29.05.2024


заповед за изменение на заповед № ПО-09-548/ 29.09.2023 год. на Директора на ОД „Земеделие“ – Хасково за одобряване разпределението на масивите за ползване и на имотите по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ в границите на определените масиви, съобразно сключеното споразумение между собствениците и/ или ползвателите за стопанската 2023/ 2024 година за землището на с. Бодрово, общ. Димитровград 364.36 KB
УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО - ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ ИЛИ ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ОБЕКТИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЗЪРНО (ОСЗ) И ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕРАБОТКА НА ЗЪРНО (ППЗ) В ОБЛАСТ ХАСКОВО. 847.51 KB
НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ И ПРЕДПРИЯТИЯТА ЗА ПРЕРАБОТКА НА ЗЪРНО. 16.52 KB
Заповед РД09-248 от 07.03.2019г. на Министъра на земеделието, храните и горите. 2.46 MB
ДЕКЛАРАЦИЯ за количеството произведено и налично зърно 13.96 KB
ДЕКЛАРАЦИЯ за местата за съхранение наличното количество зърно в тях 13.23 KB
ДЕКЛАРАЦИЯ за местонахождението и капацитета на обект за съхранение на зърно 12.42 KB
ДЕКЛАРАЦИЯ за местонахождението и капацитета на обект за съхранение на зърно. 56.50 KB
ДЕКЛАРАЦИЯ за преработеното количество зърно. 16.11 KB
НАРЕДБА № 23 от 29 декември 2015 г. за условията и реда за мониторинг на пазара на зърно. 125.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »

Адрес: гр. Хасково 6300

пл. Свобода  5 ет. 3 ст. 80

тел./факс (038) 664916 

 e-mail:

ODZG_Haskovo@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ
ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО
ПОНЕДЕЛНИК - ПЕТЪК
от 08:00 - 18:30
ЦАО  без прекъсване
от 08:00 - 18:30
Координати: 41.93309,25.55688

БАНКОВИ СМЕТКИ на
ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО

БУЛСТАТ на
ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" - ХАСКОВО:
 175810784ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ИЗП
ЦОФК
Слой ФБл
Слой ПДП и ПЗП
Регистрация на ЗС
Въпроси и отговори

Сектори
Сектор Гори
Сектор Зърно
Сектор Тютюн
Сектор Рибарство
Сектор Растениевъдство
Сектор Животновъдство
Биологично производство

ПОК


ИСАС
Анкета за земеделска статистика
Икономически и пазарни анализи


СЕУ на ДФЗ

Новини от ДФЗ

Декларирани КИ по ДП

Протоколи от УС на ДФЗ

Сигнал за пожари към ДФЗ

Одобрена кадастрална карта

Регистър на географските имена

Одобрени КК и регистри за област Хасково

Регистър на Маслодайната роза
Публични регистри на МЗм