17.01.2022

 

ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

Проект на ПМС за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират за обучение за придобиване на правоспособност за класификатор на кланични трупове по скалата EUROP и проект на Тарифа за таксите, които се събират за обучение за придобиване на правоспособност за класификатор на кланични трупове по скалата EUROP. - публикувано на 27.05.2011 г. 241.01 KB
Проект на Решение на Министерския съвет за безвъзмездно изключване при промяна на предназначението му на поземлен имот от горския фонд – частна държавна собственост - публикувано на 27.05.2011 г. 179.60 KB
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 32 от 23.03.2006 г. за окачествяване, съхраняване и предлагане на пазара на месо и черен дроб от домашни птици - публикувано на 16.05.2011 г. 182.70 KB
Проект на Решение на Министерския съвет за изключване от горския фонд при промяна на предназначението му на поземлен имот – публична държавна собственост, представляващ гори и земи в гр. Малко Търново, община Малко Търново, област Бургас, необходим за изграждане на обект: „Полски път до ПИ 45022 в местността „Мечкобиево”, землище на гр. Малко Търново – пътна връзка на път ІІ-99, км. 107+920 – ляво”, довеждащ до депо за обезвреждане на битови отпадъци - публикувано на 16.05.2011 г. 274.77 KB
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 22 от 7 юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Първоначално залесяване на неземеделски земи” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. - публикувана на 21.03.2011 г. 355.26 KB
Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол - публикувано на 12.05.2011 г. 232.99 KB
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 25 от 29 юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. - публикувано на 11.05.2011 г. 356.91 KB
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 24 от 29 юли 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. - публикувана на 11.05.2011 г. 319.47 KB
Проект на Решение на Министерския съвет за изключване на гори и земи от горския фонд при промяна на предназначението им – публична държавна собственост, във връзка с изграждане на „Електропровод ВЛ 110 kV от подстанция на ветроенергиен парк „Суворово” до подстанция „Вълчи дол” - публикувано на 09.05.2011 г. 203.92 KB
Проект на Постановление на Министерски съвет за изменение и допълнение на Наредба за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват - публикувано на 05.05.2011 г. 228.08 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. »

Адрес: гр. Хасково 6300

пл. Свобода  5 ет. 3 ст. 80

тел./факс (038) 664916 

 e-mail:

 ODZG_Haskovo@mzh.government.bg

 


 

 

 

 

раз