новини
 • 07.12.2022 г.
  ЕК одобри Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони в България за периода 2023-2027 г.
  прочети >>
 • 22.11.2022 г.
  С новия Стратегически план фермерите да получат европейската подкрепа, която им е нужна
  прочети >>
 • 16.11.2022 г.
  Удължава се срокът за кандидатстване по общински мерки от ПРСР
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Заповед 277 от 28.04.2015г. На основание чл.56м, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/, във връзка с чл.33, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, писмо с изх. № 66-1371/ 23.04.2015 год. на Министерство на земеделието и храните относно одобрен протокол от 10.03.2015 год., изготвен в изпълнение на чл.56м, ал.1 от ППЗСПЗЗ от комисия, назначена със заповед № 251/ 09.03.2015 год. на Директора на ОД „Земеделие“ – Хасково и заповед № РД 46-409/ 25.11.2014 год. на Министъра на земеделието и храните за упълномощаване на Венелин Асенов - Директор на Областна дирекция „Земеделие” – Хасково 1.18 MB
П Р О Т О К О Л от заседание на тръжна комисия, определена със заповед № 251/09.03.2015 год. на директора на Областна дирекция “Земеделие” Хасково. 87.50 KB
Справка за свободни имоти ДПФ с нтп"пасища,мери" и "ливади" на територията на област Хасково. 9.83 MB
Протокол от 10.00ч. на 10.02.2015г. съгласно Заповед №РД 46-138/31.03.2014г. на министъра на земеделието и храните, Заповед №1/06.01.2015г. и Заповед №33/09.02.2015г. на директора на ОД „Земеделие” гр.Хасково, в стая №80 на ОД”Земеделие” гр.Хасково, се проведе втора тръжна сесия за отдаване под наем и аренда на свободните земеделски земи от ДПФ в област Хасково за стопанската 2014/2015г., обявена във вестник „Хасковска Марица” бр.258/ 07.01.2015г. 172.00 KB
Заповед 27 от 27.01.2015г. за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване на територията на Обалст Хасково за придобиване на право на собственост по реда на чл. 27 ал.8 от ЗСПЗЗ на недвижими имоти - частна държавна собственост. 4.60 MB
Необходими документи за участие в втора тръжна сесия съгласно заповед 1 от 06.01.2015.г. за стопанската 2014/2015г. и списък с имоти. 301.53 KB
Заповед 1 от 06.01.2015г. за втора тръжна сесия с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободните земеделски земи от държавния поземлен фонд /ДПФ/ в област Хасково за стопанската 2014/2015 г. за отглеждане на едногодишни полски култури за срок от една и пет стопански години, съгласно приложения списък с имоти от ДПФ и за отглеждане на съществуващи трайни насаждения 66.00 KB
З А П О В Е Д № 234 за класираните на първо и второ място кандидати от проведения на 16.09.2014 год. търг с тайно наддаване за придобиване право на собственост по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ на поземлени имоти – частна държавна собственост, незаети със сгради и съоръжения, бивша собственост на организациите по §12 от ПЗР на ЗСПЗЗ, негодни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване по ЗСПЗЗ, както следва: 69.00 KB
Съобщение до земеделските стопани касаещо изготвянето на проектен вариант на специализиран слой „Площи в добро земеделско състояние” (ПДЗС) за Кампания 2014 и възможността за подаване на възражения за неговия обхват 41.50 KB
Заповед № РД 09-807 от 05.12.2014 г. на министъра на земеделието и храните 1.11 MB
От 24.11.2014 г. започва да тече едномесечен срок за подаване на възражения относно обхвата на новосъздадения слой „Постоянно затревени площи" 38.50 KB
Заповед № РД46-408/18.11.2014г. на министъра на земеделието и храните за одобряване на специализирания слой „Постоянно затревени площи“ /ПЗП/, част от Системата за идентификация на земеделските парцели /СИЗП/ в едно с Приложение 1 – Методика за създаване на специализиран слой ПЗП и Приложение 2 – формуляр на възражение 3.20 MB
Справка за средното рентно плащане за стопанска 2013/2014 година за землищата, намиращи се на територията на област Хасково 53.50 KB
Нов регламент за определяне на допълнителни временни извънредни мерки за подпомагане на производителите на някои плодове и зеленчуци 31.00 KB
Контактни точки и документи във връзка със заболяването "Син език" 2.39 MB
 1. «
 2. 22
 3. 23
 4. 24
 5. 25
 6. 26
 7. 27
 8. 28
 9. 29
 10. 30
 11. 31
 12. »

Адрес: гр. Хасково 6300

пл. Свобода  5 ет. 3 ст. 80

тел./факс (038) 664916 

 e-mail:

ODZG_Haskovo@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ
ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО
ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК
от 08:00 - 18:30
ЦАО  без прекъсване
от 08:00 - 18:30
Координати: 41.93309,25.55688

БАНКОВИ СМЕТКИ на
ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО

БУЛСТАТ на
ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО:
 175810784ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИЗП
ЦОФК
Слой ФБл
Слой ПДП и ПЗП
Регистрация на ЗС
Въпроси и отговори

Сектори
Сектор Гори
Сектор Зърно
Сектор Тютюн
Сектор Рибарство
Сектор Растениевъдство
Сектор Животновъдство
Биологично производство

ПОК


ИСАС
Анкета за земеделска статистика
Икономически и пазарни анализи


СЕУ на ДФЗ

Новини от ДФЗ

Декларирани КИ по ДП

Протоколи от УС на ДФЗ

Сигнал за пожари към ДФЗ

Одобрена кадастрална карта

Регистър на географските имена

Одобрени КК и регистри за област Хасково

Регистър на Маслодайната роза
Публични регистри на МЗм