новини
 • 22.11.2022 г.
  С новия Стратегически план фермерите да получат европейската подкрепа, която им е нужна
  прочети >>
 • 21.11.2022 г.
  Oт 22 ноември започва прием на заявления по подмярка 22.1 от ПРСР 2014-2020
  прочети >>
 • 16.11.2022 г.
  Удължава се срокът за кандидатстване по общински мерки от ПРСР
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Заповед РД46-313 от 14.05.2016г. и приложение към нея на основание чл.25, ал.4 от Закона за администрацията , във връзка с писмо с рег. номер 9166-31/17.03.2016г., предложение с рег. номер 9166-31/19.04.2016г. и одобрен доклад с рег.номер 93-5063/14.05.2016г. 116.91 KB
Заповед РД09-249 от 27.04.2016г. на основание чл.25,ал.4 от Закона за администрацията и Закона за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия. 114.87 KB
ОБЯВЛЕНИЕ На основание чл.45, ал.6 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/, Областна дирекция ‚Земеделие“ – Хасково съобщава на заинтересованите лица, че със заповед № 62/ 05.05.2016 год. на Директора на ОД „Земеделие“ – Хасково е одобрено изменение на част от „План за парцелиране на Стопански двор „Канакли“- землище гр. Свиленград“ и на План на същия стопански двор, организиран с влязла в сила преработка по чл.26 от ППЗСПЗЗ на коригирания план за земеразделяне за землище гр. Свиленград. Актуалният статут на имоти с №№ 106020, 106021, 106030 и 106051 по КВС на землище гр. Свиленград е одобрен като „свободни и негодни за земеделско ползване“. 53.51 KB
Електрони наръчници за кандидатстване за мерки 10, 11, 12 и 13 по ПРСР 2014-2020. 3.71 MB
НА ВНИМАНИЕТО НA ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ИМОТИ В СТОПАНСКИ ДВОРОВЕ/организации по §12 от ПЗР на ЗСПЗЗ/бивши стопански дворове/, КАКТО И НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ В ТЯХ ИЗИСКВАНЕТО ДА ПРЕДСТАВЯТ ДОКУМЕНТИТЕ СИ ЗА СОБСТВЕНОСТ В СЪОТВЕТНИТЕ ОБЩИНСКИ СЛУЖБИ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ПО МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА ИМОТА Е С ЦЕЛ ВЪВЕЖДАНЕ НА ДАННИТЕ ЗА СОБСТВЕНОСТ В СЪЗДАДЕНИТЕ РЕГИСТРИ В ОС”ЗЕМЕДЕЛИЕ” И ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩА ПРОЦЕДУРА ПО ОЦИФРЯВАНЕ НА СТОПАНСКИТЕ ДВОРОВЕ. ПОСОЧЕНИЯТ СРОК ДО 30.04.2016год. Е ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН, НЕ Е ЗАКОНОВО УСТАНОВЕН И НЯМА ДА ИМА ПОСЛЕДСТВИЯ ЗА СОБСТВЕНОСТТА НА ГРАЖДАНИТЕ ПРИ НЕСПАЗВАНЕТО МУ!!! 60.00 KB
Оперативен анализ на основни земеделски култури към 23.03.2016 г. (Бюлетин № 12/2016) 222.48 KB
Указания за разяснителна кампания, относно изисквания за подаване на заявления за подпомагане на земеделските стопани по схемите за директни плащания – кампания 2016г. 532.50 KB
Средно годишно рентно плащане по начин на трайно ползване, за землищата в област Хасково за стопанската 2015-2016 година . 137.91 KB
ОБЯВА: На 18.03.2016г. от 11:00 часа в зала „Марица” намираща се в сградата на Областна администрация гр.Хасково, ще се проведе областен консултативен съвет по животновъдство. 70.50 KB
Списък на свободни имоти за разпределяне по чл. 37и от ЗСПЗЗ за стопанската 2016-2017 г. от ДПФ с НТП "пасища, мери" и "ливади" на територията на област ХАСКОВО 61.00 KB
З А П О В Е Д № РД 46-110 от 26.02.2016 г. На основание чл. 24а, ал. 2, т. 6, чл. 37и, ал. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, одобрен доклад № 93-2236/26.02.2016 г. от министъра на земеделието и храните и предложение от Областна дирекция „Земеделие” - Хасково с вх. № 9166-14/22.02.2016 г. 118.50 KB
График за дейността на ОД"З"-Хасково през месец март 2016г. 278.03 KB
График за дейността на ОД "Земеделие" ХАСКОВО през месец февруари 2016г. 224.71 KB
Важно за регистрираните земеделските стопани. 29.00 KB
РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ ОТНОСНО ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ КАМПАНИЯ 2016 г. 616.50 KB
 1. «
 2. 19
 3. 20
 4. 21
 5. 22
 6. 23
 7. 24
 8. 25
 9. 26
 10. 27
 11. 28
 12. »

Адрес: гр. Хасково 6300

пл. Свобода  5 ет. 3 ст. 80

тел./факс (038) 664916 

 e-mail:

ODZG_Haskovo@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ
ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО
ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК
от 08:00 - 18:30
ЦАО  без прекъсване
от 08:00 - 18:30
Координати: 41.93309,25.55688

БАНКОВИ СМЕТКИ на
ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО

БУЛСТАТ на
ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО:
 175810784ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИЗП
ЦОФК
Слой ФБл
Слой ПДП и ПЗП
Регистрация на ЗС
Въпроси и отговори

Сектори
Сектор Гори
Сектор Зърно
Сектор Тютюн
Сектор Рибарство
Сектор Растениевъдство
Сектор Животновъдство
Биологично производство

ПОК


ИСАС
Анкета за земеделска статистика
Икономически и пазарни анализи


СЕУ на ДФЗ

Новини от ДФЗ

Декларирани КИ по ДП

Протоколи от УС на ДФЗ

Сигнал за пожари към ДФЗ

Одобрена кадастрална карта

Регистър на географските имена

Одобрени КК и регистри за област Хасково

Регистър на Маслодайната роза
Публични регистри на МЗм