРКИ НА ФБ ЗА 2015 г. НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОСЗ БОТЕВГРАД. 2.98 MB
ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ ТЕРЕННИ ПРОВЕРКИ НА ФБ ЗА 2015 г. НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОСЗ ИХТИМАН. 41.00 KB
ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ ТЕРЕННИ ПРОВЕРКИ НА ФБ ЗА 2015 г. ЗЕМЛИЩЕ ЧАВДАР 15.31 KB
График теренни 2015г за Своге. 13.95 KB
ГРАФИК НА ТЕРЕННИ ПРОВЕРКИ 2015 г. В ЗЕМЛИЩЕ КОПРИВЩИЦА 65.50 KB
ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА НА КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 37В ОТ ЗСПЗЗ, ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОБРОВОЛНИ СПОРАЗУМЕНИЯ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТИ НА МАСИВИ В ЗЕМЛИЩАТА, ЗА СТОПАНСКАТА 2015г./2016г., НА ТЕРИТОРИЯТА НА СОФИЙСКА ОБЛАСТ. 555.90 KB
Заповед и Декларация по чл. 37б, ал. 3 от ЗСПЗЗ за свързани лица по смисъла на Търговския закон. 840.35 KB
Заявление по чл. 70 от ППЗСПЗЗ 18.00 KB
Електронен формат на заявление по чл. 70 от ППЗСПЗЗ 101.50 KB
Електронен формат на декларация по чл. 69 от ППЗСПЗЗ 82.00 KB
Декларация по чл. 69 от ППЗСПЗЗ 18.00 KB
Заповед РД-46-629/01.07.2015г. на Министъра на земеделието и храните за свободните пасища, мери и ливади от ДПФ за отдаване под наем или аренда за стопанската 2015/20116г. по реда на 37и от ЗСПЗЗ. 1.77 MB
ВАЖНО!!! Удължава се срокът за пререгистрация на земеделските стопани за стопанската 2014/2015 г. до 15 май 2015 г. Заверените в ОСЗ документи може да се представят в Областната дирекция „Земеделие” лично от земеделския стопанин, чрез пълномощник или по служебен път. Бенефициентите по ПРСР за периода 2007-2013 г. трябва да извършат своята пререгистрация за стопанската 2014/2015 г. също в срок до 15 май 2015 г. 22.50 KB
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурсите за длъжността: Началник на ОСЗ Горна Малина, Областна Дирекция "Земеделие" Софийска област 567.65 KB
Стартира рубрика „Въпроси и отговори“ на електронната страница на Министерство на земеделието и храните. 14.02 KB
Европейската комисия предлага удължаване на срока за прием на заявления за подпомагане за кампания 2015г. 13.65 KB
Министерство на земеделието и храните организира по области срещи със земеделски производители по въпроси, свързани с кампания 2015г. За Софийска област срещата ще се проведе в читалището на гр.Костинброд на 08.04.2015г. от 13ч. Пълния график на срещи в страната можете да видите тук. 121.50 KB
Заповед на министъра на земеделието и храните. 1.26 MB
Списък на свободни пасища, мери и ливади от ДПФ за отдаване под наем или аренда за стопанската 2014/2015г. находящи се на територията на Софисйска област, във връзка със заповед РД 46-236/27.02.2015 на министъра на земеделието и храните. 3.12 MB
КОМИСИЯТА ПО ЧЛ.37В ОТ ЗСПЗЗ, Ви уведомява: 18.02.2015г. от 10.00 часа в ОСЗ-гр.Бовурище, ще се проведе заседание на комисията за всички землища на територяита на община Божурище. 13.46 KB
КОМИСИЯТА ПО ЧЛ.37В ОТ ЗСПЗЗ, Ви уведомява: 17.02.2015г. от 17.00 часа в ОСЗ-гр.Драгоман, ще се проведе заседание на комисията за землището на с. Цацаровци. 13.48 KB
ОД „Земеделие“ – Софийска област информира земеделските производители, че крайният срок за приемане на документи за пререгистрация за стопанската 2014-2015г. е 4 март 2015г. След тази дата и в срок до 30.09.2015г. може да се извършва пререгистрация единствено на земеделски производители, които са бенефициенти, изпълняващи проекти по ПРСР за периода 2007 – 2013г. и за които се изисква да са регистрирани като земеделски производители. Първоначална регистрация на земеделски производители се извършва целогодишно. 12.82 KB
При голям интерес се провеждат поредицата от срещи на ръководството на ОД "Земеделие" - Софийска област със земеделски стопани и производители от общините в областта. По време на разяснителната кампания директорът Христина Стойкова и главния директор на ГД "Аграрно развитие" - инж. Янко Янков запознават обществеността с очакваните новости при директните плащания за периода 2015-2020г. 4.32 MB
Областна дирекция «Земеделие» - Софийска област приключи изпълнението на проект „Утвърждаване на модерната администрация“ 88.37 KB
Ръководството на Областна дирекция „Земеделие”—Софийска област стартира традиционно провежданата разяснителна кампания за новите моменти при директните плащания през 2015г. Срещите се провеждат по приложения график. 429.44 KB
От 10.12.2014 г. тече едномесечният срок за подаване на възражения относно обхвата на допустимия слой за кампания 2014 г. 513.14 KB
От 24.11.2014 г. започва да тече едномесечният срок за подаване на възражения относно обхвата на новосъздадения слой „Постоянно затревени площи“. Възражения могат да се подават на страницата на ДФЗ и на линка: http://iacs-online.dfz.bg/apex/f?p=2012:3:485112141370273 981.62 KB
КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 37В ОТ ЗСПЗЗ, ВИ уведомява, че на 10.10.2014г. ще проведе извънредно заседание в ОСЗ Костенец за землищата на с. Пчелин от 10:30ч. 13.16 KB
КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 37В ОТ ЗСПЗЗ, ВИ уведомява, че на 30.09.2014г. ще проведе извънредно заседание в ОСЗ Горна Малина за землищата на с. Гайтанево и с. Осоица. (С.Гайтанево от 11:00; С. Осоица от 13:00) 13.08 KB
ВЪТРЕШНА ОЦЕНКА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА НАПРЕДЪКА В РЕЗУЛТАТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ „ЗА МОДЕРНА И КОМПЕТЕНТНА АДМИНИСТРАЦИЯ“ 175.50 KB
Информация за животновъди - кандидати по схемите за национални доплащания и за специфично подпомагане във връзка със заболяването "Син език". 09.09.2014г. 115.00 KB
Електронен вариант (програма) за попълване на анкетната карта и формуляри при регистриране и пререгистриране на земеделските производители по реда на Наредба №3/1999г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители. Актуална към 08 Септември 2014г. 553.37 KB
Постановени решения на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от Закона за опазване на земеделските земи ЗОЗЗ) РЕШЕНИЕ № К-6/21.08.2014 г. 101.50 KB
Протокол от търг с тайно наддаване за придобиване на правото на собственост по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ върху имоти, частна държавна собственост, в общини Горна Малина, Сливница, Елин Пелин, Ихтиман и Чавдар, проведен на 20.08.2014г., открит със заповед № РД-12-132/07.07.2014г. 1.83 MB
На основание заповед №РД-09-526/06.08.2014г. на министъра на земеделието и храните г-н Васил Грудев, получена с вх.№РД-21-402/.21.08.2014г. е издадена заповед на директора на ОД „Земеделие“ – Софийска област №РД-12-372/21.08.2014г. за прекратяване провеждането на конкурсни процедури по реда на Закона за държавния служител, за назначаване на НАЧАЛНИК в общинска служба по земеделие – Копривщица и МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в общинска служба по земеделие – Ихтиман, при Главна дирекция „Аграрно развитие“. 73.00 KB
Приложения (формуляри) към публична покана за обществена поръчка с предмет: "Доставка на тонери за нуждите на Областна дирекция „Земеделие” – Софийска област."18.08.2014г. 569.12 KB
Публична покана за обществена поръчка с предмет: "Доставка на тонери за нуждите на Областна дирекция „Земеделие” – Софийска област."18.08.2014г. 5.31 MB
Приложения (формуляри) към публична покана за обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски материали и отпечатване на формуляри за нуждите на Областна дирекция „Земеделие” – Софийска област” 15.08.2014г. 538.92 KB
Заповед № РД 09-534/15.08.2014 г. на министъра на земеделието и храните, с която се удължава срокът за косене на пасища, мери и ливади в планинските райони, включени в обхвата на необлагодетелстваните планински райони от 15 август на 31 август 2014 година. 231.53 KB
Списък на служителите от общински служби по земеделие, които ще бъдат заети с набиране на информация за болестта „син език“ и ще дават указания на фермери и стопани какво да правят при установяване на болестта. 32.61 KB
СПИСЪК НА ВЕТЕРИНАРНИТЕ ЛЕКАРИ В СОФИЙСКА ОБЛАСТ 14.27 KB
Публична покана за обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски материали и отпечатване на формуляри за нуждите на Областна дирекция „Земеделие” – Софийска област” 15.08.2014г. 2.44 MB
Приложения (формуляри) към публична покана за обществена поръчка с предмет: Логистика за провеждане на специализирани обучения на служители от Областна дирекция „Земеделие“ – Софийска област В изпълнение на проект „Утвърждаване на модерната администрация“, съгласно сключен договор №А 13-22-13 от 13.05.2014г. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по Оперативна програма „Административен капацитет”, приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси“, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация“, бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-13 14.08.2014г. 1.11 MB
Публична покана за обществена поръчка с предмет: Логистика за провеждане на специализирани обучения на служители от Областна дирекция „Земеделие“ – Софийска област В изпълнение на проект „Утвърждаване на модерната администрация“, съгласно сключен договор №А 13-22-13 от 13.05.2014г. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по Оперативна програма „Административен капацитет”, приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси“, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация“, бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-13 14.08.2014г. 469.00 KB
Списък на физическите блокове (ФБ) в Софийска област, определени за проверка на място от служителите на общинските служби по земеделие, съгласно заповед на министъра на земеделието и храните № РД - 09-484/18.07.2014г. 365.50 KB
График за провеждане на заседания на комисията за сключване на доброволни споразумения за ползване на земеделските имоти по масиви в землищата, попадащи в териториалния обхват на общините от Софийска област през стопанската 2014-2015г. 17.53 KB
Постановени решения на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от Закона за опазване на земеделските земи ЗОЗЗ) РЕШЕНИЕ № К-5/30.07.2014 г. 109.00 KB
Публична покана № 9032290 за обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи (СМР) на административните помещения, ползвани от Общинските служби по земеделие при Областна дирекция "Земеделие" - Софийска област. и приложения (формуляри) към поканата. 28.07.2014г. 307.27 KB
Областна Дирекция „Земеделие” – Софийска област открива процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски земи от Държавния поземлен фонд за стопанската 2014/2015г., за отглеждане на едногодишни полски култури. Срокът за подаване на тръжна документация е от 25.07.2014г. до 25.08.2014г. вкл. в ОД ”Земеделие” - Софийска област, гр.София, бул.”Витоша” № 4, ет.6. Обявата е публикувана във вестник „Софийски вестник“ на 24.07.2014г. 2.31 MB
Постановени решения на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от Закона за опазване на земеделските земи ЗОЗЗ) РЕШЕНИЕ № К-4/17.06.2014 г. 138.00 KB
Постановени решения на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от Закона за опазване на земеделските земи ЗОЗЗ) РЕШЕНИЕ № К-3/23.04.2014 г. 108.50 KB
Заповед на директора на ОД „Земеделие” Софийска област № РД-12-132/07.07.2014г. за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за придобиване на правото на собственост по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ върху имоти, частна държавна собственост, в общини Горна Малина, Сливница, Елин Пелин, Ихтиман и Чавдар. 42.30 MB
Срок за подаване на документи за участие в търг по заповед № РД-12-132/07.07.2014г. Формуляри на заявления. 22.47 KB
От 2014г. масивите за ползване ще включват имоти, възстановени в стари граници. До 31 юли се подават декларация /заявление/ по образец за формата на стопанисване и начина на трайно ползване на земите. ИМОТИТЕ, ЗА КОИТО НЕ СА ПОДАДЕНИ ДЕКЛАРАЦИИ ОТ СОБСТВЕНИЦИТЕ, ЩЕ СЕ РАЗПРЕДЕЛЯТ МЕЖДУ ПОЛЗВАТЕЛИТЕ В ЗЕМЛИЩЕТО. 29.63 KB
Важно за кандидатите за директни плащания! Стартират проверки на декларираните за подпомагане площи. 75.62 KB
Вътрешна оценка за изследване на напредъка в резултат на изпълнение на дейностите по проект „за модерна и компетентна администрация“. 176.00 KB
Информация, относно движението на преписки по придобиване на прилежащи площи в стопанските дворове по чл.27, ал.6 от ЗСПЗЗ, актуална към 23.06.2014г. 33.64 KB
Инструкция относно практическото прилагане на схемата за държавна помощ „Намалена акцизна ставка върху газьола, използван при първично селскостопанско производство чрез използване на система от ваучери за гориво“ 420.75 KB
СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЧЛ.37В ОТ ЗСПЗЗ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА 28.05.2014Г. В ОБЩИНИТЕ ИХТИМАН И КОСТЕНЕЦ. 24.00 KB
Областна дирекция «Земеделие» - Софийска област приключи изпълнението на проект „За модерна и компетентна администрация”. 87.61 KB
УКАЗАНИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ВАУЧЕРИ по схема на държавна помощ „Намалена акцизна ставка за газьол, използван в първичното селскостопанско производство чрез система от ваучери за гориво”. 179.94 KB
Постановени решения на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от Закона за опазване на земеделските земи ЗОЗЗ) РЕШЕНИЕ № К-2/27.03.2014 г. 115.75 KB
Информация за схемите за директни плащания и национални доплащания, които ще се прилагат през 2014 г. 77.59 KB
НАЦИОНАЛНИ СТАНДАРТИ за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, допълнени към м. март 2014 г. 46.18 KB
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурса за длъжността „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ” в Общинска служба по земеделие – Ботевград при Областна дирекция „Земеделие” – Софийска област. 24.03.2014г. 102.34 KB
СРОКОВЕ, КОИТО ТРЯБВА ДА СПАЗВАТ ЖИВОТНОВЪДИТЕ, КАНДИДАТИ ПО МЕРКИ ЗА НАЦИОНАЛНИ ДОПЛАЩАНИЯ И ЗА СПЕЦИФИЧНО ПОДПОМАГАНЕ – НДЖ 1, НДЖ 3, НДЖ 4, НДЖ 5, СКБТ, НДКМ1, НДКМ 2, НДКМ 3. 33.78 KB
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ за длъжността МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в Общинска служба по земеделие – Ботевград в Главна дирекция „Аграрно развитие”, Областна дирекция “Земеделие”– Софийска област. 62.33 KB
Съобщение до земеделските стопани касаещо окончателния специализиран слой "Площи в добро земеделско състояние" за кампания 2013 123.00 KB
Заповед на министъра на земеделието и храните № РД 09-114 от 27.02.2014г., с която се одобрява окончателен специализиран слой "Площи в добро земеделско състояние" за Кампания 2013г. 661.84 KB
Заповед № РД-12-050/18.02.2014 г. на Директора на ОД"Земеделие" София Област за класиране на кандидатите от проведен търг на 28.06.2013 година за покупко-продажба на имоти частна-държавна собственост в общините Правец и Чавдар по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ. 1.53 MB
Постановени решения на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от Закона за опазване на земеделските земи ЗОЗЗ) РЕШЕНИЕ № К-1/30.01.2014 г. 105.08 KB
Публична покана за обществена поръчка с предмет: „ЛОГИСТИКА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ НА СЛУЖИТЕЛИ ОТ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – СОФИЙСКА ОБЛАСТ“. № в регистъра на ОП: 9025714/11.02.2014г. В изпълнение на Проект „Ефективност и устойчивост на модерната администрация“, изпълняван съгласно сключен договор №13-22-41 от 06.12.2013г. по Оперативна програма „Административен капацитет”, приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси“, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация“, бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-11. 103.28 KB
Приложения (формуляри) към публична покана за обществена поръчка с предмет: „ЛОГИСТИКА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ НА СЛУЖИТЕЛИ ОТ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – СОФИЙСКА ОБЛАСТ“. 11.02.2014г. 643.39 KB
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА ЗА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ЕКСПЕРТ В ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР. ЕТРОПОЛЕ КЪМ ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "АГРАРНО РАЗВИТИЕ" НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ “ЗЕМЕДЕЛИЕ”- СОФИЙСКА ОБЛАСТ. 572.24 KB
Постановени решения на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от Закона за опазване на земеделските земи ЗОЗЗ) РЕШЕНИЕ № К-12/27.12.2013 г. 104.82 KB
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ЕКСПЕРТ В ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР. ЕТРОПОЛЕ КЪМ ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "АГРАРНО РАЗВИТИЕ" НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ “ЗЕМЕДЕЛИЕ”- СОФИЙСКА ОБЛАСТ. 15.01.2014г. 64.64 KB
Ваучери за гориво за земеделските производители 2014 118.18 KB
ДЪРЖАВНА ПОМОЩ „НАМАЛЕНА АКЦИЗНА СТАВКА ВЪРХУ ГАЗЬОЛА, ИЗПОЛЗВАН ПРИ ПЪРВИЧНОТО СЕЛСКОСТОПАНСКО ПРОИЗВОДСТВО ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМА ОТ ВАУЧЕРИ” 48.18 KB
Постановени решения на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от Закона за опазване на земеделските земи ЗОЗЗ) РЕШЕНИЕ № К-11/28.11.2013 г. 94.95 KB
KОМИСИЯТА ПО ЧЛ.37В ОТ ЗСПЗЗ, Ви уведомява, че на 10.12.2013г. /Вторник/ от 10.00ч. в офиса на ОСЗ Правец ще се проведе извънредно заседание на комисията за сключване на доброволно споразумение за ползване на земеделските имоти по масиви в землището на с. Равнище. Приканваме ползвателите на земеделски земи, подали заявления за сключване на споразумение и всички заинтересовани да се явят. 23.50 KB
От 06.12.2013 г. тече едномесечният срок за подаване на възражения относно обхвата на допустимия слой за кампания 2013 г. 25.06 KB
Заповед на министъра на земеделието и храните № РД 09-840 от 02.12.2013г., с която се одобрява обновения специализиран слой "Площи в добро земеделско състояние" за Кампания 2013г. 1.84 MB
Публична покана за обществена поръчка с предмет:„ДОСТАВКА ЧРЕЗ ЗАКУПУВАНЕ НА ДВА БРОЯ НЕУПОТРЕБЯВАНИ АВТОМОБИЛА ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” – СОФИЙСКА ОБЛАСТ“. 05.12.2013г. 282.51 KB
Приложения (образци на документи) към публична покана за обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА ЧРЕЗ ЗАКУПУВАНЕ НА ДВА БРОЯ НЕУПОТРЕБЯВАНИ АВТОМОБИЛА ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” – СОФИЙСКА ОБЛАСТ“. 05.12.2013г. 335.23 KB
Публична покана за обществена поръчка с предмет: „ЗАКУПУВАНЕ И ДОСТАВКА НА ПЕРСОНАЛНИ КОМПЮТРИ (КОНФИГУРАЦИЯ КОМПЮТЪР С МОНИТОР) И ПЕРИФЕРНИ УСТРОЙСТВА ЗА НУЖДИТЕ НА ОДЗ СОФИЯ-ОБЛАСТ“. 04.12.2013г. 60.88 KB
Приложения (образци на документи) към публична покана за обществена поръчка с предмет: „ЗАКУПУВАНЕ И ДОСТАВКА НА ПЕРСОНАЛНИ КОМПЮТРИ (КОНФИГУРАЦИЯ КОМПЮТЪР С МОНИТОР) И ПЕРИФЕРНИ УСТРОЙСТВА ЗА НУЖДИТЕ НА ОДЗ СОФИЯ-ОБЛАСТ“. 04.12.2013г. 206.03 KB
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността СТАРШИ ЕКСПЕРТ В ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР. КОСТИНБРОД КЪМ ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "АГРАРНО РАЗВИТИЕ" НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ “ЗЕМЕДЕЛИЕ”- СОФИЙСКА ОБЛАСТ. 189.71 KB
Постановени решения на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от Закона за опазване на земеделските земи ЗОЗЗ) РЕШЕНИЕ № К-10/30.10.2013 г. 80.77 KB
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА СТАРШИ ЕКСПЕРТ В ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ГР. КОСТИНБРОД КЪМ ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "АГРАРНО РАЗВИТИЕ" НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ “ЗЕМЕДЕЛИЕ”- СОФИЙСКА ОБЛАСТ. 63.95 KB
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността "Директор" на дирекция "Административно-правна финансово-стопанска дейност и човешки ресурси" в областна дирекция "Земеделие" Софийска област. 597.73 KB
Заповеди на директора на ОД "Земеделие" Софийска област за разпределение на масиви за ползване в землищата на ВАКАРЕЛ, ПАУНОВО, БУЗЯКОВЦИ, община Ихтиман, Софийска област за стопанска 2013-2014 година. 45.88 MB
Публична покана за обществена поръчка с предмет: „Доставка на мобилни, стационарни телефонни услуги и интернет за нуждите на Областна дирекция „Земеделие” – Софийска област”. УКАЗАНИЯ ЗА КАНДИДАТИТЕ. 24.10.2013 88.50 KB
Приложения (образци на документи) към публична покана за обществена поръчка с предмет: „Доставка на мобилни, стационарни телефонни услуги и интернет за нуждите на Областна дирекция „Земеделие” – Софийска област”. 24.10.2013 233.54 KB
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВEН СЛУЖИТЕЛ ЗА ДЛЪЖНОСТТА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ “АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНА, ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ”, ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ “ЗЕМЕДЕЛИЕ”- СОФИЙСКА ОБЛАСТ. 58.79 KB
Заповеди на директора на ОД "Земеделие" Софийска област за разпределение на масиви за ползване в землищата на общини Горна Малина, Ихтиман, Костенец, Костинброд, Софийска област за стопанска 2013-2014 година. 43.61 MB
Заповеди на директора на ОД "Земеделие" Софийска област за разпределение на масиви за ползване в землището на с. Костенец, община Костенец, Софийска област за стопанска 2013-2014 година. 234.38 KB
Заповеди на директора на ОД "Земеделие" Софийска област за разпределение на масиви за ползване в землищата на общини Годеч, Пирдоп, Правец, Самоков, Сливница, Софийска област за стопанска 2013-2014 година. 20.15 MB
Заповеди на директора на ОД "Земеделие" Софийска област за разпределение на масиви за ползване в землищата на с. Връбница, общ. Годеч и с. Осиковска Лъкавица, общ. Правец, Софийска област за стопанска 2013-2014 година. 1.06 MB
Заповеди на директора на ОД "Земеделие" Софийска област за разпределение на масиви за ползване в землищата на общини Горна Малина, Ихтиман, Костенец, Костинброд, Софийска област за стопанска 2013-2014 година. 34.85 MB
Заповеди на директора на ОД "Земеделие" Софийска област за разпределение на масиви за ползване в землищата на общини Божурище, Ботевград, Драгоман, Елин Пелин, Софийска област за стопанска 2013-2014 година. 28.49 MB
Постановени решения на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от Закона за опазване на земеделските земи ЗОЗЗ) РЕШЕНИЕ № К-9/26.09.2013 г. 101.09 KB
Постановени решения на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от Закона за опазване на земеделските земи ЗОЗЗ) РЕШЕНИЕ № К-8/15.08.2013 г. 74.09 KB
Постановени решения на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от Закона за опазване на земеделските земи ЗОЗЗ) РЕШЕНИЕ № К-7/25.07.2013 г. 98.52 KB
КОМИСИЯТА ПО ЧЛ.37В ОТ ЗСПЗЗ, Ви уведомява, че на 09.09.2013г. /Понеделник/ от 14.00ч. в офиса на ОСЗ Елен Пелин ще се проведе извънредно заседание на комисията за сключване на доброволно споразумение за ползване на земеделските имоти по масиви в землищата Столник и Потоп. 26.39 KB
Електронна форма на образеца на доброволно споразумение/служебно разпределение и инструкции за попълването му. 12.03 KB
График за провеждане на заседания на комисията за сключване на доброволни споразумения за ползване на земеделските имоти по масиви в землищата, попадащи в териториалния обхват на общините от Софийска област през стопанската 2013-2014. 25.86 KB
Публична покана за обществена поръчка с предмет: "Логистика за провеждане на специализирано обучение на служители от Областна дирекция „Земеделие“ – Софийска област“. В изпълнение на Проект „За модерна и компетентна администрация“, изпълняван съгласно сключен договор №ЦА 12-22-76 от 06.06.2013г. по Оперативна програма „Административен капацитет”, приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси“, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация“, бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-08. 100.30 KB
Приложения (образци на документи) към публична покана за обществена поръчка с предмет: "Логистика за провеждане на специализирано обучение на служители от Областна дирекция „Земеделие“ – Софийска област“. 858.25 KB
Заповеди на Директора на ОД "Земеделие" Софийска област за назначаване на комисии за сключване на споразумения и създаване на масиви за ползване на земеделските земи в общините в Софийска област по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2013/2014г. 4.16 MB
Постановени решения на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от Закона за опазване на земеделските земи ЗОЗЗ) РЕШЕНИЕ № К-6/26.06.2013 г. 114.84 KB
Заповед No РД09-434-02.07.2013 г. за утвърждаване на Ръководството и Методиката за прилагане на кръстосаното съответствие в България. 152.37 KB
Ръководство за прилагане на законоустановените изисквания за управление, валидно от 02.07.2013 г. 364.13 KB
Методика за прилагане на кръстосаното съответствие в България, валидна от 02.07.2013 г. 651.22 KB
Протокол от 28.06.2013г. от търг с тайно наддаване за придобиване на правото на собственост по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ и чл.56з, ал.1, от ППЗСПЗЗ върху имоти в землищата на с. Гургулят, община Сливница, с. Чавдар, община Чавдар и с. Разлив, община Правец, област Софийска. 308.89 KB
Протокол № 1/26.06.2013г. от първа тръжна сесия с тайно наддаване за отдаване под наем и аренда на свободните земеделски земи от Държавния поземлен фонд /ДПФ/ в Софийска област за стопанската 2013/2014г. 174.69 KB
Заповед на министъра на земеделието и храните №РД46-216 от 22.05.2013г.. Одобрени образци на: декларация по чл. 69 от ППЗСПЗЗ, заявление по чл.70 от ППЗСПЗЗ, споразумение по чл.37в от ЗСПЗЗ, проект на разпределение на масиви за ползване на земеделски земи по чл.72в от ППЗСПЗЗ. Указания за попълване. 8.10 MB
Постановени решения на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от Закона за опазване на земеделските земи ЗОЗЗ) РЕШЕНИЕ № К-5/30.05.2013 г. 69.61 KB
Заповед на директора на ОД „Земеделие” Софийска област № РД-12-106/22.05.2013г. за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за придобиване на правото на собственост по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ и чл.56з, ал.1, от ППЗСПЗЗ върху имоти в землищата на с. Гургулят, община Сливница, с. Чавдар, община Чавдар и с. Разлив, община Правец, област Софийска. 3.34 MB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" Софийска област № РД-12-105/20.05.2013г. за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем и аренда на свободните земеделски земи от Държавния поземлен фонд в Софийска област за стопанската 2013/2014г. 1.86 MB
Постановени решения на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от Закона за опазване на земеделските земи ЗОЗЗ) РЕШЕНИЕ № К-4/24.04.2013г. 110.23 KB
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в Общинска служба по земеделие – Самоков, ГД “Аграрно развитие” при Областна дирекция “Земеделие ” – Софийска област. 79.12 KB
Постановени решения на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от Закона за опазване на земеделските земи ЗОЗЗ) РЕШЕНИЕ № К-3/28.03.2013г. 139.15 KB
Информация, относно движението на преписки по придобиване на прилежащи площи в стопанските дворове по чл.27, ал.6 от ЗСПЗЗ, актуална към 09.04.2013г. 59.02 KB
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ в Общинска служба по земеделие – Самоков в Главна дирекция Аграрно развитие”, Областна дирекция “Земеделие”– Софийска област 101.37 KB
ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СРЕЩИ СЪС ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И СТОПАНИ ВЪВ ВРЪЗКА С КАМПАНИЯТА ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ 2013г. и ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ. 34.52 KB
Заповед № РД-12-025/12.03.2013г. на директора на ОД "Земеделие" Софийска област, за определяне класираните на първо и второ място кандидати от проведения търг за продажба на земеделски земи от ДПФ на притежателите на ПКБ. 33.14 MB
Заповед № РД09-148/28.02.2013 на министъра на земеделието и храните за одобряване на окончателния слой "Площи в добро земеделско състояние" за Кампания 2012 г. 731.84 KB
ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЧЛ.37В ОТ ЗСПЗЗ В ОБЩИНИТЕ ЕЛИН ПЕЛИН И ИХТИМАН. 40.44 KB
Постановени решения на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от Закона за опазване на земеделските земи ЗОЗЗ) РЕШЕНИЕ № К-2/20.02.2013г. 86.09 KB
Постановени решения на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от Закона за опазване на земеделските земи ЗОЗЗ) РЕШЕНИЕ № К-1/29.01.2013г. 162.39 KB
От 14.01.2013 г. тече едномесечният срок за подаване на възражения относно обхвата на допустимия слой за кампания 2012 г. 35.21 KB
Протокол 4 от 12.12.2012г. във връзска с проведен търг за продажба на земеделски земи от държавния поземлен фонд на притежатели на поименни компенсационни бонове /След подадените възражения/. 79.62 KB
Протокол № 3/29.11.2012г. за преразглеждане на протокол № 2/19.10.2012г. във връзка с постъпили възражения по провеждане на търг за земи от ДПФ с ПКБ; Приложение № 2 - Списък на имотите, за които не е определен купувач; Приложение № 1 - Повторно класиране на кандидатите. 13.37 MB
Публична покана за представяне на оферти за доставка на един брой неупотребяван, високопроходим автомобил. 119.89 KB
Приложения към публична покана за представяне на оферти за доставка на един брой неупотребяван, високопроходим автомобил: Техническо задание; Образец на оферта; Образец на техническа оферта; Образец на ценова оферта; Образец „Сведения за участника“; Показатели за оценка на офертата. 14.16 MB
Електронен вариант (програма) за попълване на анкетната карта и формуляри при регистриране и пререгистриране на земеделските производители по реда на Наредба №3/1999г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители. Актуална към 07 Ноември 2012. 503.94 KB
Публична покана за представяне на оферти за доставка на тонери и масла за печатащите устройства (копир, факс и принтери) в Областна дирекция " Земеделие" Софийска област; Изисквания за изпълнение на поръчката. 2.39 MB
Публична покана за представяне на оферти за Функционална поддръжка на локалната мрежа, на периферна техника и деловоден софтуер.; ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ. 2.94 MB
ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ КОНСУМАТИВИ И ОТПЕЧАТВАНЕ НА МАТЕРИАЛИ ЗА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ – СОФИЙСКА ОБЛАСТ /за територията на София и Софийска област/ ; СПЕЦИФИКАЦИЯ НА АРТИКУЛИТЕ И МАТЕРИАЛИТЕ 1.76 MB
ЗАПОВЕД ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ/ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ ПО ЧЛ.37В, АЛ.4 ОТ ЗСПЗЗ ЗА ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ОСИКОВИЦА , ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА СТОПАНСКАТА 2012/2013Г. 302.48 KB
Протокол 2 от 19.10.2012г. във връзска с проведен търг за продажба на земеделски земи от държавния поземлен фонд на притежатели на поименни компенсационни бонове /След подадените възражения/. 118.00 KB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" Софийска област № РД-12-222/17.10.2012г. за изменение на Заповед № РД-184-54/31.08.2012г. за определяне на масиви за ползване за землището на гр. Златица, ЕКАТТЕ 31044, община Златица. 535.37 KB
ПРОТОКОЛ от 28.09.2012 г. за класиране на кандидатите за закупуване на земеделски земи от ДПФ за Софийска област с поименни конпенсационни бонове (ПКБ) 11.91 MB
ЗАПОВЕД ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ/ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ ПО ЧЛ.37В, АЛ.4 ОТ ЗСПЗЗ ЗА ЗЕМЛИЩЕТО НА С. МАНАСЕЛСКА РЕКА , ОБЩИНА ПРАВЕЦ ЗА СТОПАНСКАТА 2012/2013Г. 53.27 KB
ЗАПОВЕД ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ/ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МАСИВИ ЗА ПОЛЗВАНЕ ПО ЧЛ.37В, АЛ.4 ОТ ЗСПЗЗ ЗА ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ПАУНОВО, ОБЩИНА ИХТИМАН ЗА СТОПАНСКАТА 2012/2013Г. 151.22 KB
Постановени решения на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от Закона за опазване на земеделските земи ЗОЗЗ) РЕШЕНИЕ № К-10/26.09.2012 г. 146.56 KB
НА ВНИМАНИЕТО НА УЧАСТНИЦИТЕ В ТЪРГА ЗА ПРОДАЖБА НА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ ОТ ДПФ НА ПРИТЕЖАТЕЛИТЕ НА ПКБ. 69.03 KB
Списък на имотите от ДПФ за национален търг в Софийска област, актуален към 21.09.2012г. 55.50 KB
Съобщение за изключване на имот 072185 (с. Литаково, общ. Ботевград) от списъка на свободните имоти от ДПФ за национален търг в Софийска област. 28.00 KB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" Софийска област № РД-12-182/30.08.2012г. за изменение на заповед № РД-11-224/30.08.2011г. за разпределение на масивите за ползване в землището на с. Осиковица, общ. Правец за стопанската 2011-2012г. 231.93 KB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" Софийска област № РД-12-180/27.08.2012г. за изменение на заповед № РД-11-226/30.08.2011г. за разпределение на масивите за ползване в землището на с. Равнище, общ. Правец за стопанската 2011-2012г. 404.79 KB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" Софийска област № РД-12-179/27.08.2012г. за възобновяване на административно производство по изготвяне на окончателен регистър и карта на масивите за ползване за землището на с. Осиковица, общ. Правец за стопанската 2011-2012г. 252.15 KB
ДОКУМЕНТИ, КОИТО СЕ ПОДАВАТ ОТ КАНДИДАТИ УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛЕН ТЪРГ ЗА ПРОДАЖБА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ОТ ДЪРЖАВЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД /ДПФ/ С ПОИМЕННИ КОМПЕСАЦИОННИ БОНОВЕ /ПКБ/ 29.94 KB
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛЕН ТЪРГ ЗА ПРОДАЖБА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ОТ ДЪРЖАВЕН ПОЗЕМЛЕН ФОНД /ДПФ/ С ПОИМЕННИ КОМПЕСАЦИОННИ БОНОВЕ /ПКБ/ 1.80 MB
Списък на свободните имоти от ДПФ за национален търг в Софийска област. 1.93 MB
Заповед на министъра на земеделието и храните № РД 46-667/17.08.2012г. за откриване на процедура за провеждане на национални търгове за продажба на земеделски земи от държавния поземлен фонд /ДПФ/ на притежатели на поименни компенсационни бонове /ПКБ/ в страната. 769.04 KB
Заповед на министъра на земеделието и храните № РД 46-669/21.08.2012г. за промяна на заповед № РД46-667/17.08.2012г. 420.32 KB
Постановени решения на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от Закона за опазване на земеделските земи ЗОЗЗ) РЕШЕНИЕ № К-9/22.08.2012 г. 85.30 KB
Постановени решения на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от Закона за опазване на земеделските земи ЗОЗЗ) РЕШЕНИЕ № К-8/30.07.2012 г . 80.08 KB
График на заседанията на комисията за сключване на доброволни споразумения за ползване на земеделските имоти по масиви в землищата, попадащи в териториалния обхват на общините от Софийска област за стопанката 2012 - 2013г 40.50 KB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" Софийска област № РД-12-115/09.07.2012г. за определяне на класираните кандидати в търга за придобиване на право на собственост по реда на чл. 27, ал.8 от ЗСПЗЗ, чрез покупко-продажба на имоти - частна държавна собственост в землищата на с. Стамболово, община Ихтиман и гр. Правец, община Правец. 14.00 MB
Постановени решения на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от Закона за опазване на земеделските земи ЗОЗЗ) РЕШЕНИЕ № К-7/28.06.2012 г 68.78 KB
Постановени решения на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от Закона за опазване на земеделските земи ЗОЗЗ) РЕШЕНИЕ № К-6/25.06.2012 г 96.58 KB
Информация, относно движението на преписки по придобиване на прилежащи площи в стопанските дворове по чл.27, ал.6 от ЗСПЗЗ, актуална към 04.06.2012г. 84.87 KB
Постановени решения на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от Закона за опазване на земеделските земи ЗОЗЗ) РЕШЕНИЕ № К-5/29.05.2012 г 157.78 KB
УКАЗАНИЯ за предоставяне на помощ de minimis за изхранване на овце и кози майки през 2012г. 148.44 KB
Държавна помощ за компенсиране разходите на земеделски производители, свързани с изпълнение на мерки по "Национална програма от мерки за контрол на Доматен миниращ молец - Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera) - Указания. 282.49 KB
Постановени решения на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от Закона за опазване на земеделските земи ЗОЗЗ) РЕШЕНИЕ № К-4/20.04.2012 г 123.23 KB
Държавна помощ de minimis на регистрираните земеделски производители за закупуване на торове и препарати за растителна защита при отглеждане на картофи през 2012г. - УКАЗАНИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ. 146.09 KB
Заповеди на директора на ОД "Земеделие" за назначаване на комисии за сключване на споразумения и създаване на масиви за ползване на земеделските земи в общините Божурище, Ботевград, Годеч, Горна малина, Драгоман, Елин Пелин, Етрополе, Златица, Ихтиман, Копривщица, Костенец, Костинброд, Пиродоп, Правец, Самоков, Своге, Сливница, Чавдар, Челопеч, Мирково в Софийска област по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2012/2013г. 3.45 MB
Постановени решения на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от Закона за опазване на земеделските земи ЗОЗЗ) РЕШЕНИЕ № К-3/28.03.2012 г 184.22 KB
Заповед на директора на ОД „Земеделие” Софийска област № РД-12-059/11.04.2012г. за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за придобиване на правото на собственост по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ и чл.56з, ал.1, от ППЗСПЗЗ върху имоти в землищата на с. Петково, община Елин Пелин, с. Стамболово, община Ихтиман и гр. Правец, община Правец, област Софийска. 13.89 MB
Заповед на министъра на земеделието и храните №РД 09-311/26.03.2012 г., с която са утвърдени продуктови спецификации по схемата за подобряване на качеството на плодове и зеленчуци, произвеждани в България, която се прилага от Кампания за директни плащания 2012 съгласно Наредба № 2 от 21.02.2011 г. за специалните изисквания за участие в одобрените схеми за национални доплащания и за специфично подпомагане /за домати, краставици, пипер – полско и оранжерийно производство и за ябълки, череши, праскови и нектарини, кайсии и зарзали/. 448.90 KB
ОБЩИНСКИ СЛУЖБИ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ В СОФИЙСКА ОБЛАСТ С ДОСТЪП ДО ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА АДМИНИСТРИРАНЕ И КОНТРОЛ, В КОИТО МОЖЕ ДА СЕ ПОДАДЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ ПРЕЗ КАМПАНИЯ 2012Г. 61.38 KB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" Софийска област № РД-21-048/16.03.2012г. за разпределяне на масивите за ползване за землището на с. Скравена, общ. Ботевград. 1.03 MB
Заповед на директора на ОД "Земеделие" Софийска област № РД-21-047/14.03.2012г. за възобновяване на административно производство по изготвяне на окончателен регистър и карта на масивите за ползване за землището на с. Скравена, общ. Ботевград. 1.07 MB
Постановени решения на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от Закона за опазване на земеделските земи ЗОЗЗ) РЕШЕНИЕ № К-2/21.02.2012 г. 86.47 KB
Заповед № РД 09-114/07.02.2012г. на д-р Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните, и ръководство за прилагане на законоустановени изисквания за управление, посочени в чл. 4 и 5 и изблоени в приложение ІІ буква А от Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета от 19 януари 2009г. 357.00 KB
Информация, относно движението на преписки по придобиване на прилежащи площи в стопанските дворове по чл.27, ал.6 от ЗСПЗЗ, актуална към 23.02.2012 г. 63.87 KB
Протокол от заседание на комисия, по заповед на директора на ОД "Земеделие" Софийска област № РД -12-001/03.01.2012г., за определяне на размерът на средното годишно рентно плащане за землищата по общини в Софийска област в левове за декар, въз основа на информация от вписаните в службата по вписванията и регистрирани в същите договори. 67.56 KB
Заповед № РД 308 от 17.11.2011г. на директора на ОД "Земеделие" Софийска област за разпределяне на масивите за ползване 40, 41, 42 и 43 за землището на с. Равнище, община Правец, за стопанската 2011-2012г. 2.50 MB
Заповед № РД-304 от 10.11.2011г. на директора на ОД "Земеделие" Софийска област за възобновяване на административното производство по изготвяне на окончателен регистър и карта на масивите за ползване за змелището на с. Равнище, община Правец. 2.62 MB
Заповеди на Директора на Областна дирекция "Земеделие" Софийска област за разпределяне на масивите за ползване. 9.61 MB
Постановени решения на комисията по чл.17, ал.1, т.1 от Закона за опазване на земеделските земи ЗОЗЗ) РЕШЕНИЕ № К-7/16.08.2011 г. 459.60 KB
ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ ПРИЛАГАНЕТО НА РЕГЛАМЕНТ НА КОМИСИЯТА № 585/2011 ЗА СПЕЦИФИЧНА ПОДКРЕПА В СЕКТОР ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ СЛЕДСТВИЕ КРИЗАТА С Е.COLI 30.50 KB
Указания за изпълнение на изискванията по схемите за национални доплащания за специфична подкрепа за животни. Кампания 2011. 338.56 KB
Заповед № РД-11-194/06.07.2011г. за класираните кандидати в търга за придобиване правото на собственост по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ, за имоти частна държавна собственост в землищата на с. Горна малина, община Горна малина и с. Чавдар, община Чавдар, област Софийска. 384.64 KB
Покана, Фомуляр на заявление и иформация за безплатни семинари/обучения на земеделски производители, организирани от Добруджанско аграрно и бизнес училище и Център за гражданси инициативи, консултации и обучение. 1.28 MB
Заповеди на директора на ОД "Земеделие" за назначаване на комисии за сключване на споразумения и създаване на масиви за ползване на земеделските земи в общините на Софийска област по чл. 37в от ЗСПЗЗ. 8.56 MB
Протокол от заседание на комисия по чл. 56м от ППЗСПЗЗ във връзка с провеждането на търг с тайно наддаване по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ, за имоти частна държавна собственост в землищата на с. Горна малина, община Горна малина и с. Чавдар, община Чавдар, област Софийска. 688.64 KB
Иформация по мярка "Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания" по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. 28.74 KB
Заповед № РД11-136/03.05.2011г. за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за придобиване на правото на собственост по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ и чл.56з от ППЗСПЗЗ върху имоти в землищата на с. Горна малина и с. Чавдар, област Софийска. 1000.74 KB
До 20 май ще се приемат възражения по директните плащания на площ за 2010 г. 148.00 KB
Важно за защитата на личните данни в Шенгенското пространство. 11.56 KB
САНКЦИИ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ - изгарянето на стърнищата и други растителни остатъци в земеделските земи е абсолютно забранено, съгласно чл. 6, ал.2 от Закона за опазване на земеделските земи и се наказва с глоба. 73.50 KB
Информация, относно движението на преписки по придобиване на прилежащи площи в стопанските дворове по чл.27, ал.6 от ЗСПЗЗ, актуална към 25.03.2011 63.34 KB
ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СРЕЩИ СЪС ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ, КАНДИДАТИ ЗА ДИРЕКНИ ПЛАЩАНИЯ, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - СОФИЙСКА ОБЛАСТ СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА ДФ "З" - РА. 47.07 KB
Насоки за кандидатстване за директни плащания на площ през 2011г. - информация за начина на подаване на заявления и основни моменти в схемите за подпомагане. 3.77 MB
Заповед № РД09-616 от 21.07.2010г., с която са одобрени УСЛОВИЯ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ЗЕМЯТА В ДОБРО ЗЕМЕДЕЛСКО И ЕКОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ. 7.60 MB
Информация за нови схеми за подпомагане на земеделските стопани за отглеждане на овце-майки и кози-майки във ферми от 10 (включително) до 49 (включително) овце-майки и/или кози-майки. 36.50 KB
Заповед № РД 09-158/ 15.03.2011 г. за одобрени изкупвачи и първи преработватели на ягоди и малини. 164.10 KB
Заповед № РД 09-157/15.03.2011 г. за одобрени минималните количества на хектар ягоди и/или малини. 126.80 KB
Декларация по чл. 70, ал. 2 от ППЗСПЗЗ за юридически лица. 139.27 KB
Декларация по чл. 69, ал. 2 от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл. 37б от ЗСПЗЗ за физически лица. 151.47 KB
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР “РИБАРСТВО” /2007 – 2013/ - Стратегия и описание на приоритети и мерки. 1.67 MB
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ПО ПЧЕЛАРСТВО ЗА ТРИГОДИШНИЯ ПЕРИОД 2011-2013 286.99 KB
Цели на областна дирекция „Земеделие” – Софийска област за 2011 година /предстоящи дейности, срокове, очаквани резултати/. 1.19 MB

Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

Skip Navigation Links.


ADDRESS:

Sofia 1000,
4, Vitosha bul.

PHONES:
tel.:(02) 980 2873
fax:(02) 988 3263